Face­book baží po mlad­šej kli­en­tele!

Šandi / 3. júna 2014 / Business

Face­book už v novem­bri 2012 podal pri­hlášku na patent, ktorý opi­suje, akým spô­so­bom by na jeho sieti mohli fun­go­vať účty uží­va­te­ľov mlad­ších ako 13 rokov. Deti na Face­book ofi­ciálne nesmú, pre­tože ame­rické zákony zaka­zujú inter­ne­to­vým spo­loč­nos­tiam, aby o deťoch mlad­ších ako 13 rokov ucho­vá­vali osobné dáta bez výslov­ného súhlasu rodi­čov.

Nová metóda Face­bo­oku, ktorú minulý týž­deň zve­rej­nil ame­rický paten­tový úrad, počíta s užším pre­po­je­ním účtov detí a rodi­čov. Dopelí budú mať výhradný dozor nad tým, kto sa s deťmi pria­telí, ktorá apli­ká­cia ich požiada o kon­krétne práva, apod.

Otáz­kou je, či by deti v takom režime chceli vôbec fun­go­vať. Keď totiž dieťa chce, tak už o veku zaklame a na Face­bo­oku dávno je aj bez dozoru rodi­čov. Určite poznáte také prí­pady vo svo­jom okolí. Aj Face­book o nich vie. Podľa ana­lýzy Con­su­mer Report totiž len v roku 2012 zablo­ko­val 800 000 účtov uží­va­te­ľov mlad­ších ako 13 rokov.

Den­ník The Guar­dian, ktorý na patent Face­bo­oku upo­zor­nil, zís­kal tiež ofi­ciálne vyjad­re­nie. Hovorca potvr­dil, že pre bez­peč­nosť detí robia všetko, ale regis­tro­vaný patent nemusí vôbec nič zna­me­nať. Face­book spra­vil výskum, ale v dohľad­nej dobe nemusí v praxi účty vôbec nasa­diť. Avšak môže :)

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)