Európa sa doč­kala $140 mili­ó­no­vého fondu. Slo­váci, máte veľkú mož­nosť.

Kika Besedičová / 24. septembra 2014 / Tools a produktivita

Vyzerá, že prob­lém A round foun­drai­singu bude v Európe čoskoro vyrie­šený. Väč­šina VC firiem sa v EU pri­klá­ňalo k seed inves­to­va­niu a pre mohutný A round foun­ding si európ­sky star­tup mohol ísť aku­rát tak za mláku.

Veľmi víta­nou sprá­vou je teda spus­te­nie Mosaic Ven­tu­res. Tento nový 140$ mili­ó­nový fond bude kon­cen­tro­vať svoju pozor­nosť na Európ­ske early-stage star­tupy, kon­krétne A series foun­ding.

Za fon­dom stojí dream-team inves­to­rov v zastú­pení Simon Levene, Mike Chal­fen a Toby Cop­pel, ktorí majú okrem obrov­skéh balíku aj nesku­točne pes­trú data­bázu kon­tak­tov, ktorá je k dis­po­zí­cií pre star­tupy.

Táto par­tia cha­la­nov je pri­pra­vená inves­to­vať do naj­vi­zi­onár­skej­ších pro­jek­tov dostup­ných v Európe. Trio má za sebou viac ako 30 ročnú prax v inves­to­vaní do star­tu­pov. Poda­rilo sa im inves­to­vať do viac ako 70 spo­loč­ností. Hod­notu, ktorú tieto firmy v dneš­nej dobe tvo­ria je pri­bližne 200 miliárd dolá­rov. Neuve­ri­teľné.

Levene, Chal­fen a Cop­pel pra­co­vali pre nie­koľko pop­red­ných ven­ture kapi­tál firiem v Európe a Ame­rike, vrá­tane Accel Par­tners, Allen & Com­pany a Apax Par­tners.

Cha­lani, vitajte v Európe a pra­jeme štastnú ruku pri inves­to­vaní, dúfajme aj do Slo­ven­ských star­tu­pov.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)