Face­bo­ok baží po mlad­šej kli­en­te­le!

Šandi / 3. júna 2014 / Business

Face­bo­ok už v novem­bri 2012 podal pri­hláš­ku na patent, kto­rý opi­su­je, akým spô­so­bom by na jeho sie­ti moh­li fun­go­vať účty uží­va­te­ľov mlad­ších ako 13 rokov. Deti na Face­bo­ok ofi­ciál­ne nesmú, pre­to­že ame­ric­ké záko­ny zaka­zu­jú inter­ne­to­vým spo­loč­nos­tiam, aby o deťoch mlad­ších ako 13 rokov ucho­vá­va­li osob­né dáta bez výslov­né­ho súhla­su rodi­čov.

Nová metó­da Face­bo­oku, kto­rú minu­lý týž­deň zve­rej­nil ame­ric­ký paten­to­vý úrad, počí­ta s užším pre­po­je­ním účtov detí a rodi­čov. Dope­lí budú mať výhrad­ný dozor nad tým, kto sa s deť­mi pria­te­lí, kto­rá apli­ká­cia ich požia­da o kon­krét­ne prá­va, apod.

Otáz­kou je, či by deti v takom reži­me chce­li vôbec fun­go­vať. Keď totiž die­ťa chce, tak už o veku zakla­me a na Face­bo­oku dáv­no je aj bez dozo­ru rodi­čov. Urči­te pozná­te také prí­pa­dy vo svo­jom oko­lí. Aj Face­bo­ok o nich vie. Pod­ľa ana­lý­zy Con­su­mer Report totiž len v roku 2012 zablo­ko­val 800 000 účtov uží­va­te­ľov mlad­ších ako 13 rokov.

Den­ník The Guar­dian, kto­rý na patent Face­bo­oku upo­zor­nil, zís­kal tiež ofi­ciál­ne vyjad­re­nie. Hovor­ca potvr­dil, že pre bez­peč­nosť detí robia všet­ko, ale regis­tro­va­ný patent nemu­sí vôbec nič zna­me­nať. Face­bo­ok spra­vil výskum, ale v dohľad­nej dobe nemu­sí v pra­xi účty vôbec nasa­diť. Avšak môže :)

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)