Enga­ge­ment rate – palivo pre vytvo­re­nie sku­toč­ného biz­nisu

Dárius Polák / 4. apríla 2016 / Business

Vytvo­riť mul­ti­mi­li­ó­nový biz­nis je z pohľadu star­tu­pistu ťažké. Zis­tiť, do kto­rého star­tupu inves­to­vať z pohľadu inves­tora je tiež ťažké. Z oboch strán ide o hľa­da­nie kom­bi­ná­cií ume­nia a vedy – ume­nie je pocho­piť, ako pro­dukt fun­guje, zatiaľ čo veda je schop­nosť, ako to merať. V úvod­nej fáze spo­loč­nosti ide o náj­de­nie spô­sobu, ktorý maxi­ma­li­zuje pou­ží­va­teľ­ský enga­ge­ment o pro­dukt.

Enga­ge­ment sa dá pova­žo­vať za palivo pohá­ňa­júce pro­dukt. Treba však vedieť, ako na to. Sarah Tra­vel, par­tner Gre­y­lockVC, ktorí inves­to­vali do Face­bo­oku, Lin­ke­dInu, AirBnB, alebo About Me, pred­ne­dáv­nom pre­zen­to­vala tzv. hie­rar­chiu enga­ge­mentu, ktorá má tri úrovne:

  1. Nárast zapo­je­ných pou­ží­va­te­ľov
  2. Udr­žia­va­nie pou­ží­va­te­ľov
  3. Samo-udr­žia­va­nie pou­ží­va­te­ľov.

Ako sa spo­loč­nosti špl­hajú po reb­ríčku vyš­šie, ich pro­dukty sú lep­šie a je ťaž­šie ich opus­tiť, vytvo­ria vir­tu­álnu slučku, ktorá ich pro­dukt udr­žiava sama. Tí šťastní, kto­rým sa to podarí šká­lo­vať, sú umiest­není vysoko a demon­štrujú rast spolu s udr­žo­va­ním, ktorý inves­tori hľa­dajú.

Exis­tuje iba 5 verejne obcho­do­va­teľ­ných, tech­nicky zame­ra­ných spo­loč­ností zalo­že­ných v 21. sto­ročí, ktoré majú hod­notu viac ako $10 miliárd dolá­rov.

1

Gre­y­lock inves­to­valo do Face­bo­oku..

2

..Lin­ke­din..

3

..AirBnB..

4

..alebo About Me.

5

Ako však zis­tiť, z kto­rého star­tupu sa stane uni­corn?

6

Je to kom­bi­ná­cia toho, ako to fun­guje a spô­sobu, ako merať, či to fun­guje.

7

Záleží na tom, ako moc je spo­loč­nosť roz­vi­nutá. V early stage je pri zis­ťo­vaní hod­noty dôle­ži­tej­šie t, ako to fun­guje, a naopak, čím je star­šia, tým lep­šie sa dá merať, ako fun­guje.

8

Treba správne pocho­piť, čo je to ten enga­ge­ment.

9

Sú tri úrovne, tzv. hie­rar­chia enga­ge­ment.

10

Je tu určitá podob­nosť s Nir Eyal´s Hook model. 

11

Prvá úro­veň – nárast zapo­je­ných pou­ží­va­te­ľov.

12

Veľa star­tu­pov v Sili­con Val­ley sa sústredí na rast a “hack­nu­tie rastu.”

13

Je veľa spo­loč­ností, ktoré zo začiatku rástli..

14

No sku­točný rast pri­chá­dza v rôz­nych for­mách.

15

Nezá­leží na raste počtu pou­ží­va­te­ľov. Záleží na raste počtu pou­ží­va­te­ľov, ktorí vyko­ná­vajú kľú­čovú akciu.

16

Kľú­čové akcie naj­zná­mej­ších sociál­nych sietí.

17

Dokáže kľú­čová akcia pri­lá­kať dosta­tok pou­ží­va­te­ľov?

18

Ťažko pove­dať. Také Viddy malo neuve­ri­teľný nárast pou­ží­va­te­ľov, no málo­ktorí vyko­nali kľú­čovú akciu.

19

Prí­klad toho ako to fun­guje – v roku 2011 Pin­te­rest rás­tol rýchlo – mal jasný pro­dukt, slušný rast pou­ží­va­te­ľov, z kto­rých viac ako 50% vyko­ná­valo kľú­čovú akciu.

20

Úro­veň 2 – udr­žia­va­nie pou­ží­va­te­ľov.

