Emo­ji­code — nový jazyk, v kto­rom prog­ra­mu­ješ smaj­líkmi

Filip Mosnár / 14. marca 2016 / Business

Emoji, po našom emo­tiny, alebo skôr smaj­líci, ako ich všetci poznáme, už majú svoju vlastnú knihu. Preto bolo na čase, aby vzni­kol aj prog­ra­mo­vací jazyk, využí­va­júci malé pik­to­gramy na ozvlášt­ne­nie tvo­jej den­nej kódo­va­ciej rutiny. 

emojiEmo­ji­code je nový open source, objek­tovo orien­to­vaný prog­ra­mo­vací jazyk, ktorý je proste fresh a je cool. Využíva sa na tvorbu cross-plat­form apli­ká­cii. Syn­tax jazyka sa sa skladá z rôz­nych emo­ti­ko­nov, ktoré — podľa mňa, poriadne kom­pli­kujú kód.

emoji

foto: jaxenter.com

Svo­jou muti-para­dig­ma­tic­kou pova­hou vytvára Emo­ji­code sta­bilné roz­hra­nie. Nevy­užíva ale len kla­sic­kých smaj­lí­kov, budeš musieť využiť aj ostatné znaky, aby si vytvo­ril “zmys­lu­plný” kód.

Tvoj prog­ram bude vyko­ná­vať Emo­ji­code Real-Time Engine, ktorý je pri veľ­kosti iba 100 kB výkon­nejší, ako prie­merné enginy. Engine je kom­ba­ti­bilný s Unbuntu, OS X, Rasp­bian a mno­hými ďaľ­šími.

swift-emoji

foto: arstechnica.com

Ak si teda una­vený z toho, ako vidíš stále to isté, Emo­ji­code zís­kaš TU a môžeš začať prog­ra­mo­vať. Spo­loč­nosť neza­búda ani na tých, ktorý sa ešte neve­dia úplne orien­to­vať v Emo­ti­ko­noch. Ich návod ťa pre­ve­die základmi a môžeš s kľu­dom ozvlášt­niť svoj deň prog­ra­má­tora nie­čím extra.

Takže v skratke, ak ťa už bolia oči z rov­na­kých zna­kov ktoré vidíš denne, nemáš moti­vá­ciu, každý deň v práci ťa viac a viac láme, tak potre­bu­ješ zmenu, to je isté. Táto zmena môže byť to, čo potre­bu­ješ, aby si do toho znova išiel naplno.

html-coding

Zdroj: thenextweb.com, zdroj foto­gra­fií: theinternetdigest.com, zdroj titul­nej fotografie:tech.co

Pridať komentár (0)