Emiero.sk ti povie čo máš robiť

Luky Gašparík sen. / 23. október 2014 / Tools a produktivita

Roz­mýš­ľaš nad svo­jou budúc­nos­ťou? Chceš vedieť na aký job sa hodíš? Stránka Emiero.sk ti zod­po­vie na všetky otázky. Vyspo­ve­dal som zakla­da­teľa Emiera Mira Dra­vec­kého, ktorý nám celý pro­jekt pred­sta­vil bliž­šie.

Emiero je kari­érny poradca, čo to presne zna­mená?
Kari­érne pora­den­stvo si dáva za cieľ určiť člo­veku zame­ra­nie, pre aké povo­la­nie sa hodí. Exis­tuje veľa nástro­jov, ktoré pro­fe­si­onálni kari­érni porad­co­via v praxi pou­ží­vajú, často to sú rôzne psy­cho­diag­nos­tické testy. Emiero je jed­ným z nich.
 

Na koho je vlastne toto pora­den­stvo zame­rané — zamest­nanci, štu­denti?

Výber povo­la­nia je dôle­žitá vec a roz­ho­dujú o tom v pod­state už žiaci na základ­nej škole, keď si vybe­rajú strednú školu. Neme­nej dôle­žitý je aj výber vyso­kej školy, ktorá by mala naz­na­čo­vať záu­jem o ďal­šie pro­fe­sijné zame­ra­nie štu­denta. V mojom okolí poznám ľudí s trid­siat­kou na krku, no neve­dia, čo by ich bavilo, v akej oblasti si hľa­dať prácu. Emiero môže oslo­viť aj ľudí, ktorí už pra­cujú, no nie sú so svo­jou prá­cou sto­tož­není.

V praxi sa stáva, že člo­vek príde po dlhých rokoch v jed­nom zamest­naní o práci a nevie, čo ďalej. Kari­érni porad­co­via sa sna­žia zis­tiť, akú osob­nosť má a tak ho nasme­ro­vať, aký typ práce mu môže vyho­vo­vať. Chý­ba­júce zna­losti sa dajú dou­čiť, ale ak raz je nie­kto intro­vert, úspešný obchod­ník z neho asi nebude. Obdobne, ak člo­veku nie je vlastná tvo­ri­vosť, naze­ra­nie na veci z iného uhlu pohľadu, ako gra­fik či stra­tég by neus­pel. 

Čo kon­krétne pora­dil Emiero tebe?

Mne vyšlo, že som Super­vi­sor (ESTJ). Medzi vyho­vu­jú­cimi povo­la­niami tejto typo­ló­gie je aj uči­teľ tech­nic­kých pred­me­tov či pro­jek­tový mana­žér, čo sú oblasti, v kto­rých sa od môjho vstupu na trhu práce rea­li­zu­jem a cítim sa v nich, hlavne v práci pro­jek­to­vého mana­žéra, kom­for­tne. Dá sa pove­dať, že výsle­dok testu ma vysti­hol.

Prečo 16 typov osôb? Ktorá osob­nosť vyšla tebe?

Stránka Emiero.sk vychá­dza z meto­diky Myers-Briggs Type Indi­ca­tor (MBTl), ktorá je už desať­ro­čia úspešne pou­ží­vaná v škols­tve, vo svete pod­ni­ka­nia, pro­fe­sij­nom či par­tner­skom pora­den­stve a v ďal­ších oblas­tiach. Základy jej dal Carl Jung v roku 1921, neskôr bola rozp­ra­co­vaná Isa­bel Myers a jej mamou Kat­ha­rine Brigs. Výsled­kom testu je zis­te­nie, akú osob­nosť člo­vek má a to ho umož­ňuje viac spoz­nať. Často v par­tner­skom živote alebo pri výchove detí pri­stu­pu­jem k par­tne­rovi tak, ako keby bol rov­naký ako ja. Nie­kedy len stačí spoz­nať prí­činy odliš­ného vní­ma­nia, roz­mýš­ľa­nia a sprá­va­nia toho dru­hého, hľa­dieť na veci jeho očami a pre­d­išlo by sa nedo­ro­zu­me­niam či hád­kam. 

Odkiaľ pri­šiel názov Emiero? Má špe­ciálny význam? 

Dlho som pre­mýš­ľal, ako pome­no­vať doménu pre môj pro­jekt. No nebol som so žiad­nym návrhom spo­kojný. Napo­kon ma brat, s kto­rým na Emiero pra­cu­jem, pre­sved­čil, aby som to pome­no­val jed­ným slo­vom, ktoré mi rýchlo napadne. A napadlo mi „emiero“, čo je môj nick ešte z gym­na­ziál­nych čias. Význam sa ukáže, keď to napí­šem takto: eMIeRO :). Keď ľudia zhá­ňajú infor­má­cie, tak „gúg­lia“, keď budú potre­bo­vať pora­diť so svo­jou kari­é­rou, budú „emie­ro­vať“

Videl som, že si pôso­bíš v Profesia.sk, pri­šiel tento nápad odtiaľ?

