Elek­tro­nický odpad je čoraz väč­šou hroz­bou a dôka­zom je aj táto info­gra­fika

Anna Schröder / 27. júna 2016 / Business

Ako sa postu­pom rokov mení trh elek­tro­niky, tak sa aj zvy­šuje elek­tro­nický odpad, takz­vaný e-odpad. 

Postupne a čoraz rých­lej­šie sa zni­žuje život­nosť všet­kých elek­tro­nic­kých prí­stro­jov, čo vytvára vo svete tony e-odpadu. Ako prí­klad si môžeme uviesť USA, kde sa v roku 2005 vypro­du­ko­vali 2 mili­óny ton odpadu a v roku 2012 až 9 mili­ó­nov, čo je sku­točne alar­mu­júca zmena za 7 rokov. Cel­kovo sa vo svete ročne vytvorí cez 60 mili­ó­nov ton e-odpadu, ktorý je väč­ši­nou spá­lený alebo roz­trie­dený na „lep­šie a hor­šie mate­riály“.

Piled up discarded keyboards lie in waiting in an area where much of the world's electronic-waste _ from cell phone chargers to mainframe computers _ ends up in Nanyang, Guiyu and other small towns like it in eastern China, Thursday March 16, 2006. Workers, many of them poorly paid migrants strip, smash and melt down circuit boards, mainly to extract the copper and other precious metals inside.The business has created massive pollution from leaded glass and other toxic materials. Such pollution could be mitigated by moves to recycle and properly dispose of so-called electronic waste that are gaining ground in the West. A European Union law requires manufacturers to recycle junk electronics free of charge, although policies in the United States are fragmented in different areas.

foto: elizabethdalziel.photoshelter.com

Naj­hor­šia ile­gálna skládka sa nachá­dza v Ghane (Agbogb­los­hie), na mieste ktoré bolo ešte pred pár rokmi pred­mes­tie hlav­ného mesta Accra. Dnes je to naj­väč­šia skládka e-odpadu na svete, kde kaž­do­ročne iba Ghana pris­pieva cca 130 tisíc tonami e-odpadu. Veľká časť odpadu patrí USA, Číne a Indii, ktoré expor­tujú pri­bližne 220 000 ton e-odpadu ročne. Keď si to jed­no­du­cho spo­čí­tame, iba v Accre sa naz­biera ročne 350 tisíc ton elek­tro­nic­kého odpadu.

Okrem extrém­neho zne­čis­te­nia pôdy v tejto oblasti, viac ako 200 tisíc ľudí je v pria­mom ohro­zení ile­gál­nou sklád­kou v Agbogb­los­hie. Potom ako sa odpad uskladní na tomto mieste, stovky detí, väč­ši­nou mlad­šie ako 10 rokov, ručne trie­dia tento odpad na pou­ži­teľné a nepou­ži­teľné kovy. Zvyšné tony odpadu sa spá­lia, čo vytvára okrem pôd­nej envi­ro­men­tál­nej hrozby aj riziko v ovzduší. Tieto akcie vytvá­rajú u ľudí prob­lémy s dýcha­ním, vykaš­lia­va­nie krvi a mig­rény, ktoré sú všetky spo­jené s kovmi vo vzdu­chu a vode.

Agbogbloshie_mciaglo001

foto: earthwatchmedia.org

Túto situ­áciu sa už sna­žilo rie­šiť via­cero orga­ni­zá­cií, keďže je sku­točne alar­mu­júca a nie­len v Accre ale aj v celom svete. OSN vytvo­ria naprí­klad ciele udr­ža­teľ­ného roz­voja, ktoré zahŕňajú via­ceré fak­tory zne­čis­ťo­va­nia e-odpa­dom. Naj­dô­le­ži­tej­šími sú zdra­vie ľudí, udr­žia­va­nie prí­rody v lep­šom stave, čistá voda pre všet­kých, a roz­umný kon­zum a pro­duk­cia. K týmto cie­ľom sa pri­kláňa aj Gre­en­pe­ace a spo­ločne sa sna­žia nájsť cesty aby niečo ako v Agbogb­los­hie bolo iba minu­los­ťou.

Keď sa nad tým úprimne zamys­lím, naprí­klad množ­stvo tele­fó­nov, ktoré člo­vek za život využíva je úplne šia­lené. Je to len tým, že chceme ísť s módou alebo tech­ni­kou a pokro­čiť ako ľud­stvo alebo aj tým, že sme na to proste už naučení? Keď si pred­sta­vím svoje det­stvo, až tak veľa rôz­nej elek­tro­niky som nemala, pre­tože jej veľa ani nebolo. Ale tým ako je elek­tro­nika stále dostup­nej­šia a žia­da­nej­šia od malička, mys­lím že tony elek­tro­nic­kého odpadu budú len pri­bú­dať.

infografika

foto: inhabitat.com

zdroj:inhabitat.com zdroj titul­nej fotografie:newsweek.com

Pridať komentár (0)