Erik Hudák: mini­FAK­TÚ­RU chcem dostať medzi top 10 sve­to­vých pod­ni­ka­teľ­ských nástro­jov

Lukáš Gašparík / 6. marca 2016 / Rozhovory

Zakla­da­teľ mini­FAK­TÚ­RY Erik Hudák sa s nami pode­lil o infor­má­cie oko­lo aktu­ál­nych úspe­choch obľú­be­né­ho star­tu­pu. Objas­nil tiež, pre­čo sa v mini­FAK­TÚ­RE roz­hod­li zme­niť názov svoj­ho pro­duk­tu a pred­sta­vil ambi­ci­óz­ne plá­ny do budúc­nos­ti. Slo­ven­ská mini­FAK­TÚ­RA má našliap­nu­té stať sa jed­ným zo sve­to­vo naj­pou­ží­va­nej­ších pod­ni­ka­teľ­ských nástro­jov!

Ahoj Erik, star­tup mini­FAK­TÚ­RA len pred­ne­dáv­nom zme­nil svo­je meno na Bill­du. Pre­čo vlast­ne doš­lo k reb­ran­din­gu? mini­FAK­TÚ­RA nebo­la dosta­toč­ne ‘’sexy’’ názov?

Ahoj! Na Slo­ven­sku a v Čechách sme meno neme­ni­li a naďa­lej sa náš pro­dukt volá mini­FAK­TÚ­RA. Expan­do­va­li sme však na nové trhy ako Spo­je­né štá­ty, Kana­da, Veľ­ké Bri­tá­nia a cíti­li sme potre­bu reb­ran­du na nie­čo nové, čomu budú anglic­ky hovo­ria­ci pou­ží­va­te­lia roz­umieť, nie­čo čo bude ľah­ko vyslo­vi­teľ­né, zapa­mä­ta­teľ­né a bude mat voľ­nú “com” domé­nu. Po sérii návrhov sme si vybra­li názov: Bill­du (bill + do).

Screen-Shot-2015-12-21-at-20.18.42

foto: mini­FAK­TÚ­RA

Čiže Slo­ven­ský trh vám začí­na byť malý?

Pres­ne tak :) . Slo­ven­sko je malič­ký trh a navy­še veľ­mi satu­ro­va­ný z pohľa­du fak­tu­rač­ných toolov. (Neviem pre­čo, ale mám taký pocit, že Slo­vá­ci majú obrov­skú záľu­bu vo vytvá­ra­ní pra­vé fak­tu­rač­ných nástro­jov a drží­me celo­sve­to­vé prven­stvo v počte vytvo­re­ných fak­tu­rač­ných apli­ká­cií na počet oby­va­te­ľov).

Aj keď je rok 2016, stá­le pla­tí, že naši­mi kli­en­ta­mi sú ear­ly-adop­ters, kto­rí radi pou­ží­va­jú na ria­de­nie svoj­ho biz­ni­su prá­ve tele­fón. Tých­to je na Slo­ven­sku zatiaľ stá­le obme­dze­ný počet, a pre­to potre­bu­je­me zbie­rať pou­ží­va­te­ľov v kra­ji­nách ako USA ale­bo UK, kde je to už štan­dar­dom.

mini­FAK­TÚ­RA rai­su­je v tých­to týžd­ňoch ďal­šie penia­ze. O akú sumu ide a od koho?

Už sú rais­nu­té :) ! Vstup na nové trhy by sme naj­rad­šej finan­co­va­li čis­to z našich tržieb, ale zatiaľ nedo­sa­hu­jú dosta­toč­nú výš­ku, a pre­to sme zís­ka­li ďal­ších 130.000€. Inves­to­rom je opäť JUMP soft, kto­ré­mu by som sa aj tou­to ces­tou rád poďa­ko­val.

Trž­by mini­FAK­TÚ­RY porást­li o viac ako 200%. Zna­me­ná to, že dôj­de aj k onbo­ar­din­gu nových talen­tov?

Aktív­ne roz­mýš­ľa­me, kde máme nedos­tat­ky a akí ľudia by nám doká­za­li pomôcť napre­do­vať ešte viac.

oni

foto: mini­FAK­TÚ­RA

mini­FAK­TÚ­RA /Billdu je už dnes v 11 kra­ji­nách. Ďal­ších 14 kra­jín chce­te obsa­diť už ten­to rok. Pokiaľ dob­re rátam, tak na jed­nu kra­ji­nu máte 3,5 týžd­ňa. Dá sa to v takom­to tem­pe zvlád­nuť?

Vstup by nemal byť prob­lém. Minu­lý rok sme poriad­ne zama­ka­li a pri­pra­vi­li naše apli­ká­cie na všet­kých plat­for­mách (web, iOS, Andro­id) tak, aby legis­la­tív­ne zme­ny pre ďal­šie kra­ji­ny boli otáz­kou kon­fi­gu­rač­né­ho súbo­ru a jazy­ko­vých pre­kla­dov. Čo potre­bu­je­me, je vyrie­šiť je obsa­de­nie trhu.

