Elon Musk sa zapí­sal do his­tó­rie!

Martin Kráľ / 22. decembra 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Spa­ceX sa práve zapí­sala do his­tó­rie vysla­ním svo­jej prvej orbit­nej rakety do ves­míru a úspeš­ným pri­stá­tím.

Tento monu­men­tálny moment je zásad­ným miľ­ní­kom, na kto­rom Spa­ceX pra­co­vala posledné roky môže otvo­riť novú éru v ces­to­vaní do ves­míru za pou­ži­tia nos­ných rakiet, ktoré dokážu letieť viac ako jeden krát.

HIS­TORY HAS JUST BEEN MADE!! SPE­ECH­LESS!! Spa­ceX just made his­tory!! #Spa­ceX

Posted by Sebas­tian Ben­zian Ols­son on 21. decem­ber 2015

Len pár rokov dozadu by bola táto uda­losť nepred­sta­vi­teľná z hľa­diska tech­no­lo­gic­kého. Fal­con 9 už bohu­žial nikdy viac nepo­letí, pove­dal to Elon Musk v prie­behu tla­čo­vej kon­fe­ren­cie: ‘’Mys­lím, že by sme si tento model mali nechať na zemi, pre­tože je uni­kátny, je prvým, ktorý pole­tel do ves­míru a vrá­til sa.‘‘

12421318_10208334551864353_2051061549_n

Pon­del­kový his­to­rický vzlet a pri­stá­tie je obrov­ský krok vpred pre ‘’Reusable Roc­kets’’, no nie­koľko ďal­ších kro­kov je potrebné ešte spra­viť. Naprí­klad taký ‘’boos­ter’’ sa znovu pou­žiť ešte nepo­darí.

Medzi hlav­ných gra­tu­lan­tov sa pri­po­jil Mark Zuc­ker­berg, ktorý opí­sal tento oka­mih, ako veľký inži­nier­sky míľ­nik v his­tó­rii ľud­stva.

Jeff Bezos zas do kolien z tejto uda­losti nepa­dal. Iro­nicky pri­ví­tal Spa­ceX v klube, v kto­rom je bežné, že nosná nie­len vzlietne ale aj pri­stane.

12399454_10208334551704349_1391108278_n

Pridať komentár (0)