Elon pri­pra­vil svoj prvý retro balík!

Kika Besedičová / 27. decembra 2014 / Tech a inovácie

Vývoj elek­tro­mo­bilu Tesla Road­ster, na kto­rom sa inži­nieri z Tesly de-facto učili robiť elek­trické autá, nebol jed­no­du­chý. Musk sa to na nedáv­nom World Energy Inno­va­tion fóre nebál natvrdo pri­znať. “Museli sme v tom pre­klia­tom aute zme­niť vlastne skoro úplne všetko,” pove­dal doslova.

Elon Musk pred časom sľú­bil maji­te­ľom elek­tro­mo­bi­lov Tesla Road­ster na rok 2015 poriadne prek­va­pe­nie. A teraz je to konečne tu. Viac než šesť rokov staré elek­trické auto vyrá­bané v rokoch 2008 – 2012 sa stane prvým elek­tro­mo­bi­lom s dojaz­dom vyše 640 km.

Špor­tový elek­tro­mo­bil Tesla Road­ster je elek­tric­kou pre­stav­bou modelu Lotus Elise. Dnes už sa nevy­rába ani nepre­dáva, avšak po svete ich jazdí cez 2400. Tesla Motors teda pri­pra­vila nový retro­fit balí­ček, ktorý umožní týmto “star­comprejsť cez 640 km na jedno nabi­tie.

Hlavné oblasti vylep­še­nia sú tri: baté­ria, aero­dy­na­mika a valivý odpor. Pôvodný Tesla Road­ster bol vyba­vený úplne prvou gene­rá­ciu li–ion baté­rií Tesla. Počas nasle­du­jú­cich rokov ale auto­mo­bilka uro­bila obrov­ský skok vpred. Vďaka tomu má nová baté­ria pre Road­ster kapa­citu 70 kWh.

Kom­bi­ná­ciou všet­kých vyš­šie uve­de­ných opat­rení chce Tesla dosiah­nuť 40 – 50% zvý­še­nie dojazdu proti pôvod­nému Road­steru a týmto novým Road­ster 3.0”. Za špe­ci­fic­kých rých­lostí a jazd­ných pod­mie­nokdokáže údajne nový Road­ster ver­zia 3.0 ura­ziť vzdia­le­nosť vyše 400 míľ, v pre­počte vyše 643 km.

Toto všetko pred­ve­die Tesla naživo počas prvých týž­dňov roku 2015 pri ceste zo San Fran­ciska do Los Ange­les. Záro­veň Tesla dodala, že si je istá, že toto nie je posledný update pre Tesla Road­ster a že počas nasle­du­jú­cich rokov sa obja­via aj ďal­šie. Takže, Road­ster sa pre Teslu stáva akýmsi pokus­ným, tes­to­va­cím krá­li­kom, ktorý mu určite neo­hrozi akcie spo­loč­nosti no dokáže pri­niesť zau­jí­mavé výsledky. 

Zdroj: ven­tu­re­beat, globes.il

Pridať komentár (0)