Exis­tujú štyri typy líd­rov. Ktorý z nich si ty?

Michal Sorkovský / 25. augusta 2015 / Tools a produktivita

Líder môže viesť iných len vďaka svo­jim sil­ným strán­kam. Na to, aby to ale doká­zal, musí najprv prísť na to, ktoré to sú. Nikto z nás síce neroz­mýšľa úplne rov­nako, no napriek tomu sa dajú lídri roz­de­liť do šty­roch sku­pín, podľa ich zmýš­ľa­nia a sprá­va­nia sa. Do kto­rej teda spa­dáš ty?

V prí­pade, že by si bol pri­nú­tený čeliť zlo­ži­tej situ­ácií, čo je vec, od kto­rej by si sa prav­de­po­dobne chcel odra­ziť a kto­rou by si chcel prob­lém rie­šiť? Boli by to nejaké nápady, myš­lienky a pred­stavy? Alebo logika, s pomo­cou kto­rej rozoh­ráš stra­te­gickú bitku roz­umu? Vychá­dzal by si zo záujmu a sta­rost­li­vosti o pocity ostat­ných? Alebo by si sa proste sto­per­cen­tne zame­ral na to, aby sa veci v momente dali znovu do poriadku?

Neexis­tuje správna odpo­veď na vyš­šie polo­ženú otázku. Tré­nerka líd­rov Wendy Cap­lan­dová, ktorá pra­cuje s prob­le­ma­ti­kou ľud­skej osob­nosti avšak tvrdí, že práve odpo­veď na túto otázku môže pomôcť odha­liť to, aký typ lídra člo­vek je a teda aj to, ako môžeš využiť svoje silné stránky a ako môžeš pra­co­vať s tými sla­bými. V tomto článku náj­deš infor­má­cie, ktoré som zís­kala na kur­zoch u Wendy Cap­lan­do­vej, a ktoré môžu pomôcť aj tebe. Prvý krok, ktorý som pod­stú­pila bolo vypl­ne­nie jej pries­kumu, za cie­ľom odha­liť, aký typ lídra som, aké sú moje silné stránky či sprá­va­nie, ktoré sa dá odo mňa oča­ká­vať. Ak by si mal aj ty záu­jem spra­viť si tento istý test , náj­deš ho na tejto adrese, pod hes­lom „lea­ders­hip“.

Počas tej dlhej doby, ktorú sa Wendy venuje tré­ningu líd­rov, už dala tento test do rúk tisíc­kam ľudí. Pra­co­vali s ním ria­di­te­lia veľ­kých spo­loč­ností, ako aj ľudia, ktorí štar­to­vali svoj vlastný, malý biz­nis. Res­pon­denti sa dnes dajú roz­de­liť na štyri sku­piny:

1. Vizi­onári

Vizi­onári sú tí, ktorí hla­dia do budúcna úplne inak ako väč­šina ľudí. Igno­rujú aké­koľ­vek limity a práve kvôli tomu dokážu prísť s kre­a­tív­nym rie­še­ním prob­lé­mov, alebo s novými spô­sobmi, kto­rými sa dá o nich roz­mýš­ľať. Vedia prísť s veľ­kými plánmi do budúcna, avšak ich rea­li­zá­ciu rad­šej nechá­vajú na iných. Sta­vím sa, že aj ty si už nie­kedy mal presne také­hoto šéfa. 

Ja osobne som z testu vyšla ako vizi­onárka, čo ale v prí­pade wri­terky zase nie je také prek­va­pe­nie. Medzi vizi­oná­rov sa ale podľa Cap­lan­do­vej radia tak­tiež často lídri z oblasti vedy, ume­nia či dokonca aj pro­fe­sori. Zlé stránky takýchto líd­rov ale sú, že sa často neve­dia držať pri zemi, môžu byť nevys­py­ta­teľní a ide­a­lis­tickí. Tak­tiež sú to ľudia, ktorí viac hovo­ria, ako počú­vajú. Naj­väčší záu­jem zrejme pre­ja­via vtedy, keď príde reč na veľké plány do budúc­nosti, s frá­zami, ako naprí­klad „čo ak“ a prí­pad­ným filo­zo­fo­va­ním.

