Erik Hudák: mini­FAK­TÚRU chcem dostať medzi top 10 sve­to­vých pod­ni­ka­teľ­ských nástro­jov

Lukáš Gašparík / 6. marca 2016 / Rozhovory

Zakla­da­teľ mini­FAK­TÚRY Erik Hudák sa s nami pode­lil o infor­má­cie okolo aktu­ál­nych úspe­choch obľú­be­ného star­tupu. Objas­nil tiež, prečo sa v mini­FAK­TÚRE roz­hodli zme­niť názov svojho pro­duktu a pred­sta­vil ambi­ci­ózne plány do budúc­nosti. Slo­ven­ská mini­FAK­TÚRA má našliap­nuté stať sa jed­ným zo sve­tovo naj­pou­ží­va­nej­ších pod­ni­ka­teľ­ských nástro­jov!

Ahoj Erik, star­tup mini­FAK­TÚRA len pred­ne­dáv­nom zme­nil svoje meno na Billdu. Prečo vlastne došlo k reb­ran­dingu? mini­FAK­TÚRA nebola dosta­točne ‘’sexy’’ názov?

Ahoj! Na Slo­ven­sku a v Čechách sme meno neme­nili a naďa­lej sa náš pro­dukt volá mini­FAK­TÚRA. Expan­do­vali sme však na nové trhy ako Spo­jené štáty, Kanada, Veľké Bri­tá­nia a cítili sme potrebu reb­randu na niečo nové, čomu budú anglicky hovo­riaci pou­ží­va­te­lia roz­umieť, niečo čo bude ľahko vyslo­vi­teľné, zapa­mä­ta­teľné a bude mat voľnú “com” doménu. Po sérii návrhov sme si vybrali názov: Billdu (bill + do).

Screen-Shot-2015-12-21-at-20.18.42

foto: mini­FAK­TÚRA

Čiže Slo­ven­ský trh vám začína byť malý?

Presne tak :) . Slo­ven­sko je maličký trh a navyše veľmi satu­ro­vaný z pohľadu fak­tu­rač­ných toolov. (Neviem prečo, ale mám taký pocit, že Slo­váci majú obrov­skú záľubu vo vytvá­raní pravé fak­tu­rač­ných nástro­jov a držíme celo­sve­tové prven­stvo v počte vytvo­re­ných fak­tu­rač­ných apli­ká­cií na počet oby­va­te­ľov).

Aj keď je rok 2016, stále platí, že našimi kli­en­tami sú early-adop­ters, ktorí radi pou­ží­vajú na ria­de­nie svojho biz­nisu práve tele­fón. Týchto je na Slo­ven­sku zatiaľ stále obme­dzený počet, a preto potre­bu­jeme zbie­rať pou­ží­va­te­ľov v kra­ji­nách ako USA alebo UK, kde je to už štan­dar­dom.

mini­FAK­TÚRA rai­suje v týchto týžd­ňoch ďal­šie peniaze. O akú sumu ide a od koho?

Už sú rais­nuté :) ! Vstup na nové trhy by sme naj­rad­šej finan­co­vali čisto z našich tržieb, ale zatiaľ nedo­sa­hujú dosta­točnú výšku, a preto sme zís­kali ďal­ších 130.000€. Inves­to­rom je opäť JUMP soft, kto­rému by som sa aj touto ces­tou rád poďa­ko­val.

Tržby mini­FAK­TÚRY porástli o viac ako 200%. Zna­mená to, že dôjde aj k onbo­ar­dingu nových talen­tov?

Aktívne roz­mýš­ľame, kde máme nedos­tatky a akí ľudia by nám doká­zali pomôcť napre­do­vať ešte viac.

oni

foto: mini­FAK­TÚRA

mini­FAK­TÚRA /Billdu je už dnes v 11 kra­ji­nách. Ďal­ších 14 kra­jín chcete obsa­diť už tento rok. Pokiaľ dobre rátam, tak na jednu kra­jinu máte 3,5 týždňa. Dá sa to v takomto tempe zvlád­nuť?

Vstup by nemal byť prob­lém. Minulý rok sme poriadne zama­kali a pri­pra­vili naše apli­ká­cie na všet­kých plat­for­mách (web, iOS, Android) tak, aby legis­la­tívne zmeny pre ďal­šie kra­jiny boli otáz­kou kon­fi­gu­rač­ného súboru a jazy­ko­vých pre­kla­dov. Čo potre­bu­jeme, je vyrie­šiť je obsa­de­nie trhu.

