Face­book chce ukro­jiť Google z miliar­do­vého biz­nisu

Kika Besedičová / 27. september 2014 / Tools a produktivita

Nová reklamná plat­forma Atlas umožní obchod­ní­kom ľah­šie zacie­liť reklamu na zákaz­ní­kov. Firmy sa budú môcť dozve­dieť, že na základe reklamy na webe si uží­va­teľ Face­bo­oku kúpil ich pro­dukt v obchode. Sociálna sieť má Atlas pred­sta­viť budúci týž­deň.

Reklamná sieť Atlas, ktorú Face­book pre­pra­co­val po odkú­pení od Mic­ro­softu, bude zhro­maž­ďo­vať viac dát o uží­va­te­ľoch a umožní pres­nej­šie zacie­le­nie reklamy, ako je dnes dostupné pomo­cou cookies. Naj­zau­jí­ma­vej­šie by to malo byť v prí­pade mobil­ných zaria­dení, kde má využi­tie cookies na roz­diel od kla­sic­kých sto­lo­vých počí­ta­čov určité obme­dze­nia.

Pro­fil na Face­bo­oku je pre obchod­ní­kov Svä­tým Grá­lom,” pove­dal pre WSJ Anto­nio Gar­cia-Mar­ti­nez, ktorý pra­co­val na vývoji reklam­ných tech­no­ló­gio Face­bo­oku do apríla minu­lého roka.

Naj­väčší vplyv to bude mať na mobily. Ľudia strá­via na inter­nete cez mobil viac času ako na počí­tači, ale obchod­níci tam nie sú, pre­tože na mobile nefun­gujú cookies,” pove­dal jeden z reklam­ných odbor­ní­kov, ktorý pozná plány Face­bo­oku.

Obchod­níci totiž túžia po dátach, ktoré by im pomohli lep­šie merať účin­nosť ich reklam­ných kam­paní. Atlas im ponúkne auto­ma­tický nástroj na nákup reklám.

Sle­do­va­nie Face­book ID by okrem iného malo pri­niesť infor­má­cie o tom, že pou­ží­va­teľ kli­kol v tele­fóne na reklamu na nejaký pro­dukt, ale potom si ho zakú­pil na desk­tope a vice versa. Podľa Wall Street Jour­nalu uve­die Face­book túto reklamnú sieť do pre­vádzky v prie­behu budú­ceho týždňa apred­staví ju na kon­fe­ren­cii Adver­ti­sing Week.

Zdroj: WSJ

Pridať komentár (0)