ESET spus­til výni­močnú vychy­távku pre všet­kých rodi­čov — ESET Paren­tal Con­trol

Martin Kráľ / 18. augusta 2015 / Tools a produktivita

Pri­daj sa k BETA tes­te­rom naj­nov­šej apli­ká­cie ESET pre Android a zís­kaj prí­stup ku všet­kým fun­kciám zadarmo. How cool!

ESET Paren­tal Con­trol pre Android je rie­še­ním pre celú rodinu a pri­chá­dza v čase, keď čoraz viac detí využíva práve smart­fóny a tab­lety na rôzne online akti­vity a komu­ni­ká­ciu. Základ­nou myš­lien­kou pro­duktu je pomo­cou moder­ných tech­no­ló­gií a pria­teľ­ského dizajnu umož­niť rodi­čom efek­tív­nej­šie ochrá­niť ich deti pred inter­ne­to­vými hroz­bami a nevhod­ným obsa­hom.

ESET Paren­tal Con­trol sme nadi­zaj­no­vali s cie­ľom poskyt­núť istotu rodi­čom pri ochrane svo­jich detí pri ich akti­vi­tách na smart zaria­de­niach. Záru­kou bez­peč­nosti sú mnohé bez­platné a pré­mi­ové fun­kcie. Našou prá­cou je chrá­niť rodiny pred online hroz­bami, aby si mohli naplno uží­vať infor­má­cie a zábavu v online pries­tore,“ hovorí o novej apli­ká­cií pro­duk­tový mana­žér spo­loč­nosti ESET Bra­ni­slav Orlík.

Bra­ni­slav Orlík (prvý zľava)

Medzi pokro­čilé fun­kcie patrí:

  • Apli­kačný ochranca (App­li­ca­tion Guard) – Posu­dzuje vhod­nosť apli­ká­cií na základe veku detí. Apli­ká­cie nevhodné pre ich vekovú sku­pinu môžu byť auto­ma­ticky blo­ko­vané.
  • Časové limity (Time Mana­ge­ment) — Hra­nie hier, komu­ni­ká­cia s kama­rátmi či online zlep­šo­va­nie zruč­ností sú dôle­žité, rov­nako ako aj rodinné akti­vity. Táto fun­kcia vám umožní nasta­viť časové obme­dze­nie pre zvo­lené apli­ká­cie.
  • Webový ochranca (Web Guard) – Chráni pred inter­ne­to­vými hroz­bami tým, že webové stránky porov­náva a blo­kuje na základe data­báz.
  • Poloha die­ťaťa (Child Loca­tor) – Rodi­čia sa už nemu­sia obá­vať, kde ich dieťa je, keď sa neozýva. Rodič sa dozvie, kde sa nachá­dza vďaka ove­re­niu loká­cie jeho tele­fónu.

Zdroj: Eset.sk

Pridať komentár (0)