ESET otvára pobočku vo Veľ­kej Bri­tá­nii, tím zastre­šu­júci Slo­ven­sko má nového ria­di­teľa

Sebastian Mach / 26. februára 2016 / Zo Slovenska

ESET otvára vo feb­ru­ári obchodnú a dis­tri­bučnú pobočku vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Pobočka vznikla odkú­pe­ním dlho­roč­nej brit­skej par­tner­skej firmy spo­loč­nos­ťou ESET, ria­diť ju bude Miro­slav Mikuš, obchodný a mar­ke­tin­gový ria­di­teľ ESETu pre región Európy, Blíz­keho Východu a Afriky. V súvis­losti s jeho zvý­še­ným zame­ra­ním na tento trh bol do fun­kcie ria­di­teľa tímu, ktorý riadi obchodné a mar­ke­tin­gové akti­vity ESETu na Slo­ven­sku, vyme­no­vaný Augus­tín Novák. Slo­ven­ský tím dote­raz zastre­šo­val Miro­slav Mikuš.

Otvo­re­nie pobočky vo Veľ­kej Bri­tá­nii pod­čiar­kuje snahu ESETu pokra­čo­vať vo svo­jom zame­raní na trh západ­nej Európy, obzvlášť Bri­tá­nie. V roku 2015 odkú­pil ESET tak­tiež brit­skú šif­ro­va­ciu spo­loč­nosť DES­lock. „Veríme, že spo­je­nie miest­neho tímu ESET UK s našim glo­bál­nym talen­tom a s jeho know-how a skú­se­nos­ťami, vytvorí doko­nalý mix, vďaka kto­rému posil­níme našu trhovú pozí­ciu v Bri­tá­nii,“ hovorí Richard Marko, gene­rálny ria­di­teľ ESETu. Spo­loč­nosť bola na brit­skom trhu prí­tomná cez svoju par­tner­skú spo­loč­nosť viac než desať rokov. V súlade so stra­té­giou ESETu dosiahla v Bri­tá­nii za rok 2015 rast tržieb v dvoj­ci­fer­ných per­cen­tu­ál­nych hod­no­tách.

eset-booth

foto: Eset

Obzvlášť v posled­ných rokoch sme s brit­ským tímom spo­lu­pra­co­vali veľmi úzko. Sme radi, že môžeme túto spo­lu­prácu posu­núť ešte ďalej, aby sa naše rie­še­nia pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov i pre firmy na brit­skom trhu udo­mác­nili ešte viac. Poten­ciálne tak, že sa dosta­neme medzi top trojku pre­daj­cov bez­peč­nosti v Bri­tá­nii,“vysvet­ľuje Mikuš.

Brit­ská pobočka ESETu sa nachá­dza v Bour­ne­mouthe v juž­nom Anglicku. Všetci jej zamest­nanci sa stá­vajú zamest­nan­cami spo­loč­nosti ESET. Tá oča­káva, že sa počet jej pra­cov­ní­kov v Bri­tá­nii do pia­tich rokov mini­málne zdvoj­ná­sobí.

V súvis­losti s otvo­re­ním novej pobočky došlo k per­so­nál­nej zmene aj v tíme, ktorý zastre­šuje obchodné a mar­ke­tin­gové akti­vity ESETu na Slo­ven­sku. Jeho ria­di­te­ľom sa stal Augus­tín Novák. „Do firmy som pri­šiel pred dva­nás­timi rokmi, keď v nej pra­co­valo len trid­sať ľudí. Blízka spo­lu­práca so zakla­da­teľmi ESETu mi dala veľmi veľa a bolo veľmi inšpi­ra­tívne sle­do­vať, ako sa z malého tímu stala celo­sve­tová päťka na trhu posky­to­va­te­ľov IT ochrany firiem a domác­ností s viac než tisíc­kou zamest­nan­cov,“ vysvet­ľuje Novák. „Verím, že s našimi slo­ven­skými obchod­nými par­tnermi a miest­nym obchod­ným a mar­ke­tin­go­vým tímom budeme pokra­čo­vať vo vyni­ka­jú­cej spo­lu­práci. Bez našich par­tne­rov by sme zákaz­ní­kom na Slo­ven­sku nemohli poskyt­núť takú dobrú sta­rost­li­vosť,“ dodáva.

eset-north-america-offices

foto: Eset

Do firmy nastú­pil Novák ako obchodný mana­žér ešte v roku 2004, kedy pre­bral obchodné akti­vity na Slo­ven­sku po Pet­rovi Paš­kovi, spo­lu­za­kla­da­te­ľovi a súčas­nom pred­se­dovi pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti ESET. Vyštu­do­val obchodnú fakultu Eko­no­mic­kej uni­ver­zity v Bra­ti­slave so zame­ra­ním na obchod a mar­ke­ting. Pred nástu­pom do ESETu pra­co­val nie­koľko rokov v IT oblasti.

V Európ­skej únii má ESET mimo roz­siah­lej siete par­tner­ských spo­loč­ností spolu osem regi­onál­nych pobo­čiek a výskum­ných a vývo­jo­vých cen­ter. Pobočka v Nemecku bola zalo­žená len v roku 2013. Minulý rok ESET zase odkú­pil DES­lock, brit­skú spo­loč­nosť zame­ria­va­júcu sa na pokro­čilé šif­ro­va­cie rie­še­nia. Od roku 2013 bola úspeš­ným par­tne­rom v rámci ESET tech­no­lo­gic­kej alian­cie a jej odkú­pe­ním vzniklo v Taun­tone nové výskumné a vývo­jové cen­trum. Podľa dát ana­ly­tic­kých spo­loč­ností IDC a Gar­tner je ESET najús­peš­nej­šou IT bez­peč­nost­nou fir­mou nachá­dza­jú­cou sa v Európ­skej únii.

ESET

foto: securitynewsdesk.com

Zdroj: Eset, zdroj titul­nej foto­gra­fie: eset

Pridať komentár (0)