Euró­pa sa doč­ka­la $140 mili­ó­no­vé­ho fon­du. Slo­vá­ci, máte veľ­kú mož­nosť.

Kika Besedičová / 24. septembra 2014 / Lifehacking

Vyze­rá, že prob­lém A round foun­drai­sin­gu bude v Euró­pe čosko­ro vyrie­še­ný. Väč­ši­na VC firiem sa v EU pri­klá­ňa­lo k seed inves­to­va­niu a pre mohut­ný A round foun­ding si európ­sky star­tup mohol ísť aku­rát tak za mlá­ku.

Veľ­mi víta­nou sprá­vou je teda spus­te­nie Mosaic Ven­tu­res. Ten­to nový 140$ mili­ó­no­vý fond bude kon­cen­tro­vať svo­ju pozor­nosť na Európ­ske ear­ly-sta­ge star­tu­py, kon­krét­ne A series foun­ding.

Za fon­dom sto­jí dre­am-team inves­to­rov v zastú­pe­ní Simon Leve­ne, Mike Chal­fen a Toby Cop­pel, kto­rí majú okrem obrov­skéh balí­ku aj nesku­toč­ne pes­trú data­bá­zu kon­tak­tov, kto­rá je k dis­po­zí­cií pre star­tu­py.

Táto par­tia cha­la­nov je pri­pra­ve­ná inves­to­vať do naj­vi­zi­onár­skej­ších pro­jek­tov dostup­ných v Euró­pe. Trio má za sebou viac ako 30 roč­nú prax v inves­to­va­ní do star­tu­pov. Poda­ri­lo sa im inves­to­vať do viac ako 70 spo­loč­nos­tí. Hod­no­tu, kto­rú tie­to fir­my v dneš­nej dobe tvo­ria je pri­bliž­ne 200 miliárd dolá­rov. Neuve­ri­teľ­né.

Leve­ne, Chal­fen a Cop­pel pra­co­va­li pre nie­koľ­ko pop­red­ných ven­tu­re kapi­tál firiem v Euró­pe a Ame­ri­ke, vrá­ta­ne Accel Par­tners, Allen & Com­pa­ny a Apax Par­tners.

Cha­la­ni, vitaj­te v Euró­pe a pra­je­me štast­nú ruku pri inves­to­va­ní, dúfaj­me aj do Slo­ven­ských star­tu­pov.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)