Éra Povr­ch­nos­ti

Juraj Šalapa / 8. októbra 2014 / Lifehacking

Face­bo­ok je pod vply­vom nákup­nej horúč­ky. Napriek Zuc­ker­ber­go­vé­mu seba­ve­do­mé­mu úsme­vu a sil­ným čís­lam, kto­ré Face­bo­ok vyka­zu­je, budúc­nosť biz­ni­su, kto­rý je výluč­ne zalo­že­ný na rekla­me nie je istý. Potom ako Face­bo­ok kúpil Ins­ta­gram v roku 2012, Snap­chat mala byť ďal­šia obeť v pora­dí.

Ľudia vní­ma­jú čís­la omno­ho zre­teľ­nej­šie, keď ide o penia­ze. Tri miliar­dy dolá­rov znie ozrut­ne pod­ľa hoca­ké­ho merít­ka. Keď súkrom­ne vlast­ne­ný Snap­chat odmie­tol túto ponu­ku v roku 2013, vyze­ral Face­bo­ok tak tro­chu ako šoko­va­ný rodič roz­maz­na­né­ho dec­ka. Čo dáva maji­te­ľom Snap­cha­tu také seba­ve­do­mie, že odmiet­nu tri miliar­dy? Ins­ta­gram a Snap­chat majú mno­ho spo­loč­né­ho. Umož­ňu­jú uží­va­te­ľom zdie­lať fot­ky a videá po inter­ne­te — umož­ňu­jú im sociál­nu inte­rak­ciu v novej podo­be.

Smartp­ho­ny a tab­le­ty sa sta­li novou brá­nou pre sociál­nu inte­rak­ciu po inter­ne­te. Napriek tomu, že sa Face­bo­oku poda­ri­la úspeš­ná trans­for­má­cia na mobil­né plat­for­my, pôvod­ne bola táto apli­ká­cia vytvo­re­ná pre stol­né počí­ta­če. Nastu­pu­jú­ca gene­rá­cia mla­dých ľudí sa však zme­ni­la. Sú neus­tá­le v pohy­be a pou­ží­va­jú smartp­ho­ny počas toho ako cho­dia, pra­cu­jú, jedia, mys­lia a žijú v šir­šom zmys­le slo­va. So zhor­šu­jú­cim sa nedos­tat­kom času, sa sna­žia vytia­hnúť čo naj­viac pote­še­nia z kaž­dé­ho momen­tu.

Písa­nie správ a zdie­la­nie “sta­tus” upda­tov na sociál­nych sie­ťach sa zme­ni­lo na mik­ro-blo­go­va­nie pro­stred­níc­tvom twit­te­ru. S postu­pom času však už pre­stá­va byť aj twit­ter dosta­toč­ne rých­lym. Mik­ro-blo­go­va­nie tak ľudia vys­trie­da­li za výme­nu rých­lych obráz­kov.

V dobe, keď sú ľudia pod neus­tá­lym stre­som z náva­lu infor­má­cii, kto­ré musia ana­ly­zo­vať a na kto­ré musia rea­go­vať posky­tu­je zra­ko­vý vnem ten naj­rých­lej­ší spô­sob ako zdie­lať emó­cie a komu­ni­ko­vať. Slo­va­mi Osca­ra Wil­dea: “Krá­sa je viac než génius, pre­to­že nepot­re­bu­je žiad­ne vysvet­ľo­va­nie”. Ľudia sa ženú post-núť čo najk­raj­šiu fot­ku — ide o for­mu satis­fak­cie a poci­tu dosia­hnu­tia úspe­chu. Ľud­ská povr­ch­nosť mož­no dosiah­ľa svoj vrchol, no len z tých správ­nych dôvo­dov. Pra­cu­je­me a sme aktív­ni prí­liš na to, aby sme sa moh­li veno­vať kra­toch­ví­ľam.

Dôvod pre­čo exis­tu­je toľ­ko nad­še­nia pre tie­to spo­loč­nos­ti však ešte úpl­ne nevys­vet­ľu­je ich vyso­ké cenov­ky. Avšak len dosiaľ pokým člo­vek nezo­be­rie do úva­hy objem pre­da­ju vyko­na­né­ho pro­stred­níc­tvom smartp­ho­nov a tab­le­tov.

V Čier­ny pia­tok — deň, kto­rým Ame­ri­ča­nia zaha­ju­jú obdo­bie via­noč­ných náku­pov — pre­da­je cez smartp­ho­ny dosiah­li tak­mer štvr­ti­nu cel­ko­vé­ho onli­ne obra­tu pod­ľa IBM Bench­mark Repor­ting. Nová gene­rá­cia tých­to vizu­ál­nych sociál­nych sie­tí vskut­ku ovplý­va šikov­ný­mi rie­še­nia­mi.

Tým, že zlu­ču­jú vizu­ál­ne atrak­tív­ne rekla­my s pek­ný­mi fot­ka­mi naších pria­te­ľov a rodi­ny sa im poda­ri­lo vnik­núť do našej prí­sne strá­že­nej súkrom­nej sfé­ry.

Fakt, že v sku­toč­nos­ti trá­vi­me len málo času na tých­to sociál­nych plat­for­mách tiež vychá­dza v ich pros­pech, keď­že sme vďa­ka tomu omno­ho náchyľ­nej­ší roz­hod­núť sa v rých­los­ti pod vply­vom emó­cii a nakú­piť bez rozmys­lu. Zra­zu už cenov­ka tri miliar­di dolá­rov neznie až tak šia­le­ne.

Juraj Šala­pa (autor člán­ku) — okrem Star­ti­tup píše aj pre For­bes. Pra­cu­je ako finan­cial ana­lyst v zahra­nič­nej poboč­ke PWC.
Pridať komentár (0)