ESET vydáva novú gene­rá­ciu bez­peč­nost­ných rie­šení pre firmy

TS / 26. február 2015 / Tools a produktivita

ESET, líder v pro­ak­tív­nej ochrane pred inter­ne­to­vými hroz­bami, vydáva kom­pletne pre­pra­co­vaný a redi­zaj­no­vaný rad bez­peč­nost­ných pro­duk­tov pre firmy. Po mesia­coch inten­zív­nych pries­ku­mov, ktoré pre­behli u firem­ných zákaz­ní­kov v mno­hých kra­ji­nách, ESET ana­ly­zo­val zis­te­nia a využil ich pri vývoji týchto nových bez­peč­nost­ných pro­duk­tov. Kom­pletne nový firemný rad od spo­loč­nosti ESET je tak po exten­zív­nom dizajne, vývoji a tes­to­vaní k dis­po­zí­cii celo­sve­tovo pre firmy a orga­ni­zá­cie akých­koľ­vek roz­me­rov.

Bez­peč­nostné rie­še­nia od spo­loč­nosti ESET pre firmy posky­tujú maxi­málnu pro­ak­tívnu ochranu s mini­mál­nym dopa­dom na infra­štruk­túru orga­ni­zá­cie. Nové pro­dukty však obsa­hujú aj množ­stvo nových vlast­ností ako naprí­klad Ochranu pred bot­netmi, Exploit Bloc­ker a Anti-Phis­hing.

Vytvá­rať prvo­triedne bez­peč­nostné pro­dukty pre nás nie je novin­kou – robíme to už viac než 20 rokov,” hovorí Richard Marko, gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET. „Avšak po tom, čo digi­tálna revo­lú­cia významne zme­nila pra­covné pod­mienky, sme sa chceli vrá­tiť späť na začia­tok a naozaj pocho­piť, čo naši zákaz­níci potre­bujú na to, aby mohli vo svo­jom pod­ni­kaní v súčas­nosti a v dohľad­nej budúc­nosti rásť. Kľú­čom je udr­žia­vať rov­no­váhu medzi pou­ži­teľ­nos­ťou, výko­nom a rých­los­ťou rea­go­vať,” vysvet­ľuje Marko.

Srd­com bez­peč­nost­ných rie­šení spo­loč­nosti ESET pre firmy je ESET Remote Admi­ni­stra­tor. Táto kon­zola vzdia­le­nej správy, ktorá sa môže nasa­diť na rôzne ope­račné sys­témy, bola pre­ro­bená tak, aby zvý­šila využi­teľ­nosť a zabez­pe­če­nie a záro­veň zní­žila cel­kové náklady na imple­men­tá­ciu a správu. Jej súčas­ťou je vsta­vaný sys­tém správy úloh, ktorý umož­ňuje vyko­ná­vať úlohy auto­ma­ticky na základe zara­de­nia pou­ží­va­teľa do dyna­mic­kých sku­pín. Nové pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie ESET biz­nis rie­šení zjed­no­du­šuje moni­to­ring, kon­fi­gu­rá­ciu a kon­trolu akti­vít na sieti tak, aby bola orga­ni­zá­cia chrá­nená a vopred varo­vaná pred neže­la­nými a škod­li­vými uda­los­ťami.

S kon­ti­nu­ál­nym náras­tom inter­ko­nek­ti­vity sa z firiem stá­vajú stále atrak­tív­nej­šie ciele pokro­či­lých a cie­le­ných úto­kov,” hovorí Igna­cio Sbam­pato, obchodný a mar­ke­tin­gový ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET. „Posky­to­va­te­lia bez­peč­nost­ných slu­žieb musia svo­jim zákaz­ní­kom ponú­kať lep­šie rie­še­nia, ktoré si neuzur­pujú všetky firemné zdroje na to, aby doká­zali efek­tívne bojo­vať s novo­do­bými útokmi. V našich nových pro­duk­toch a služ­bách preto trhu ponú­kame výni­močnú hod­notu. Do vývoja nového radu bez­peč­nost­ných rie­šení pre firmy sme výrazne inves­to­vali tak, aby sme pre­ko­nali oča­ká­va­nia zákaz­ní­kov a ponúkli im prvo­triedne zabez­pe­če­nie, ktoré je neuve­ri­teľne efek­tívne a jed­no­du­cho nain­šta­lo­vané, nakon­fi­gu­ro­vané a spus­tené,” dodáva Sbam­pato.

Nová gene­rá­cia bez­peč­nost­ných rie­šení spo­loč­nosti ESET bola na seve­ro­ame­rický trh uve­dená v decem­bri 2014. Prvá spätná väzba od zákaz­ní­kov bola v drvi­vej väč­šine pozi­tívna. Nie­ktoré návrhy na vylep­še­nie spo­loč­nosť už začle­nila do pro­duktu.

zdroj: TS, tou­chit

Pridať komentár (0)