Éra Povr­ch­nosti

Juraj Šalapa / 8. októbra 2014 / Tools a produktivita

Face­book je pod vply­vom nákup­nej horúčky. Napriek Zuc­ker­ber­go­vému seba­ve­do­mému úsmevu a sil­ným čís­lam, ktoré Face­book vyka­zuje, budúc­nosť biz­nisu, ktorý je výlučne zalo­žený na reklame nie je istý. Potom ako Face­book kúpil Ins­ta­gram v roku 2012, Snap­chat mala byť ďal­šia obeť v poradí. 

Ľudia vní­majú čísla omnoho zre­teľ­nej­šie, keď ide o peniaze. Tri miliardy dolá­rov znie ozrutne podľa hoca­kého merítka. Keď súkromne vlast­nený Snap­chat odmie­tol túto ponuku v roku 2013, vyze­ral Face­book tak tro­chu ako šoko­vaný rodič roz­maz­na­ného decka. Čo dáva maji­te­ľom Snap­chatu také seba­ve­do­mie, že odmietnu tri miliardy? Ins­ta­gram a Snap­chat majú mnoho spo­loč­ného. Umož­ňujú uží­va­te­ľom zdie­lať fotky a videá po inter­nete — umož­ňujú im sociálnu inte­rak­ciu v novej podobe. 

Smartp­hony a tab­lety sa stali novou brá­nou pre sociálnu inte­rak­ciu po inter­nete. Napriek tomu, že sa Face­bo­oku poda­rila úspešná trans­for­má­cia na mobilné plat­formy, pôvodne bola táto apli­ká­cia vytvo­rená pre stolné počí­tače. Nastu­pu­júca gene­rá­cia mla­dých ľudí sa však zme­nila. Sú neus­tále v pohybe a pou­ží­vajú smartp­hony počas toho ako cho­dia, pra­cujú, jedia, mys­lia a žijú v šir­šom zmysle slova. So zhor­šu­jú­cim sa nedos­tat­kom času, sa sna­žia vytia­hnúť čo naj­viac pote­še­nia z kaž­dého momentu.

Písa­nie správ a zdie­la­nie “sta­tus” upda­tov na sociál­nych sie­ťach sa zme­nilo na mikro-blo­go­va­nie pro­stred­níc­tvom twit­teru. S postu­pom času však už pre­stáva byť aj twit­ter dosta­točne rých­lym. Mikro-blo­go­va­nie tak ľudia vys­trie­dali za výmenu rých­lych obráz­kov.

V dobe, keď sú ľudia pod neus­tá­lym stre­som z návalu infor­má­cii, ktoré musia ana­ly­zo­vať a na ktoré musia rea­go­vať posky­tuje zra­kový vnem ten naj­rých­lejší spô­sob ako zdie­lať emó­cie a komu­ni­ko­vať. Slo­vami Oscara Wil­dea: “Krása je viac než génius, pre­tože nepot­re­buje žiadne vysvet­ľo­va­nie”. Ľudia sa ženú post-núť čo najk­raj­šiu fotku — ide o formu satis­fak­cie a pocitu dosia­hnu­tia úspe­chu. Ľud­ská povr­ch­nosť možno dosiahľa svoj vrchol, no len z tých správ­nych dôvo­dov. Pra­cu­jeme a sme aktívni prí­liš na to, aby sme sa mohli veno­vať kra­toch­ví­ľam.

Dôvod prečo exis­tuje toľko nad­še­nia pre tieto spo­loč­nosti však ešte úplne nevys­vet­ľuje ich vysoké cenovky. Avšak len dosiaľ pokým člo­vek nezo­be­rie do úvahy objem pre­daju vyko­na­ného pro­stred­níc­tvom smartp­ho­nov a tab­le­tov.

V Čierny pia­tok — deň, kto­rým Ame­ri­ča­nia zaha­jujú obdo­bie via­noč­ných náku­pov — pre­daje cez smartp­hony dosiahli tak­mer štvr­tinu cel­ko­vého online obratu podľa IBM Bench­mark Repor­ting. Nová gene­rá­cia týchto vizu­ál­nych sociál­nych sietí vskutku ovplýva šikov­nými rie­še­niami.

Tým, že zlu­čujú vizu­álne atrak­tívne reklamy s pek­nými fot­kami naších pria­te­ľov a rodiny sa im poda­rilo vnik­núť do našej prí­sne strá­že­nej súkrom­nej sféry.

Fakt, že v sku­toč­nosti trá­vime len málo času na týchto sociál­nych plat­for­mách tiež vychá­dza v ich pros­pech, keďže sme vďaka tomu omnoho náchyľ­nejší roz­hod­núť sa v rých­losti pod vply­vom emó­cii a nakú­piť bez rozmyslu. Zrazu už cenovka tri miliardi dolá­rov neznie až tak šia­lene.

Juraj Šalapa (autor článku) — okrem Star­ti­tup píše aj pre For­bes. Pra­cuje ako finan­cial ana­lyst v zahra­nič­nej pobočke PWC.
Pridať komentár (0)