Elon Musk vedel jed­no: Ak vytvo­rím skve­lý pro­dukt, oni prí­du

Michal Ondro / 15. apríla 2016 / Business

Auto­mo­bil­ka Tes­la doká­za­la so svo­jim Mode­lom 3 nie­čo šia­le­né. Odha­do­va­ný počet pre­dob­jed­ná­vok v prvom roku bol pre­ko­na­ný za menej ako 24 hodín! Tak­to fan­tas­tic­ky znel nad­pis člán­ku, kto­rý Tes­la uve­rej­ni­la tes­ne po pred­sta­ve­ní svoj­ho nové­ho poči­nu. No je to ešte o čosi šia­le­nej­šie.

V čase, keď bol člá­nok napí­sa­ný, bolo pre­dob­jed­ná­vok 232-tisíc. No posled­né čís­lo, kto­ré spo­loč­nosť zve­rej­ni­la je až 325-tisíc. To zna­me­ná, že vyše 300-tisíc ľudí sa roz­hod­lo zapla­tiť tisíc dolá­rov za auto, kto­ré bude, pri najop­ti­mis­tic­kej­ších odha­doch, k dis­po­zí­cii až kon­com roku 2017.

Pre lep­šiu pred­sta­vu – Tes­la len pred pár dňa­mi ozná­mi­la, že za posled­ný štvrť­rok sa jej poda­ri­lo pre­dať 15-tisíc áut z jej momen­tál­nej ponu­ky (Model S a Model X). To zna­me­ná, že sa spo­loč­nos­ti vďa­ka Mode­lu 3 poda­ri­lo pre­dať sko­ro 22 štvrť­ro­kov áut len za pár dní. Súčas­né tem­po pre­da­ja oboch mode­lov by teda muse­lo zostať nezme­ne­né po dobu 5 a pol roka.

silver_3

foto: cdn2.autoexpress.co.uk

A čo tak toto? Od uve­de­nia ori­gi­nál­ne­ho Road­ste­ru pre­da­la Tes­la cel­ko­vo 122-tisíc auto­mo­bi­lov. Len pre­dob­jed­náv­ky Mode­lu 3 toto čís­lo čosko­ro stroj­ná­so­bia, teda ak sa tak už nesta­lo. Ak sa všet­ky pre­dob­jed­náv­ky pre­me­nia v sku­toč­ný pre­daj, tak Tes­la sa môže tešiť na pri­bliž­ne 14-miliárd dolá­rov. Vie­me, že depo­zit za pre­dob­jed­náv­ku je tisíc dolá­rov. To zna­me­ná, že len z nich zís­ka­la Tes­la vyše 325-mili­ó­nov dolá­rov. Nesku­toč­né.

Gene­rál­ny ria­di­teľ For­du Mark Fields sa tak­to vyjad­ril o Tes­le: „Tes­la doká­za­la zvý­šiť pozor­nosť ľudí ohľa­dom elek­tri­fi­ko­va­ných auto­mo­bi­lov. To robia veľ­mi dob­re. Oslo­vu­jú nároč­né­ho spot­re­bi­te­ľa s jedi­ným mode­lom, u kto­ré­ho však nebu­de Tes­la jeho jedi­né auto. Bude jeho dru­hé, tre­tie ale­bo dokon­ca štvr­té. Náš prí­stup je taký, že ponú­ka­me zákaz­ní­ko­vi mož­nosť voľ­by – nech sa sám roz­hod­ne čím bude jeho auto pohá­ňa­né, či to bude hyb­rid ale­bo bude plne elek­tri­fi­ko­va­né.“

Fields sa vyjad­rul tak tro­chu hyb­rid­ne. Na jed­nej stra­ne chvá­li spo­loč­nosť Tes­la za to, že sa im darí oslo­vo­vať nároč­né­ho spot­re­bi­te­ľa, no na dru­hej stra­ne naz­na­ču­je, že mož­no nevie, čo robí – hlav­ne v prí­pa­de maso­vé­ho trhu.

elon-musk-2_2_original

foto: inovaccitias.com

Auto­mo­bil­ky sa pred­bie­ha­jú v tom, kto prvý prask­ne bub­li­nu oko­lo obrov­ské­ho úspe­chu Tes­ly. Hovor­ca Gene­ral Motors pove­dal: „Pred Tes­lou máme jed­nu veľ­kú výho­du, a to nača­so­va­nie pro­duk­cie. V tom­to sme o mini­mál­ne rok dopre­du.“

Mož­no to je prav­da, mož­no nie, ale pre­čo sa to vôbec obťa­žu­jú hovo­riť? V naj­lep­šom prí­pa­de sa bude Chev­ro­let Bolt sku­toč­ne pre­dá­vať tak skve­le, no čo v prí­pa­de, že sa mu nepo­da­rí dosiah­nuť čís­la, aké má v pre­dob­jed­náv­kach Model 3? V naj­hor­šom prí­pa­de – čo ak bude jeho výro­ba poza­sta­ve­ná? Čo ak Bolt úpl­ne poho­rí? Čo ak sa mu pred­sa len bude dariť, no stá­le bude kvô­li nemu Gene­ral Motors v his­tó­rii zapí­sa­né ako prí­klad spo­loč­nos­ti, kto­rá tak veľ­mi pod­ce­ňo­va­la Tes­lu? Spo­mí­na­ná „veľ­ká výho­da“ by teda mala byť sku­toč­ne veľ­kou, inak to, čo pove­da­li bola jed­na veľ­ká hlú­posť.

image

foto: static.businessinsider.com

Teraz si ešte troš­ku posvie­ti­me na vyjad­re­nie Mar­ka Field­sa z For­du. Ten ako by ani nemal tuše­nia o ambí­ciách Tes­ly. Tá totiž nech­ce zís­kať len trh s nároč­ný­mi spot­re­bi­teľ­mi, chce ho zís­kať kom­plet­ne celý! Ako to viem? Všet­ci by to mali vedieť, pre­to­že Elon Musk to dal naja­vo hneď v úvo­de čin­nos­ti spo­loč­nos­ti.

Musk napí­sal: „Ako už všet­ci vie­te, prvým pro­duk­tom Tes­la Motors je vyso­ko­vý­kon­né elek­tric­ké špor­to­vé vozid­lo Tes­la Road­ster. Nie všet­ci sú si však vedo­mí toho, že našim cie­ľom je vybu­do­va­nie širo­kej základ­ne mode­lov, medzi kto­ré budú pat­riť aj rodin­né autá, kto­ré si aj bež­ní ľudia budú môcť dovo­liť. Tes­lu finan­cu­jem pre­to, lebo dlho­do­bým cie­ľom a zmys­lom našej spo­loč­nos­ti je dostať svet z dneš­nej uhľo­vo-rop­nej eko­no­mi­ky do budúc­nos­ti pohá­ňa­nej solár­nou ener­gi­ou, kto­rá bude hlav­ným, no nie jedi­ným, udr­ža­teľ­ným pohon­ným pros­tried­kom.”

Toto doka­zu­je Musk pred­sta­ve­ním prá­ve Mode­lu 3, kto­rý si už môže dovo­liť ove­ľa viac ľudí. Jeho plán a plán celej spo­loč­nos­ti, zdá sa, fun­gu­je ako má. Tes­la a Elon Musk pres­ne vede­li, čo musia uro­biť a čo posta­viť – elek­tric­ký auto­mo­bil pre masy. Vede­li, že tak ich pri­nú­tia prí­sť. A oni priš­li.

Zdroj: 500ish.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: teslamotors.com

Pridať komentár (0)