Elon Musk: Umelá inte­li­gen­cia a prob­lémy lie­ta­jú­cich áut

Rišo Néveri / 9. október 2014 / Tools a produktivita

Pod­ni­ka­teľ a vizi­onár Elon Musk vyjad­ril v roz­ho­vore na sum­mite Vanity Fair svoj názor na budúc­nosť ume­lej inte­li­gen­cie a lie­ta­jú­cich áut. Zakla­da­teľ auto­mo­bilky Tesla a firmy Spa­ceX vidí isté prob­lémy v oboch oblas­tiach aj keď v nich bude prav­de­po­dobne pod­ni­kať…

Musk sa počas roz­ho­voru vyjad­ril nasle­dovne: “Nemys­lím, že si ľudia uve­do­mujú rých­losť, akou sa umelá inte­li­gen­cia vyvíja. Zaria­de­nia, ktoré sú schopné rekur­zív­neho uče­nia a záro­veň majú mož­nosť neja­kým spô­so­bom ublí­žiť ľud­stvu, môžu spô­so­biť veľké škody.”, pri­čom vtipne pozna­me­nal, že naprí­klad zaria­de­nie, ktoré má za úlohu zba­viť sa SPAMu v emai­lo­vých schrán­kach sa môže roz­hod­núť, že to dokáže naje­fek­tív­nej­šie zba­ve­ním sa ľud­stva…

Vývoj v oblasti ume­lej inte­li­gen­cie je ozaj fas­ci­nu­júci a neča­kané situ­ácie sa obja­viť môžu, avšak prav­de­po­dob­nosť, že sa tak v blíz­kej budúc­nosti stane, je nízka. Ak stroj v budúc­nosti siahne na život člo­veka, prav­de­po­dobne to nebude z vlast­nej vôle, ale zo zle vyhod­no­te­nej situ­ácii. Na otázku Wal­tera Isa­ac­sona, či jed­no­du­cho nečíta pri­veľa Sci-fi potom Musk odpo­ve­dal “Prav­de­po­dobne…”.

Aeromobil 3.0

slo­ven­ský Aero­mo­bil 3.0

Odha­le­nie slo­ven­ského lie­ta­jú­ceho auto­mo­bilu Aero­mo­bil 3.0(29.10 Pione­ers Fes­ti­val Vie­deň) sa blíži a možno aj vzhľa­dom na tento fakt sa vizi­onár vyjad­ril aj na túto tému a to nasle­dovne: Nie som si lie­ta­jú­cimi autami cel­kom istý…Ak sa nimi obloha zaplní, pohľad nahor sa výrazne zmení. Nočná obloha bude pre­pl­nená a všade bude viac hluku. Navyše prav­de­po­dob­nosť, že vám niečo padne na hlavu bude oveľa vyš­šia, čo dobré nie je…Neskôr však dodal, že obloha plná auto­mo­bi­lov Tesla by mala svoje výhody :). Cesta z bodu A do bodu B by bola výrazne rých­lej­šia a uvoľ­nili by sa tým cesty. 

Takto bude vyze­rať 3.0 Aero­mo­bile ;). Včera sme ako jedny z prvých na svete pri­niesli tieto fotky na web.


Ak sa v budúc­nosti lie­ta­júce auta pre­sa­dia a Tesla bude stále na trhu, prav­de­po­dobne sama vzlietne. Možno sa inšpi­rujú práve Aero­mo­bi­lom :)… Tesla sa však nechce vyhnúť ani ume­lej inte­li­gen­cii. Vo svo­jich autách plá­nuje od budú­ceho roku inp­le­men­to­vať tech­no­ló­giu inte­li­gent­nej samo­na­vi­gá­cie, ktorú Google vyvíja. 

Zdroje: vanityfair.com, theverge.com, aeromobil.com

Pridať komentár (0)