ESET vydá­va ochra­nu vir­tu­ali­zo­va­ných pro­stre­dí a pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy mož­nosť mana­žo­va­nia iPho­nov a iPa­dov

eset / 23. januára 2016 / Zo Slovenska

ESET, líder v pro­ak­tív­nej ochra­ne pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi s viac než 20-roč­nou his­tó­ri­ou, dnes vydá­va ESET Vir­tu­ali­za­ti­on Secu­ri­ty. Toto nové rie­še­nie pre VMwa­re vShield nevy­ža­du­jú­ce nasa­de­nie agen­ta kom­bi­nu­je využi­tie ESET Vir­tu­ali­za­ti­on Secu­ri­ty s kon­zo­lou vzdia­le­nej sprá­vy ESET Remo­te Admi­ni­stra­tor tak, aby posky­to­va­lo ochra­nu oce­ňo­va­né­ho ske­no­va­cie­ho jad­ra spo­lu s osved­če­nou vzdia­le­nou sprá­vou.

ESET od dnes záro­veň začí­na svo­jim firem­ným kli­en­tom posky­to­vať naj­nov­šie ser­vis­né vyda­nie ESET Remo­te Admi­ni­stra­to­ra. Vďa­ka vlast­nos­tiam ako Mobi­le Devi­ce Mana­ge­ment pre iOS a sprá­vy ESET Vir­tu­ali­za­ti­on Secu­ri­ty teraz ESET Remo­te Admi­ni­stra­tor pokrý­va ešte väč­ší trh.

Pod­ľa pries­ku­mu Gar­tner Magic Quad­rant 2015 „oko­lo 78 per­cent cel­ko­vé­ho vyťa­že­nia x86 ser­ve­rov tvo­rí vir­tu­ali­zá­cia“. Vir­tu­ali­zá­cia pri­ná­ša fir­mám nespo­čet­né množ­stvo výhod. Bez adek­vát­nej ochra­ny vir­tu­ál­nych sys­té­mov však môže byť nebez­peč­ná.

ESET Vir­tu­ali­za­ti­on Secu­ri­ty chrá­ni cit­li­vé úda­je a rie­ši hlav­né prob­lé­my, kto­rým čelia fir­my pri pre­cho­de na vir­tu­ali­zá­ciu. Sú nimi naprí­klad nechrá­ne­né vir­tu­ál­ne ser­ve­ry, potre­ba pou­ží­va­nia rie­še­ní od via­ce­rých výrob­cov pri ochra­ne fyzic­kých a vir­tu­ál­nych pro­stre­dí, poten­ciál­ny dopad na výkon a kom­pli­ko­va­né licen­co­va­nie. „Jeho cha­rak­te­ris­tic­ká níz­ka záťaž na sys­tém z neho robí ide­ál­ne rie­še­nie na vyhnu­tie sa AV búr­kam,“ hovo­rí Michal Jan­kech, pro­duk­to­vý mana­žér spo­loč­nos­ti ESET. „Navy­še je ESET Vir­tu­ali­za­ti­on Secu­ri­ty vďa­ka kon­zo­le ESET Remo­te Admi­ni­stra­tor jed­no­du­cho spra­vo­va­teľ­né. IT admi­nis­trá­to­rom posky­tu­je odkiaľ­koľ­vek a kedy­koľ­vek neob­me­dze­ný prí­stup,“ dodá­va Jan­kech.

eset-north-america-offices

ESET Mobi­le Devi­ce Mana­ge­ment pre iOS, kto­rý je odte­raz súčas­ťou ESET Remo­te Admi­ni­stra­to­ra, umož­ňu­je zákaz­ní­kom napl­no si osvo­jiť trend BYOD (Bring Your Own Devi­ce, to zn. umož­niť zamest­nan­com pou­ží­vať v prá­ci vlast­né zaria­de­nie). Admi­nis­trá­to­ri teraz môžu pop­ri iných zaria­de­niach vo svo­jej firem­nej sie­ti jed­no­du­cho kon­fi­gu­ro­vať bez­peč­nost­né nasta­ve­nia aj iOS zaria­de­ní.

Mobi­le Devi­ce Mana­ge­ment pre iOS sa dá do firem­né­ho pro­stre­dia jed­no­du­cho nasa­diť. Admi­nis­trá­to­rom umož­ňu­je spra­vo­vať, kon­fi­gu­ro­vať, vzdia­le­ne uzam­ký­nať ale­bo dokon­ca aj mazať iOS zaria­de­nia,“ vysvet­ľu­je Jan­kech. „Pri­da­nie tej­to vlast­nos­ti do vzdia­le­nej sprá­vy ESE­Tu robí z ESET Remo­te Admi­ni­stra­to­ra sku­toč­ne uni­fi­ko­va­nú kon­zo­lu urče­nú na ria­de­nie celej firem­nej bez­peč­nos­ti,“ uzat­vá­ra Jan­kech.

Navy­še je teraz do ESET Remo­te Admi­ni­stra­to­ra integ­ro­va­ný aj ESET SysIns­pec­tor. Pomo­cou snaps­ho­tov ESET SysIns­pec­to­ra môžu admi­nis­trá­to­ri spät­ne vysto­po­vať bez­peč­nost­né inci­den­ty a sys­té­mo­vé zme­ny kaž­dé­ho kon­co­vé­ho zaria­de­nia.

Dnes vyda­né ESET Vir­tu­ali­za­ti­on Secu­ri­ty je kom­pa­ti­bil­né s VMwa­re vSp­he­re 5.0+ s nain­šta­lo­va­ným vCloud Networ­king and Secu­ri­ty. Dopĺňa novú gene­rá­ciu firem­ných rie­še­ní ESE­Tu a ich webo­vú kon­zo­lu ESET Remo­te Admi­ni­stra­tor.

eset-booth

Zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)