Elon Musk vedel jedno: Ak vytvo­rím skvelý pro­dukt, oni prídu

Michal Ondro / 15. apríla 2016 / Business

Auto­mo­bilka Tesla doká­zala so svo­jim Mode­lom 3 niečo šia­lené. Odha­do­vaný počet pre­dob­jed­ná­vok v prvom roku bol pre­ko­naný za menej ako 24 hodín! Takto fan­tas­ticky znel nad­pis článku, ktorý Tesla uve­rej­nila tesne po pred­sta­vení svojho nového počinu. No je to ešte o čosi šia­le­nej­šie.

V čase, keď bol člá­nok napí­saný, bolo pre­dob­jed­ná­vok 232-tisíc. No posledné číslo, ktoré spo­loč­nosť zve­rej­nila je až 325-tisíc. To zna­mená, že vyše 300-tisíc ľudí sa roz­hodlo zapla­tiť tisíc dolá­rov za auto, ktoré bude, pri najop­ti­mis­tic­kej­ších odha­doch, k dis­po­zí­cii až kon­com roku 2017.

Pre lep­šiu pred­stavu – Tesla len pred pár dňami ozná­mila, že za posledný štvrť­rok sa jej poda­rilo pre­dať 15-tisíc áut z jej momen­tál­nej ponuky (Model S a Model X). To zna­mená, že sa spo­loč­nosti vďaka Modelu 3 poda­rilo pre­dať skoro 22 štvrť­ro­kov áut len za pár dní. Súčasné tempo pre­daja oboch mode­lov by teda muselo zostať nezme­nené po dobu 5 a pol roka.

silver_3

foto: cdn2.autoexpress.co.uk

A čo tak toto? Od uve­de­nia ori­gi­nál­neho Road­steru pre­dala Tesla cel­kovo 122-tisíc auto­mo­bi­lov. Len pre­dob­jed­návky Modelu 3 toto číslo čoskoro stroj­ná­so­bia, teda ak sa tak už nestalo. Ak sa všetky pre­dob­jed­návky pre­me­nia v sku­točný pre­daj, tak Tesla sa môže tešiť na pri­bližne 14-miliárd dolá­rov. Vieme, že depo­zit za pre­dob­jed­návku je tisíc dolá­rov. To zna­mená, že len z nich zís­kala Tesla vyše 325-mili­ó­nov dolá­rov. Nesku­točné.

Gene­rálny ria­di­teľ Fordu Mark Fields sa takto vyjad­ril o Tesle: „Tesla doká­zala zvý­šiť pozor­nosť ľudí ohľa­dom elek­tri­fi­ko­va­ných auto­mo­bi­lov. To robia veľmi dobre. Oslo­vujú nároč­ného spot­re­bi­teľa s jedi­ným mode­lom, u kto­rého však nebude Tesla jeho jediné auto. Bude jeho druhé, tre­tie alebo dokonca štvrté. Náš prí­stup je taký, že ponú­kame zákaz­ní­kovi mož­nosť voľby – nech sa sám roz­hodne čím bude jeho auto pohá­ňané, či to bude hyb­rid alebo bude plne elek­tri­fi­ko­vané.“

Fields sa vyjad­rul tak tro­chu hyb­ridne. Na jed­nej strane chváli spo­loč­nosť Tesla za to, že sa im darí oslo­vo­vať nároč­ného spot­re­bi­teľa, no na dru­hej strane naz­na­čuje, že možno nevie, čo robí – hlavne v prí­pade maso­vého trhu.

elon-musk-2_2_original

foto: inovaccitias.com

Auto­mo­bilky sa pred­bie­hajú v tom, kto prvý praskne bub­linu okolo obrov­ského úspe­chu Tesly. Hovorca Gene­ral Motors pove­dal: „Pred Tes­lou máme jednu veľkú výhodu, a to nača­so­va­nie pro­duk­cie. V tomto sme o mini­málne rok dopredu.“

Možno to je pravda, možno nie, ale prečo sa to vôbec obťa­žujú hovo­riť? V naj­lep­šom prí­pade sa bude Chev­ro­let Bolt sku­točne pre­dá­vať tak skvele, no čo v prí­pade, že sa mu nepo­darí dosiah­nuť čísla, aké má v pre­dob­jed­náv­kach Model 3? V naj­hor­šom prí­pade – čo ak bude jeho výroba poza­sta­vená? Čo ak Bolt úplne pohorí? Čo ak sa mu predsa len bude dariť, no stále bude kvôli nemu Gene­ral Motors v his­tó­rii zapí­sané ako prí­klad spo­loč­nosti, ktorá tak veľmi pod­ce­ňo­vala Teslu? Spo­mí­naná „veľká výhoda“ by teda mala byť sku­točne veľ­kou, inak to, čo pove­dali bola jedna veľká hlú­posť.

image

foto: static.businessinsider.com

Teraz si ešte trošku posvie­time na vyjad­re­nie Marka Fieldsa z Fordu. Ten ako by ani nemal tuše­nia o ambí­ciách Tesly. Tá totiž nechce zís­kať len trh s nároč­nými spot­re­bi­teľmi, chce ho zís­kať kom­pletne celý! Ako to viem? Všetci by to mali vedieť, pre­tože Elon Musk to dal najavo hneď v úvode čin­nosti spo­loč­nosti.

Musk napí­sal: „Ako už všetci viete, prvým pro­duk­tom Tesla Motors je vyso­ko­vý­konné elek­trické špor­tové vozidlo Tesla Road­ster. Nie všetci sú si však vedomí toho, že našim cie­ľom je vybu­do­va­nie širo­kej základne mode­lov, medzi ktoré budú pat­riť aj rodinné autá, ktoré si aj bežní ľudia budú môcť dovo­liť. Teslu finan­cu­jem preto, lebo dlho­do­bým cie­ľom a zmys­lom našej spo­loč­nosti je dostať svet z dneš­nej uhľovo-rop­nej eko­no­miky do budúc­nosti pohá­ňa­nej solár­nou ener­giou, ktorá bude hlav­ným, no nie jedi­ným, udr­ža­teľ­ným pohon­ným pros­tried­kom.”

Toto doka­zuje Musk pred­sta­ve­ním práve Modelu 3, ktorý si už môže dovo­liť oveľa viac ľudí. Jeho plán a plán celej spo­loč­nosti, zdá sa, fun­guje ako má. Tesla a Elon Musk presne vedeli, čo musia uro­biť a čo posta­viť – elek­trický auto­mo­bil pre masy. Vedeli, že tak ich pri­nú­tia prísť. A oni prišli.

Zdroj: 500ish.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: teslamotors.com

Pridať komentár (0)