ESET pre­kro­čil hra­nicu tisíc zamest­nan­cov, hľadá desiatky nových prog­ra­má­to­rov

Martin Kráľ / 1. mája 2015 / Tools a produktivita

ESET, líder v pro­ak­tív­nej ochrane pred inter­ne­to­vými hroz­bami, pre­kro­čil 23 rokov po svo­jom zalo­žení hra­nicu tisíc zamest­nan­cov. Toto číslo zahŕňa všet­kých zamest­nan­cov bra­ti­slav­skej cen­trály, regi­onál­nych pobo­čiek a výskum­ných a vývo­jo­vých cen­tier vo svete. Slo­ven­ská anti­ví­ru­sová jed­notka ani po dosia­hnutí tohto míľ­niku s ras­tom nekončí a svoje rady plá­nuje ešte tento rok roz­ší­riť o desiatky nových zamest­nan­cov.

Tých hľadá pre svoje pobočky na Slo­ven­sku, v Čechách a v Poľ­sku pro­stred­níc­tvom online hry a ďal­ších netra­dič­ných úloh, ktoré sú zve­rej­nené na por­táli www.joineset.sk.

Spo­loč­nosť bola ofi­ciálne zalo­žená v roku 1992, päť rokov po vydaní prvej ver­zie už legen­dár­neho anti­ví­ru­so­vého soft­véru NOD (Nemoc­nica na okraji disku). V tom istom roku tro­j­ica zakla­da­te­ľov Miro­slav Trnka, Rudolf Hrubý a Peter Paško pri­jali prvú zamest­nan­kyňu Miriam Hir­ne­rovú, ktorá pre firmu pra­cuje dodnes. „Bolo pre mňa zau­jí­mavé sle­do­vať, ako ras­tieme z malej kan­ce­lá­rie na firmu s poboč­kami v exo­tic­kých kra­ji­nách. Mňa si maji­te­lia našli cez rádi­o­trh práce, vtedy by som neve­rila, že naše pro­dukty si budú môcť ľudia kúpiť v 180-tich kra­ji­nách,“ vysvet­ľuje Hir­ne­rová, ktorá momen­tálne pra­cuje na obchod­nom odde­lení.

Rast firmy bol pri­tom ply­nulý. Desia­teho zamest­nanca spo­loč­nosť pri­jala v roku 1995 a stého v roku 2006. Počet päť­sto zamest­nan­cov dosia­hol ESET až v roku 2010. Aktu­álne tisíci zamest­na­nec sa venuje vývoju soft­véru, ktorý spo­loč­nosť pou­žíva na svoje interné účely.

Tento rok plá­nuje bez­peč­nostná spo­loč­nosť roz­ší­riť počet zamest­nan­cov nie­len vo svo­jej bra­ti­slav­skej cen­trále, ale aj v čes­kom a poľ­skom tech­no­lo­gic­kom cen­tre. Desiatky nových prog­ra­má­to­rov a tech­no­ló­gov hľadá netra­dične cez webový por­tál www.joineset.sk. Pre nádej­ných reverz­ných inži­nie­rov je na webe pri­pra­vený prog­ram Crackme, ktorý musia zana­ly­zo­vať a nájsť v jeho prog­ra­mo­vom kóde ukryté tri heslá. Zruč­nosti prog­ra­má­to­rov pre­verí online hra Bot­warz, v kto­rej hráči medzi sebou súpe­ria vo vytvo­rení čo naje­fek­tív­nej­šej ume­lej inte­li­gen­cie. Špe­ciálne úlohy si ESET pri­chys­tal aj pre tých uchá­dza­čov, ktorí majú záu­jem o tech­no­lo­gické pozí­cie zame­rané na spra­co­va­nie veľ­kých dát, webové tech­no­ló­gie a data­bázy.

CEO ESET — Richard Marko

zdroj: TS Eset

Pridať komentár (0)