Tento elek­trický auto­bus prejde na jedno nabi­tie 560 km

Petr Smejkal / 23. septembra 2016 / Tech a inovácie

Plne elek­tri­fi­ko­vaný auto­bus bol vyro­bený fir­mou Pro­terra, pop­red­ným seve­ro­ame­ric­kým výrob­com zame­ra­ným na elek­tro­mo­tory urče­ným mest­skej hro­mad­nej doprave.

Lin­kové auto­busy denne jaz­dia svoje presne naplá­no­vané trasy, preto nie je potrebné budo­vať popri ces­tách drahé dobí­ja­cie sta­nice. Tomuto auto­busu stačí iba jedna, na ktorú sa napojí v depe, kde par­kuje počas noci a dobije sa počas nej. Naj­nov­šia tech­no­ló­gia sa volá Cata­lyst 2 Series. Táto novinka dokáže obslu­ho­vať baté­riu s kapa­ci­tou 660 kWh, čo je v porov­naní s naj­väč­ším Tesla Mode­lom S, ktorý má 100 kWh baté­riu, naozaj pod­statný roz­diel.

2_proterra-e212-1024x671

foto: wired.com

Minulý mesiac doká­zali odbor­níci s týmto auto­bu­som prejsť na jedno nabi­tie nesku­toč­ných 965 km, však tes­to­va­nie pre­bie­halo vo veľmi priaz­ni­vých pod­mien­kach. V mest­skej doprave, kde sa neus­tále zasta­vuje a roz­bieha, dokáže auto­bus prejsť vzdia­le­nosť medzi 310 — 560 km, teda v prie­mere 350 km.
“Hlav­ným cie­ľom Pro­terra bolo vytvo­riť úče­lový, vysoko výkonný elek­tro­mo­bil, ktorý môže jaz­diť na kaž­dej tran­zit­nej trase v Spo­je­ných štá­toch, čo bolo s odha­le­ním tech­no­ló­gie Cata­lyst E2 Series dosia­hnuté,” pove­dal gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Pro­terra Ryan Popple.

zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: wired.com

Pridať komentár (0)