Elon Musk sa zapí­sal do his­tó­rie!

Martin Kráľ / 22. decembra 2015 / Lifehacking

Spo­loč­nosť Spa­ceX sa prá­ve zapí­sa­la do his­tó­rie vysla­ním svo­jej prvej orbit­nej rake­ty do ves­mí­ru a úspeš­ným pri­stá­tím.

Ten­to monu­men­tál­ny moment je zásad­ným miľ­ní­kom, na kto­rom Spa­ceX pra­co­va­la posled­né roky môže otvo­riť novú éru v ces­to­va­ní do ves­mí­ru za pou­ži­tia nos­ných rakiet, kto­ré doká­žu letieť viac ako jeden krát.

HIS­TO­RY HAS JUST BEEN MADE!! SPE­ECH­LESS!! Spa­ceX just made his­to­ry!! #Spa­ceX

Posted by Sebas­tian Ben­zian Ols­son on 21. decem­ber 2015

Len pár rokov doza­du by bola táto uda­losť nepred­sta­vi­teľ­ná z hľa­dis­ka tech­no­lo­gic­ké­ho. Fal­con 9 už bohu­žial nikdy viac nepo­le­tí, pove­dal to Elon Musk v prie­be­hu tla­čo­vej kon­fe­ren­cie: ‘’Mys­lím, že by sme si ten­to model mali nechať na zemi, pre­to­že je uni­kát­ny, je prvým, kto­rý pole­tel do ves­mí­ru a vrá­til sa.‘‘

12421318_10208334551864353_2051061549_n

Pon­del­ko­vý his­to­ric­ký vzlet a pri­stá­tie je obrov­ský krok vpred pre ‘’Reusab­le Roc­kets’’, no nie­koľ­ko ďal­ších kro­kov je potreb­né ešte spra­viť. Naprí­klad taký ‘’boos­ter’’ sa zno­vu pou­žiť ešte nepo­da­rí.

Medzi hlav­ných gra­tu­lan­tov sa pri­po­jil Mark Zuc­ker­berg, kto­rý opí­sal ten­to oka­mih, ako veľ­ký inži­nier­sky míľ­nik v his­tó­rii ľud­stva.

Jeff Bez­os zas do kolien z tej­to uda­los­ti nepa­dal. Iro­nic­ky pri­ví­tal Spa­ceX v klu­be, v kto­rom je bež­né, že nos­ná nie­len vzliet­ne ale aj pri­sta­ne.

12399454_10208334551704349_1391108278_n

Pridať komentár (0)