Európ­sky hac­ka­ton Dip­lo­hack mie­ri na Slo­ven­sko: Vyhrať môžeš trip do Amster­da­mu!

Sebastian Mach / 19. apríla 2016 / Lifehacking

Dip­lo­hack je orga­ni­zo­va­ný ako súčasť série Dip­lo­hac­kov v Euró­pe a za cieľ si kla­die gene­ro­vať nové, ino­va­tív­ne nápa­dy.

Účast­ní­ci budú hľa­dať rie­še­nia na nasle­dov­né témy:

Ako môžu star­tu­py a malé a stred­né pod­ni­ky v EÚ využiť otvo­re­né dáta v ich pod­ni­ka­ní?

Obe kra­ji­ny, Holand­sko aj Slo­ven­sko, tla­čia dopre­du práv­ne pred­pi­sy uvá­dza­jú­ce Digi­tál­ny jed­not­ný trh, pod­po­ru pod­ni­ka­nia a zvy­šo­va­nie počtu ino­vač­ných star­tu­pov na našom kon­ti­nen­te. Tím, kto­rí sa roz­hod­ne pre túto tému sa musí vcí­tiť do kože malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov a iden­ti­fi­ko­vať prob­lé­my, kto­rým kaž­do­den­ne čelia. Mož­nos­ťou je uva­žo­vať o app­ke, kto­rá poskyt­ne rie­še­nie legis­la­tív­nych pre­ká­žok, geo­gra­fic­kých obme­dze­ní, fun­go­va­nie vnú­tor­ných trhov ale­bo rôz­nych daňo­vých zaťa­že­ní naprieč Euró­pou.

12973091_244043172610918_4784148646870375821_o

foto: FB/ Dip­lo­Hack Bra­ti­sla­va

Ako môžu aktív­ni obča­nia pou­ží­vať otvo­re­né dáta v záuj­me zlep­še­nia kva­li­ty živo­ta v EÚ?

Kva­li­ta živo­ta bola vždy kľú­čo­vou pri­ori­tou európ­skej sociál­nej poli­ti­ky, avšak výzvy aký­mi sú níz­ka zamest­na­nosť, menia­ce sa štruk­tú­ry rodín či envi­ron­men­tál­ne prob­lé­my, dali tým­to pri­ori­tám ešte väč­ší pocit nalie­ha­vos­ti. Euró­pa sa prá­ve v holand­skom Amster­da­me, kra­ji­ne kto­rá prá­ve pred­se­dá EÚ, zame­ria­va na open data, nové tech­no­ló­gie a poli­ti­ku, kto­rá prij­mä Euró­pu pra­co­vať pre ľudí. V tej­to víz­ve je úlo­hou tímov vytvo­riť pre pou­ží­va­te­ľa opti­mál­nu app­ku, kto­rá využí­va EU open data k zlep­še­niu kaž­do­den­né­ho živo­ta Euró­pa­nov. Témy, kto­ré môžu byť zvá­že­né sú okrem iných mobi­li­ta, zdra­vot­níc­tvo, škols­tvo, ale­bo život­né pro­stre­die.

12909670_1145602698792825_4061088751011906544_o

foto: FB/ Dip­lo­Hack Bra­ti­sla­va

Ceny sú láka­vé, víťaz­ný tím zís­ka zájazd do Amster­da­mu, kde bude môcť pre­zen­to­vať svo­je rie­še­nie pred medzi­ná­rod­nou komi­si­ou Trans­pa­ren­cy Camp Euro­pe a tak­tiež 5 hodín pora­den­stva od par­tne­ra – Sol­ved. V prí­pa­de úspe­chu sa ďal­šie kolo koná v New Yor­ku. Tím, kto­rý sa umiest­ni na dru­hom mies­te zís­ka finanč­nú odme­nu €600 a 5 hodín pora­den­stva od Sol­ved. Občerstve­nie je zabez­pe­če­né pre všet­kých účast­ní­kov Dip­lo­hac­ku.

zdroj: tla­čo­vá sprá­va, titul­ná foto: FB/DiploHack Bra­ti­sla­va

Pridať komentár (0)