ESET vydáva ochranu vir­tu­ali­zo­va­ných pro­stredí a pri­dáva do kon­zoly vzdia­le­nej správy mož­nosť mana­žo­va­nia iPho­nov a iPa­dov

eset / 23. januára 2016 / Zo Slovenska

ESET, líder v pro­ak­tív­nej ochrane pred inter­ne­to­vými hroz­bami s viac než 20-roč­nou his­tó­riou, dnes vydáva ESET Vir­tu­ali­za­tion Secu­rity. Toto nové rie­še­nie pre VMware vShield nevy­ža­du­júce nasa­de­nie agenta kom­bi­nuje využi­tie ESET Vir­tu­ali­za­tion Secu­rity s kon­zo­lou vzdia­le­nej správy ESET Remote Admi­ni­stra­tor tak, aby posky­to­valo ochranu oce­ňo­va­ného ske­no­va­cieho jadra spolu s osved­če­nou vzdia­le­nou sprá­vou.

ESET od dnes záro­veň začína svo­jim firem­ným kli­en­tom posky­to­vať naj­nov­šie ser­visné vyda­nie ESET Remote Admi­ni­stra­tora. Vďaka vlast­nos­tiam ako Mobile Device Mana­ge­ment pre iOS a správy ESET Vir­tu­ali­za­tion Secu­rity teraz ESET Remote Admi­ni­stra­tor pokrýva ešte väčší trh.

Podľa pries­kumu Gar­tner Magic Quad­rant 2015 „okolo 78 per­cent cel­ko­vého vyťa­že­nia x86 ser­ve­rov tvorí vir­tu­ali­zá­cia“. Vir­tu­ali­zá­cia pri­náša fir­mám nespo­četné množ­stvo výhod. Bez adek­vát­nej ochrany vir­tu­ál­nych sys­té­mov však môže byť nebez­pečná.

ESET Vir­tu­ali­za­tion Secu­rity chráni cit­livé údaje a rieši hlavné prob­lémy, kto­rým čelia firmy pri pre­chode na vir­tu­ali­zá­ciu. Sú nimi naprí­klad nechrá­nené vir­tu­álne ser­very, potreba pou­ží­va­nia rie­šení od via­ce­rých výrob­cov pri ochrane fyzic­kých a vir­tu­ál­nych pro­stredí, poten­ciálny dopad na výkon a kom­pli­ko­vané licen­co­va­nie. „Jeho cha­rak­te­ris­tická nízka záťaž na sys­tém z neho robí ide­álne rie­še­nie na vyhnu­tie sa AV búr­kam,“ hovorí Michal Jan­kech, pro­duk­tový mana­žér spo­loč­nosti ESET. „Navyše je ESET Vir­tu­ali­za­tion Secu­rity vďaka kon­zole ESET Remote Admi­ni­stra­tor jed­no­du­cho spra­vo­va­teľné. IT admi­nis­trá­to­rom posky­tuje odkiaľ­koľ­vek a kedy­koľ­vek neob­me­dzený prí­stup,“ dodáva Jan­kech.

eset-north-america-offices

ESET Mobile Device Mana­ge­ment pre iOS, ktorý je odte­raz súčas­ťou ESET Remote Admi­ni­stra­tora, umož­ňuje zákaz­ní­kom naplno si osvo­jiť trend BYOD (Bring Your Own Device, to zn. umož­niť zamest­nan­com pou­ží­vať v práci vlastné zaria­de­nie). Admi­nis­trá­tori teraz môžu popri iných zaria­de­niach vo svo­jej firem­nej sieti jed­no­du­cho kon­fi­gu­ro­vať bez­peč­nostné nasta­ve­nia aj iOS zaria­dení.

Mobile Device Mana­ge­ment pre iOS sa dá do firem­ného pro­stre­dia jed­no­du­cho nasa­diť. Admi­nis­trá­to­rom umož­ňuje spra­vo­vať, kon­fi­gu­ro­vať, vzdia­lene uzam­ký­nať alebo dokonca aj mazať iOS zaria­de­nia,“ vysvet­ľuje Jan­kech. „Pri­da­nie tejto vlast­nosti do vzdia­le­nej správy ESETu robí z ESET Remote Admi­ni­stra­tora sku­točne uni­fi­ko­vanú kon­zolu určenú na ria­de­nie celej firem­nej bez­peč­nosti,“ uzat­vára Jan­kech.

Navyše je teraz do ESET Remote Admi­ni­stra­tora integ­ro­vaný aj ESET SysIns­pec­tor. Pomo­cou snaps­ho­tov ESET SysIns­pec­tora môžu admi­nis­trá­tori spätne vysto­po­vať bez­peč­nostné inci­denty a sys­té­mové zmeny kaž­dého kon­co­vého zaria­de­nia.

Dnes vydané ESET Vir­tu­ali­za­tion Secu­rity je kom­pa­ti­bilné s VMware vSp­here 5.0+ s nain­šta­lo­va­ným vCloud Networ­king and Secu­rity. Dopĺňa novú gene­rá­ciu firem­ných rie­šení ESETu a ich webovú kon­zolu ESET Remote Admi­ni­stra­tor.

eset-booth

Zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)