21

Takže, máme zapo­je­ných pou­ží­va­te­ľov. Otázka znie, či si ich doká­žeme udr­žať.

22

Na tomto záleží, pre porov­na­nie tu máme 2 spo­loč­nosti — spo­loč­nosť A, ktorá má vyšší nárast pou­ží­va­te­ľov ako spo­loč­nosť B, no nedo­káže si udr­žať toľko pou­ží­va­te­ľov.

232425

Ako však pred­po­ve­dať, že zapo­jení pou­ží­va­te­lia ostanú? Inves­tori hľa­dajú pro­dukty, ktoré majú naras­ta­júce bene­fity, pokiaľ pou­ží­va­teľ pro­dukt využíva, zatiaľ čo má pou­ží­va­teľ veľké straty, pokiaľ odíde.

26

Čím viac sa pro­dukt pou­žíva, tým je lepší. Je to z dôvodu, že spot­re­bi­teľ dáva spo­loč­nosti pri pou­ží­vaní údaje, či už expli­citne alebo impli­citne, a spo­loč­nosť ich využíva pre zlep­še­nie pro­duktu.

27

Čím dlh­šie využí­vaš pro­dukt, tým viac stra­tíš, ak ho opus­tíš. Je to pro­dukt, na ktorý sa spo­lie­haš, alebo je súčas­ťou tvo­jej iden­tity, pop­rí­pade si si k nemu vybu­do­val vzťah a má pre teba hod­notu.

28

Ever­note je dob­rým prí­kla­dom. Jeho “fre­e­mium model” je ako dro­gový díler, ktorý ti dáva tro­chu “ochut­nať”. Čím viac pozná­mok si spra­víš, tým ťaž­šie je pre teba odísť.

29

Čím via­cej na Pin­te­reste “pinu­ješ”, tým viac sa naň spo­lie­haš ako na svoju záložku v knihe, stáva sa tak súčas­ťou tvo­jej iden­tity. Čím via­cej sa zapá­jaš a sle­du­ješ ostat­ných, tým viac je to per­so­na­li­zo­vané.

30

Na dru­hej strane, je veľa ano­nym­ných apli­ká­cii, ktoré na dru­hej úrovni zly­hajú. Twit­ter posky­tuje ano­ny­mitu, pokiaľ si vytvo­ríš pro­fil pod faloš­ným menom. Keďže je však potreba iden­tity neú­stupná, apli­ká­cia ti posky­tuje bene­fit v podobe nových fol­lo­we­rov, no stráca na neexis­tu­jú­cej iden­tite.

31

Zhr­nu­tie – pro­dukty, ktoré majú zvy­šu­júce sa bene­fity pri pou­ží­vaní, pri opus­tení vytvá­rajú pocit straty a chý­bajú, dokážu dať pou­ží­va­te­ľom viac hod­noty, vďaka čomu je prav­de­po­dob­nej­šie, že pri apli­ká­cii zostanú.

32

Úro­veň 3 – samo-udr­žia­va­nie pou­ží­va­te­ľov.

33

Keď už máme ras­túcu základňu zapo­je­ných pou­ží­va­te­ľov, ktorí sú závislí na pro­dukte..

34

Otáz­kou je, či enga­ge­ment exis­tu­jú­cich pou­ží­va­te­ľov dokáže vytvo­riť vir­tu­álnu slučku okolo pro­duktu.

35

Naj­sil­nej­šie slučky majú efekt siete, napr. Pin­te­rest — čím viac pinov, tým viac obsahu a tým lepší záži­tok pri hľa­daní tohto obsahu.

36

Ďal­šie prí­klady na Pin­te­rest – zís­ka­nie pou­ží­va­teľa, ktorý niečo pinuje a svoj pin pošle svojmu kamo­šovi.

37

Vir­tu­álne slučky sa veľmi ťažko vytvá­rajú – väč­šina pro­duk­tov ich nemá, hoci to skú­šali.

38

Hoci je Ever­note silný na prvých dvoch úrov­niach, zly­háva na tre­tej. Pro­dukt je totižto o hod­note pou­ží­va­teľa ako o vytvo­rení slu­čiek.

39

Tin­der má svoje vir­tu­álne slučky, ako keď dosta­neš noti­fi­ká­ciu od iného pou­ží­va­teľa, ktorý ťa pri­tiahne späť do apli­ká­cie. No výsledný výsle­dok — rande, nie je akce­le­rá­tor enga­mentu.

40

Vir­tu­álne slučky pohá­ňajú spo­loč­nosti vpred.

41

zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wp.com

Pridať komentár (0)