Európ­sky hac­ka­ton Dip­lo­hack mieri na Slo­ven­sko: Vyhrať môžeš trip do Amster­damu!

Sebastian Mach / 19. apríla 2016 / Startupy

Dip­lo­hack je orga­ni­zo­vaný ako súčasť série Dip­lo­hac­kov v Európe a za cieľ si kla­die gene­ro­vať nové, ino­va­tívne nápady. 

Účast­níci budú hľa­dať rie­še­nia na nasle­dovné témy:

Ako môžu star­tupy a malé a stredné pod­niky v EÚ využiť otvo­rené dáta v ich pod­ni­kaní?

Obe kra­jiny, Holand­sko aj Slo­ven­sko, tla­čia dopredu právne pred­pisy uvá­dza­júce Digi­tálny jed­notný trh, pod­poru pod­ni­ka­nia a zvy­šo­va­nie počtu ino­vač­ných star­tu­pov na našom kon­ti­nente. Tím, ktorí sa roz­hodne pre túto tému sa musí vcí­tiť do kože malých a stred­ných pod­ni­ka­te­ľov a iden­ti­fi­ko­vať prob­lémy, kto­rým kaž­do­denne čelia. Mož­nos­ťou je uva­žo­vať o appke, ktorá poskytne rie­še­nie legis­la­tív­nych pre­ká­žok, geo­gra­fic­kých obme­dzení, fun­go­va­nie vnú­tor­ných trhov alebo rôz­nych daňo­vých zaťa­žení naprieč Euró­pou.

12973091_244043172610918_4784148646870375821_o

foto: FB/ Dip­lo­Hack Bra­ti­slava

Ako môžu aktívni obča­nia pou­ží­vať otvo­rené dáta v záujme zlep­še­nia kva­lity života v EÚ?

Kva­lita života bola vždy kľú­čo­vou pri­ori­tou európ­skej sociál­nej poli­tiky, avšak výzvy akými sú nízka zamest­na­nosť, meniace sa štruk­túry rodín či envi­ron­men­tálne prob­lémy, dali týmto pri­ori­tám ešte väčší pocit nalie­ha­vosti. Európa sa práve v holand­skom Amster­dame, kra­jine ktorá práve pred­sedá EÚ, zame­riava na open data, nové tech­no­ló­gie a poli­tiku, ktorá prijmä Európu pra­co­vať pre ľudí. V tejto vízve je úlo­hou tímov vytvo­riť pre pou­ží­va­teľa opti­málnu appku, ktorá využíva EU open data k zlep­še­niu kaž­do­den­ného života Euró­pa­nov. Témy, ktoré môžu byť zvá­žené sú okrem iných mobi­lita, zdra­vot­níc­tvo, škols­tvo, alebo životné pro­stre­die.

12909670_1145602698792825_4061088751011906544_o

foto: FB/ Dip­lo­Hack Bra­ti­slava

Ceny sú lákavé, víťazný tím získa zájazd do Amster­damu, kde bude môcť pre­zen­to­vať svoje rie­še­nie pred medzi­ná­rod­nou komi­siou Trans­pa­rency Camp Europe a tak­tiež 5 hodín pora­den­stva od par­tnera – Sol­ved. V prí­pade úspe­chu sa ďal­šie kolo koná v New Yorku. Tím, ktorý sa umiestni na dru­hom mieste získa finančnú odmenu €600 a 5 hodín pora­den­stva od Sol­ved. Občerstve­nie je zabez­pe­čené pre všet­kých účast­ní­kov Dip­lo­hacku.

zdroj: tla­čová správa, titulná foto: FB/DiploHack Bra­ti­slava

Pridať komentár (0)