2. Ana­ly­zá­tori

Pri type líd­rov, ktorí sa za týmto ozna­če­ním ukrýva, hovo­ríme o ľuďoch, ktorí sú dis­cip­li­no­vaní, cie­ľa­ve­domí a zame­ria­vajú sa výlučne na fakty. Majú radi určité sys­témy a tak isto aj pred­ví­da­teľ­nosť s tým, že prob­lémy rie­šia orga­ni­zo­vane. Typic­kými prí­kladmi takýchto líd­rov sú práv­nici, účtov­níci či inži­nieri.

Zlé stránky takýchto líd­rov sú, že môže byť skep­tickí, prí­liš opatrní, ich roz­ho­do­va­nie je pomalé a neradi pod­stu­pujú risk. Ak člo­vek chce zís­kať ich pozor­nosť, mal by sa sna­žiť pôso­biť logicky a dis­cip­li­no­vane. Nie je prí­liš dobré nechá­vať na nich kre­a­ti­vitu, ale skôr pýtať si od nich kon­krétne výsledky.

3. Lídri, ktorí sa zame­ria­vajú na pocity

V prí­pade týchto líd­rov, hovo­ríme o ľuďoch, pre kto­rých je vybu­do­va­nie dob­rých vzťa­hov tou naj­väč­šou pri­ori­tou. Sú to intu­itívni ľudia, ktorí sa sto­per­cen­tne zame­ria­vajú na iných ľudí. Títo lídri sú empa­tickí, spon­tánni a pri­veľmi si nepo­tr­pia na for­ma­lity. Hovo­ríme tu zrejme o líd­rovi, kto­rého by si si aj ty zrejme želal namiesto svojho neprí­jem­ného šéfa. Typic­kými prí­kladmi sú však zabá­vači, pre­daj­co­via či dokonca aj psy­chiatri.

Sla­bi­nou takýchto líd­rov ale je, že môžu byť až pri­veľmi sen­ti­men­tálni, prí­liš sa vedia pono­riť do minu­losti a až pri­veľmi sa vedia vlo­žiť do snahy o to, aby sa ostatní okolo nich cítili dobre. Sú často impul­zívni a pri svo­jom roz­ho­do­vaní sa ria­dia skôr pocitmi ako fak­tami. Na také­hoto lídra sa dá zapô­so­biť, tým, že si s ním člo­vek vybu­duje osobný vzťah, pri­čom môžu veľmi pomôcť spo­ločné kon­takty.

4. Lídri, ktorí makajú

Títo lídri chcú mať svoju robotu hotovú, dobre a na čas. Zame­ria­vajú sa výhradne na výsledky, sú ener­gickí a vždy niečo robia. Sú to roz­hodní a otvo­rení ľudia, ktorí dokážu niesť veľkú zod­po­ved­nosť a zvlá­dať viac vecí naraz. Kla­sic­kými prí­kladmi takýchto líd­rov sú atléti, doktori či veli­te­lia v armáde. 

Zlou strán­kou týchto líd­rov je, že môžu byť až prí­liš zasle­pení dosia­hnu­tím svojho cieľa a tak­tiež krát­ko­zrakí. Navyše, keď už sa raz roz­hodnú, je ťažké pre­sved­čiť ich, aby svoje roz­hod­nu­tie pre­hod­no­tili. Spo­lu­práca s takýmto líd­rom neza­hŕňa nejaké pau­zičky na kávu s ciga­re­tou, skôr len tvrdú prácu so zame­ra­ním na efek­tív­nosť. Je lep­šie pove­dať im cel­kom presne, čo pre nich dokáže člo­vek spra­viť a nie je dobre oča­ká­vať, že vždy prídu na čas.

Ktorý typ lídra si teda ty?

Nie­ktorí sa na prvý pohľad môžu zdať skve­lými a iní zase úplne mizer­nými. Keď sa nad nimi ale člo­vek zamyslí kom­plex­nej­šie, uve­domí si, že každý z nich dis­po­nuje uži­toč­nou vlast­nos­ťou, vďaka kto­rej je v urči­tej oblasti lepší, než ostatní. Môže sa ti zdať, že na teba spa­dajú vlast­nosti via­ce­rých líd­rov, čo je samoz­rejme v poriadku, keďže každý člo­vek je roz­dielni. Toto roz­de­le­nie ti ale okrem roz­poz­na­nia toho, aký líder si ty, môže pomôcť rozo­znať osob­nosti ľudí, s kto­rými pra­cu­ješ, čo ti v koneč­nom dôsledku samoz­rejme pomôže aj k lep­ším výsled­kom.

zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)