Je pravda, že vyše sedem rokov pra­cu­jem v naj­lep­šej firme mini­málne na Slo­ven­sku, v Pro­fe­sii. Kom­pletne zastre­šu­jem por­tál Platy.sk a jeho ses­ter­ské weby v Česku, Maďar­sku, na Bal­káne a v Pobaltí.
Čo sa však týka Emiero, myš­lienka a celá rea­li­zá­cia stránky je moja súkromná ini­cia­tíva, na kto­rej pra­cu­jem vo voľ­nom čase a Pro­fe­sia s ňou nemá nič spo­ločné.

Tes­tové otázky boli vybe­rané na základe čoho?

Otázky sú kla­dené tak, aby bolo možné na základe odpo­vedí určiť pre­fe­ren­cie pou­ží­va­teľa. Súbor odpo­vedí tak umož­ňuje určiť, ako sa pou­ží­va­teľ roz­ho­duje, čo je pre neho dôle­žité, o čo sa pri seba­re­a­li­zá­cii usi­luje. Nikto z nás nie je 100% Super­ví­zor či Archi­tekt. Výsledky preto uka­zujú, do akej miery je pou­ží­va­teľ extro­vert či intro­vert, do akej mieri sa roz­ho­duje na základe fak­tov či intu­ície a podobne. 

Je Emiero iba porad­com alebo aj psy­cho­ló­gom záro­veň?

V tejto fáze je Emiero on-line porad­com, pri­čom odpo­rú­čam kaž­dému pozorne si pre­čí­tať popis výsled­nej typo­ló­gie a zamys­lieť sa nad ním. Upo­zor­ňu­jem, že neexis­tuje dobrá či zlá typo­ló­gia, každá z nich má svoje pred­nosti ale aj roz­vo­jové oblasti, ktoré si treba uve­do­miť a pra­co­vať s nimi.
Emiero nie je a nebude psy­cho­lo­gic­kou porad­ňou.

Aký je roz­diel medzi krát­kym (20 otá­zok) a dlhým tes­tom (60 otá­zok)?

Oba testy sa pýtajú na to isté, no dlhší test via­ce­rými otáz­kami. Je teda pres­nejší. Šta­tis­tiky uka­zujú, že vypl­ne­nie dlhého testu trvá v prie­mere 8 minút, čo nie je tak veľa, pri­čom pres­nosť je 3x vyš­šia. Uka­zuje sa, že ľudia vo väč­šej miere vypĺňajú presný test.

Pred­po­kla­dám, že Emiero naprí­klad fyzické aspekty nebe­rie do úvahy.

Všetci poznáme Hip­pok­ra­tovu typo­ló­giu osob­nosti, ktorá delí ľudí na san­gvi­ni­kov, cho­le­ri­kov, fleg­ma­ti­kov a melan­cho­li­kov. Ani v tomto prí­pade, tak ako v ďal­ších typo­ló­giách, sa nebe­rie ohľad na fyzi­oló­giu člo­veka. Meto­dika MBTI hľadí na to, čo pokla­dajú ľudia za dôle­žité, na základe čoho sa roz­ho­dujú, či ako sa sprá­vajú k svojmu oko­liu. Nezá­leží na tom, či je nie­kto silný, sym­pa­tický a pekný alebo nie.

Máte aj spo­lu­práce pove­dzme s per­so­nál­kami, alebo čo mám s výsled­kom testu robiť? 

V tejto chvíli zatiaľ nie je pri­pra­vená nad­stavba pre spo­lu­prácu s per­so­nál­nymi spo­loč­nos­ťami či fir­mami orien­to­va­nými na kari­érne pora­den­stvo, i keď už sa nám firmy z týchto oblasti ozý­vajú.
V súčas­nosti posky­tu­jeme pou­ží­va­te­ľom stránky pries­tor na spoz­na­nie samého seba. Odpo­rú­čame im, pre aký typ práce sa hodia a naopak, v akom zamest­naní sa nebudú so svo­jou typo­ló­giou cítiť kom­for­tne. Pre zau­jí­ma­vosť im ponú­kame aj zoznam osob­ností, ktoré majú rov­nakú typo­ló­giu.

Platí sa na tvo­jej stránke za niečo, či je free?

Testy a jeho výsledky sú na Emiero.sk úplne zdarma.

Aké budú ďal­šie kroky? Plá­nu­ješ ešte web roz­ši­ro­vať?

Službu, ako ju je možné vidieť na Slo­ven­sku, sme roz­ší­rili do Čes­kej repub­liky (Emiero.cz) a aj pre anglicky hovo­ria­cich pou­ží­va­te­ľov (Emiero.com). Práve pra­cu­jeme na maďar­skej loka­li­zá­cii.
Samoz­rejme, mám už pre­mys­lený kon­cept ďal­šieho roz­ší­re­nia služby aj s jeho komerč­ným poten­ciá­lom. Keďže na Emiero robíme vo svo­jom voľ­nom čase, je veľmi pred­časné hovo­riť o ter­mí­noch.

Držím Mirovi palce a ďaku­jem za roz­ho­vor ;)

Pridať komentár (0)