Elon Musk odha­lil zopár detai­lov o svo­jom pláne kolo­ni­zo­vať Mars

Rudolf Nečas / 11. júna 2016 / Business

A sú teda poriadne ambi­ci­ózne.

Spa­ceX si kla­die za cieľ vyslať svoju prvú misiu na Mars v roku 2018, a potom poslať aspoň jednu misiu na Mars každé dva roky. Tieto nad­chá­dza­júce misie budú pre “usta­no­ve­nie záso­bo­va­cej cesty na Mars,” pove­dal Musk pre Was­hing­ton Post. Aké­koľ­vek koló­nie na čer­ve­nej pla­néte budú potre­bo­vať doda­točné zásoby dodané v prie­behu času — ako je naprí­klad viac jedla či výmeny vyba­ve­nia.

mars-one-colony-astronauts-2

foto: space.com

Ale okno pre odo­sla­nie nákladu na Mars sa otvára len kaž­dých 26 mesia­cov, kedy sú Zem a Mars na svo­jich drá­hach k sebe nabliž­šie. Musk pove­dal, že Spa­ceX plá­nuje vyslať misiu na Mars každé dva roky počas tohto okna, aby mohli vytvo­riť spo­ľah­livú záso­bo­va­ciu trasu. “Môžete sa na to spo­ľa­hnúť. Bude sa to diať raz za 26 mesia­cov. Rov­nako pra­vi­delne ako vlak opúšťa sta­nicu.”

Prvým kro­kom pre zave­de­nie tejto trasy bude misia Red Dra­gon. Spa­ceX plá­nuje v roku 2018 vypus­tiť aktu­ali­zo­vanú ver­ziu svo­jej koz­mic­kej lode Dra­gon k Marsu s cie­ľom otes­to­vať spô­soby, ako pri­stáť s ťaž­kými pred­metmi na povr­chu pla­néty. Red Dra­gon má pou­ží­vať motory na palube pre jemné dosad­nu­tie na povrch čer­ve­nej pla­néty. Ak sa to podarí, kap­sula by sa stala naj­väč­ším vozid­lom, aké kedy pri­stálo na Marse. To zna­mená, že pre jeho dopra­ve­nie na Mars bude potre­bo­vať veľmi silnú raketu. Rie­še­ním Spa­ceX je Fal­con Heavy, oveľa väč­šia a sil­nej­šia ver­zia rakety Fal­con 9. Fal­con Heavy ešte nele­tel, ale spo­loč­nosť sľu­buje, že svoj debut absol­vuje tento rok. 

spacex-dragon-mars-landing

foto: space.com

Musk pove­dal, že v roku 2020 plá­nuje spo­loč­nosť vyslať naj­me­nej dve koz­mické lode Dra­gon na dvoch rake­tách Fal­con Heavy. Firmy a orga­ni­zá­cie budú mať mož­nosť nalo­žiť do týchto kap­súl veci na expe­ri­menty, ktoré chcú vyskú­šať na Marse. Potom v roku 2022 Spa­ceX vyšle svoj tajomný Mars Colo­nial Tran­s­por­ter. To je vozidlo, ktoré bude prav­de­po­dobne domo­vom budú­cich astro­nau­tov na ich pol­roč­nej ceste k čer­ve­nej pla­néte.

Ľudia majú ces­to­vať na MCT prvý­krát v roku 2024, s pri­stá­tím naplá­no­va­ným na 2025. Prvá misia však nebude mať prí­liš veľa pasa­žie­rov “pre­tože keď sa niečo pokazí, chceme ris­ko­vať naj­menší možný počet živo­tov,” pove­dal Musk.

Stále vieme veľmi málo o MCT a ostat­ných plá­noch kolo­ni­zá­cie Marsu. Pre túto chvíľu je ťažké skú­mať Mus­kove plány, ale samotné dátumy sú dosť na to, aby sme mohli byť skep­tickí. V pod­state si Spa­ceX myslí, že môže pora­ziť NASA v dopra­vení ľudí na povrch Marsu (NASA plá­nuje dostať ľudí na Mars po roku 2030).

mars-colonial-a

foto: pics-about-space.com

To je neuve­ri­teľne náročné pre spo­loč­nosť vzhľa­dom na to, že dote­raz ešte ani nele­tela do ves­míru s ľuďmi. Spa­ceX tiež dote­raz ešte nepris­tál s kap­su­lou Dra­gon pomo­cou moto­rov na palube. A stále nevieme ako spo­loč­nosť plá­nuje udr­žať ľudí v bez­pečí počas cesty na Mars. Ako naprí­klad ochráni pasa­žie­rov pred žia­re­ním z hlbo­kého ves­míru?

Snáď sa viac odpo­vedí dozvieme v sep­tem­bri, kedy Musk plá­nuje odha­liť väč­šinu pod­rob­ností o jeho pláne s kolo­ni­zá­ciou Marsu. Musk sľu­buje, že ľudia nebudú skla­maní s tým, čo chce pove­dať. A berúc do úvahy, čo všetko už doká­zal, sa mys­lím máme na čo tešiť. Napriek tomu sa zdá, že Spa­ceX má veľmi malý pries­tor pre omyly, ak chcú všetko doká­zať podľa sta­no­ve­ného plánu.

HAWTHORNE-CA-MAY 29: A view of inside the Dragon V2 manned capsule designed to carry astronauts after it was unveiled by SpaceX CEO Elon Musk during a news conference on May 29, 2014, in Hawthorne, California. The private spaceflight company has been flying unmanned capsules to the Space Station delivering cargo for the past two years. The Dragon V2 manned spacecraft will ferry up to seven astronauts to low-Earth orbit. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)

foto: vox.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wonderfulengineering.com

Pridať komentár (0)