Elep­ho­ne P20 bude vyba­ve­ný novým Helio P20 pro­ce­so­rom a 6 GB RAM pamä­ťou

Kristián Hrušovský, startitup.sk / 30. júla 2016 / Tech a inovácie

Vývoj tech­no­ló­gií nie­len v mobil­nom sve­te neus­tá­le napre­du­je a prav­de­po­dob­ne naj­väč­ším toh­to­roč­ným tren­dom smart­fó­no­vé­ho prie­mys­lu sa sta­la obrov­ská ope­rač­ná RAM pamäť, kto­rá v súčas­nos­ti dosa­hu­je kapa­ci­ty až 6 GB. Nový trend neobí­de ani men­ších čín­skych výrob­cov a my tak bude­me sved­ka­mi o nie­čo lac­nej­ších smart­fó­nov so 6 GB RAM.

Podob­nú vlaj­ko­vú loď pri­pra­vu­je aj nesláv­ne zná­my Elep­ho­ne, kto­rý sa pri­pra­vu­je na vyda­nie mode­lu s náz­vom Elep­ho­ne P20. Jeho názov jed­no­znač­ne hovo­rí o pou­ži­tom pro­ce­so­re, kto­rým sa sta­ne naj­nov­ší Media­Tek Helio P20. Čip­set bol pred­sta­ve­ný už vo feb­ru­ári toh­to roka a pri­chá­dza s ôsmi­mi 64-bito­vý­mi Cor­tex-A53 jad­ra­mi s maxi­mál­nym tak­tom 2,3 GHz. Media­Tek uvá­dza, že nový Helio P20 je o 20% výkon­nej­ší ako pre­doš­lá gene­rá­cia, Helio P10. Pro­ce­sor tiež integ­ru­je nový gra­fic­ký akce­le­rá­tor, kto­rým je Mali-T880 bežia­ci na frek­ven­cii 900 MHz.

elephone-p20

Prá­ve nový čip­set pri­ná­ša pod­po­ru dvoj­ka­ná­lo­vých LPDD­R4X pamä­tí s maxi­mál­nou kapa­ci­tou až 6 GB, kto­ré Elep­ho­ne v pri­chá­dza­jú­cej vlaj­ko­vej lodi plá­nu­je využiť napl­no. Elep­ho­ne tvr­dí, že čím viac RAM pamä­te v zaria­de­ní, tým „hlad­ší“ záži­tok pre pou­ží­va­te­ľa. Mul­ti­tas­king bude pod­ľa jeho slov fun­go­vať ako vánok a pou­ží­va­te­lia môžu zabud­núť na vypí­na­nie apli­ká­cií, kto­ré bežia na poza­dí.

elephone-p20-1

Samot­ný pro­ce­sor má opro­ti star­šej gene­rá­cii zlep­še­nú šír­ku pás­ma až o 70%, zatiaľ čo spot­re­bu­je o 50% ener­gie menej. O Elep­ho­ne P20 tiež vie­me, že pobe­ží na Andro­ide 6.0, ponúk­ne kovo­vú kon­štruk­ciu, bez­rá­mi­ko­vý 5,5″ FullHD disp­lej či duál­ny 12 MPx zadný foto­apa­rát s mimo­riad­nou clo­nou f/1.7. Dátum pred­sta­ve­nia Elep­ho­ne P20 zatiaľ zná­my nie je, no moh­lo by sa tak stať ešte ten­to rok.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdoj foto­gra­fií: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)