Na tak ambi­ci­ózny plán busi­ness deve­lop­mentu budete zrejme potre­bo­vať sku­točne kva­lit­ného biz-dev člo­veka. Máte ho už?

Nikto v našom tíme nemá veľké skú­se­nosti s pro­pa­gá­ciou a pre­da­jom pro­duktu na medzi­ná­rod­nom trhu. Potre­bu­jeme navr­hnúť stra­té­giu, seg­men­tá­ciu a správne komu­ni­kačné kanály na zís­ka­nie nových kli­en­tov. Hľa­dáme novú posilu, ktorá bude na čele tohto plánu.

Ako ho chcete pri­lá­kať?

Pre­dov­šet­kým ponú­kame pod­ni­ka­teľ­skú prí­le­ži­tosť v ras­tú­com star­tupe. Nehľa­dáme teda zamest­nanca, ale srd­com pod­ni­ka­teľa. Okrem základ­ného príjmu 30 — 50.000 EUR ročne ponú­kame aj podiel vo firme.

Aké skills by mal mať tento člo­vek?

Jed­ným slo­vom, mal by to byt BOM­BAR­DÉR. Člo­vek, ktorý je srd­com pod­ni­ka­teľ, má víziu a drive na výsledky. Musí to byť nie­kto, kto miluje výzvy a svo­jou ener­giou nakazí všet­kých naokolo.

Web miniFaktúry

foto: mini­FAK­TÚRA

Koho vní­maš ako naj­väč­šiu kon­ku­ren­ciu na lokál­nom a zahra­nič­nom trhu?

Lokálny trh by som veľmi neroz­ma­zá­val. Je tu nie­koľko výbor­ných online toolov ale prav­du­po­ve­diac im neve­nu­jeme veľa pozor­nosti. Naším cie­ľom je robiť ten naj­lepší pro­dukt a pre­ra­ziť s ním celo­sve­tovo. V tomto meradle vidím ako našu naj­väč­šiu kon­ku­ren­ciu apli­ká­ciu Invo­ice­2Go.

Kde vidíš mini­FAK­TÚRU o 5 rokov?

Od začiatku je naším hlav­ným cie­ľom pomá­hať pod­ni­ka­te­ľom. Vytvo­rili sme výborný fak­tu­račný nástroj, zaobe­ráme sa komu­ni­ká­ciou a pre­po­je­ním s účtov­ní­kom. Pomá­hame zbie­rať feed­back od kli­en­tov, pre­zen­to­vať pod­ni­ka­nie a zís­kať nových kli­en­tov. Za 5 rokov chceme vybu­do­vať medzi­ná­rodne pou­ží­vaný pro­dukt, ktorý bude pat­riť do top 10 pod­ni­ka­teľ­ských nástro­jov.

Posledná otázka. Dokáže byť aj fak­tu­račný tool sexy?

V dneš­nej dobe kaž­dého zau­jí­majú len sexy veci, čomu doko­nale roz­umiem. Prob­lém však je v tom, že nie všetko vyzerá na prvý pohlaď sexy. Ak poču­jete napr. slovo fak­tu­rá­cia, auto­ma­ticky to vo vás evo­kuje niečo, čo je nutné zlo, aby ste zís­kali peniaze od svo­jich kli­en­tov.

Skúste si to však pred­sta­viť takto: Aku­rát sedíte vo svo­jej obľú­be­nej kaviarni a dokon­čili ste pro­jekt, ktorý posie­late kli­en­tovi. Z vrecka vytiah­nete tele­fón a pia­timi klikmi vysta­víte fak­túru a ihneď odoš­lete. Za 5 minút príde noti­fi­ká­cia o úhrade. Peniaze sú na účte a kli­ent ešte zane­chal vyni­ka­júce hod­no­te­nie vašej práce, ktoré zdie­ľate na sociál­nej sieti. Za hodinu príde ďal­šia noti­fi­ká­cia a po otvo­rení zis­títe, že máte pri­jatú novú objed­návku. Poslal ju nový kli­ent, ktorý si vás vybral na základe zdie­ľa­ného hod­no­te­nia. Objed­návku pri­jí­mate, odpí­jate si z kávy a začí­nate pra­co­vať na novom pro­jekte. Znie to viac sexy ?

MAH_221716_129-1080x720

Erik Hudák, foto: mini­FAK­TÚRA

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: mini­FAK­TÚRA

Pridať komentár (0)