ESET otvá­ra poboč­ku vo Veľ­kej Bri­tá­nii, tím zastre­šu­jú­ci Slo­ven­sko má nové­ho ria­di­te­ľa

Sebastian Mach / 26. februára 2016 / Zo Slovenska

ESET otvá­ra vo feb­ru­ári obchod­nú a dis­tri­buč­nú poboč­ku vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Poboč­ka vznik­la odkú­pe­ním dlho­roč­nej brit­skej par­tner­skej fir­my spo­loč­nos­ťou ESET, ria­diť ju bude Miro­slav Mikuš, obchod­ný a mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ ESE­Tu pre regi­ón Euró­py, Blíz­ke­ho Výcho­du a Afri­ky. V súvis­los­ti s jeho zvý­še­ným zame­ra­ním na ten­to trh bol do fun­kcie ria­di­te­ľa tímu, kto­rý ria­di obchod­né a mar­ke­tin­go­vé akti­vi­ty ESE­Tu na Slo­ven­sku, vyme­no­va­ný Augus­tín Novák. Slo­ven­ský tím dote­raz zastre­šo­val Miro­slav Mikuš.

Otvo­re­nie poboč­ky vo Veľ­kej Bri­tá­nii pod­čiar­ku­je sna­hu ESE­Tu pokra­čo­vať vo svo­jom zame­ra­ní na trh západ­nej Euró­py, obzvlášť Bri­tá­nie. V roku 2015 odkú­pil ESET tak­tiež brit­skú šif­ro­va­ciu spo­loč­nosť DES­lock. „Verí­me, že spo­je­nie miest­ne­ho tímu ESET UK s našim glo­bál­nym talen­tom a s jeho know-how a skú­se­nos­ťa­mi, vytvo­rí doko­na­lý mix, vďa­ka kto­ré­mu posil­ní­me našu trho­vú pozí­ciu v Bri­tá­nii,“ hovo­rí Richard Mar­ko, gene­rál­ny ria­di­teľ ESE­Tu. Spo­loč­nosť bola na brit­skom trhu prí­tom­ná cez svo­ju par­tner­skú spo­loč­nosť viac než desať rokov. V súla­de so stra­té­gi­ou ESE­Tu dosiah­la v Bri­tá­nii za rok 2015 rast tržieb v dvoj­ci­fer­ných per­cen­tu­ál­nych hod­no­tách.

eset-booth

foto: Eset

Obzvlášť v posled­ných rokoch sme s brit­ským tímom spo­lu­pra­co­va­li veľ­mi úzko. Sme radi, že môže­me túto spo­lu­prá­cu posu­núť ešte ďalej, aby sa naše rie­še­nia pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov i pre fir­my na brit­skom trhu udo­mác­ni­li ešte viac. Poten­ciál­ne tak, že sa dosta­ne­me medzi top troj­ku pre­daj­cov bez­peč­nos­ti v Bri­tá­nii,“vysvet­ľu­je Mikuš.

Brit­ská poboč­ka ESE­Tu sa nachá­dza v Bour­ne­mout­he v juž­nom Anglic­ku. Všet­ci jej zamest­nan­ci sa stá­va­jú zamest­nan­ca­mi spo­loč­nos­ti ESET. Tá oča­ká­va, že sa počet jej pra­cov­ní­kov v Bri­tá­nii do pia­tich rokov mini­mál­ne zdvoj­ná­so­bí.

V súvis­los­ti s otvo­re­ním novej poboč­ky doš­lo k per­so­nál­nej zme­ne aj v tíme, kto­rý zastre­šu­je obchod­né a mar­ke­tin­go­vé akti­vi­ty ESE­Tu na Slo­ven­sku. Jeho ria­di­te­ľom sa stal Augus­tín Novák. „Do fir­my som pri­šiel pred dva­nás­ti­mi rok­mi, keď v nej pra­co­va­lo len trid­sať ľudí. Blíz­ka spo­lu­prá­ca so zakla­da­teľ­mi ESE­Tu mi dala veľ­mi veľa a bolo veľ­mi inšpi­ra­tív­ne sle­do­vať, ako sa z malé­ho tímu sta­la celo­sve­to­vá päť­ka na trhu posky­to­va­te­ľov IT ochra­ny firiem a domác­nos­tí s viac než tisíc­kou zamest­nan­cov,“ vysvet­ľu­je Novák. „Verím, že s naši­mi slo­ven­ský­mi obchod­ný­mi par­tner­mi a miest­nym obchod­ným a mar­ke­tin­go­vým tímom bude­me pokra­čo­vať vo vyni­ka­jú­cej spo­lu­prá­ci. Bez našich par­tne­rov by sme zákaz­ní­kom na Slo­ven­sku nemoh­li poskyt­núť takú dob­rú sta­rost­li­vosť,“ dodá­va.

eset-north-america-offices

foto: Eset

Do fir­my nastú­pil Novák ako obchod­ný mana­žér ešte v roku 2004, kedy pre­bral obchod­né akti­vi­ty na Slo­ven­sku po Pet­ro­vi Paš­ko­vi, spo­lu­za­kla­da­te­ľo­vi a súčas­nom pred­se­do­vi pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti ESET. Vyštu­do­val obchod­nú fakul­tu Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­ti­sla­ve so zame­ra­ním na obchod a mar­ke­ting. Pred nástu­pom do ESE­Tu pra­co­val nie­koľ­ko rokov v IT oblas­ti.

V Európ­skej únii má ESET mimo roz­siah­lej sie­te par­tner­ských spo­loč­nos­tí spo­lu osem regi­onál­nych pobo­čiek a výskum­ných a vývo­jo­vých cen­ter. Poboč­ka v Nemec­ku bola zalo­že­ná len v roku 2013. Minu­lý rok ESET zase odkú­pil DES­lock, brit­skú spo­loč­nosť zame­ria­va­jú­cu sa na pokro­či­lé šif­ro­va­cie rie­še­nia. Od roku 2013 bola úspeš­ným par­tne­rom v rám­ci ESET tech­no­lo­gic­kej alian­cie a jej odkú­pe­ním vznik­lo v Taun­to­ne nové výskum­né a vývo­jo­vé cen­trum. Pod­ľa dát ana­ly­tic­kých spo­loč­nos­tí IDC a Gar­tner je ESET najús­peš­nej­šou IT bez­peč­nost­nou fir­mou nachá­dza­jú­cou sa v Európ­skej únii.

ESET

foto: securitynewsdesk.com

Zdroj: Eset, zdroj titul­nej foto­gra­fie: eset

Pridať komentár (0)