Elep­hone P20 bude vyba­vený novým Helio P20 pro­ce­so­rom a 6 GB RAM pamä­ťou

Kristián Hrušovský, startitup.sk / 30. júla 2016 / Tech a inovácie

Vývoj tech­no­ló­gií nie­len v mobil­nom svete neus­tále napre­duje a prav­de­po­dobne naj­väč­ším toh­to­roč­ným tren­dom smart­fó­no­vého prie­myslu sa stala obrov­ská ope­račná RAM pamäť, ktorá v súčas­nosti dosa­huje kapa­city až 6 GB. Nový trend neobíde ani men­ších čín­skych výrob­cov a my tak budeme sved­kami o niečo lac­nej­ších smart­fó­nov so 6 GB RAM.

Podobnú vlaj­kovú loď pri­pra­vuje aj neslávne známy Elep­hone, ktorý sa pri­pra­vuje na vyda­nie modelu s náz­vom Elep­hone P20. Jeho názov jed­no­značne hovorí o pou­ži­tom pro­ce­sore, kto­rým sa stane naj­novší Media­Tek Helio P20. Čip­set bol pred­sta­vený už vo feb­ru­ári tohto roka a pri­chá­dza s ôsmimi 64-bito­vými Cor­tex-A53 jad­rami s maxi­mál­nym tak­tom 2,3 GHz. Media­Tek uvá­dza, že nový Helio P20 je o 20% výkon­nejší ako pre­došlá gene­rá­cia, Helio P10. Pro­ce­sor tiež integ­ruje nový gra­fický akce­le­rá­tor, kto­rým je Mali-T880 bežiaci na frek­ven­cii 900 MHz.

elephone-p20

Práve nový čip­set pri­náša pod­poru dvoj­ka­ná­lo­vých LPDD­R4X pamätí s maxi­mál­nou kapa­ci­tou až 6 GB, ktoré Elep­hone v pri­chá­dza­jú­cej vlaj­ko­vej lodi plá­nuje využiť naplno. Elep­hone tvrdí, že čím viac RAM pamäte v zaria­dení, tým „hladší“ záži­tok pre pou­ží­va­teľa. Mul­ti­tas­king bude podľa jeho slov fun­go­vať ako vánok a pou­ží­va­te­lia môžu zabud­núť na vypí­na­nie apli­ká­cií, ktoré bežia na pozadí.

elephone-p20-1

Samotný pro­ce­sor má oproti star­šej gene­rá­cii zlep­šenú šírku pásma až o 70%, zatiaľ čo spot­re­buje o 50% ener­gie menej. O Elep­hone P20 tiež vieme, že pobeží na Andro­ide 6.0, ponúkne kovovú kon­štruk­ciu, bez­rá­mi­kový 5,5″ FullHD disp­lej či duálny 12 MPx zadný foto­apa­rát s mimo­riad­nou clo­nou f/1.7. Dátum pred­sta­ve­nia Elep­hone P20 zatiaľ známy nie je, no mohlo by sa tak stať ešte tento rok.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdoj foto­gra­fií: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)