Na tak ambi­ci­óz­ny plán busi­ness deve­lop­men­tu bude­te zrej­me potre­bo­vať sku­toč­ne kva­lit­né­ho biz-dev člo­ve­ka. Máte ho už?

Nikto v našom tíme nemá veľ­ké skú­se­nos­ti s pro­pa­gá­ci­ou a pre­da­jom pro­duk­tu na medzi­ná­rod­nom trhu. Potre­bu­je­me navr­hnúť stra­té­giu, seg­men­tá­ciu a správ­ne komu­ni­kač­né kaná­ly na zís­ka­nie nových kli­en­tov. Hľa­dá­me novú posi­lu, kto­rá bude na čele toh­to plá­nu.

Ako ho chce­te pri­lá­kať?

Pre­dov­šet­kým ponú­ka­me pod­ni­ka­teľ­skú prí­le­ži­tosť v ras­tú­com star­tu­pe. Nehľa­dá­me teda zamest­nan­ca, ale srd­com pod­ni­ka­te­ľa. Okrem základ­né­ho príj­mu 30 — 50.000 EUR roč­ne ponú­ka­me aj podiel vo fir­me.

Aké skills by mal mať ten­to člo­vek?

Jed­ným slo­vom, mal by to byt BOM­BAR­DÉR. Člo­vek, kto­rý je srd­com pod­ni­ka­teľ, má víziu a dri­ve na výsled­ky. Musí to byť nie­kto, kto milu­je výzvy a svo­jou ener­gi­ou naka­zí všet­kých naoko­lo.

Web miniFaktúry

foto: mini­FAK­TÚ­RA

Koho vní­maš ako naj­väč­šiu kon­ku­ren­ciu na lokál­nom a zahra­nič­nom trhu?

Lokál­ny trh by som veľ­mi neroz­ma­zá­val. Je tu nie­koľ­ko výbor­ných onli­ne toolov ale prav­du­po­ve­diac im neve­nu­je­me veľa pozor­nos­ti. Naším cie­ľom je robiť ten naj­lep­ší pro­dukt a pre­ra­ziť s ním celo­sve­to­vo. V tom­to merad­le vidím ako našu naj­väč­šiu kon­ku­ren­ciu apli­ká­ciu Invo­ice­2Go.

Kde vidíš mini­FAK­TÚ­RU o 5 rokov?

Od začiat­ku je naším hlav­ným cie­ľom pomá­hať pod­ni­ka­te­ľom. Vytvo­ri­li sme výbor­ný fak­tu­rač­ný nástroj, zaobe­rá­me sa komu­ni­ká­ci­ou a pre­po­je­ním s účtov­ní­kom. Pomá­ha­me zbie­rať feed­back od kli­en­tov, pre­zen­to­vať pod­ni­ka­nie a zís­kať nových kli­en­tov. Za 5 rokov chce­me vybu­do­vať medzi­ná­rod­ne pou­ží­va­ný pro­dukt, kto­rý bude pat­riť do top 10 pod­ni­ka­teľ­ských nástro­jov.

Posled­ná otáz­ka. Doká­že byť aj fak­tu­rač­ný tool sexy?

V dneš­nej dobe kaž­dé­ho zau­jí­ma­jú len sexy veci, čomu doko­na­le roz­umiem. Prob­lém však je v tom, že nie všet­ko vyze­rá na prvý pohlaď sexy. Ak poču­je­te napr. slo­vo fak­tu­rá­cia, auto­ma­tic­ky to vo vás evo­ku­je nie­čo, čo je nut­né zlo, aby ste zís­ka­li penia­ze od svo­jich kli­en­tov.

Skús­te si to však pred­sta­viť tak­to: Aku­rát sedí­te vo svo­jej obľú­be­nej kaviar­ni a dokon­či­li ste pro­jekt, kto­rý posie­la­te kli­en­to­vi. Z vrec­ka vytiah­ne­te tele­fón a pia­ti­mi klik­mi vysta­ví­te fak­tú­ru a ihneď odoš­le­te. Za 5 minút prí­de noti­fi­ká­cia o úhra­de. Penia­ze sú na účte a kli­ent ešte zane­chal vyni­ka­jú­ce hod­no­te­nie vašej prá­ce, kto­ré zdie­ľa­te na sociál­nej sie­ti. Za hodi­nu prí­de ďal­šia noti­fi­ká­cia a po otvo­re­ní zis­tí­te, že máte pri­ja­tú novú objed­náv­ku. Poslal ju nový kli­ent, kto­rý si vás vybral na zákla­de zdie­ľa­né­ho hod­no­te­nia. Objed­náv­ku pri­jí­ma­te, odpí­ja­te si z kávy a začí­na­te pra­co­vať na novom pro­jek­te. Znie to viac sexy ?

MAH_221716_129-1080x720

Erik Hudák, foto: mini­FAK­TÚ­RA

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: mini­FAK­TÚ­RA

Pridať komentár (0)