Face­bo­ok Poke je mŕt­vy

Šandi / 10. mája 2014 / Tech a inovácie

Poke bol pre Face­bo­ok vždy skôr “vti­pom” než čím­koľ­vek iným. Pre­čo ho teda nechal v App Sto­re tak dlho — viac ako rok po svo­jom debu­te?

Odpo­veď na vyš­šie uve­de­nú otáz­ku sa mož­no nikdy nedoz­vie­me. Fak­tom je, že Face­bo­ok dnes dal zbo­hom svoj­mu Poke. Pokiaľ by ste ho aj v App Sto­re hľa­da­li, už ho nenáj­de­te. Spo­loč­nosť tiež využi­la prí­le­ži­tosť odstrá­niť apli­ká­ciu Came­ra, kto­rá umož­ňo­va­la jed­no­duch­šie naťa­ho­va­nie foto­gra­fií na váš feed a pro­fil.

Nie je urči­te záha­dou, pre­čo sa Face­bo­ok so svo­jou služ­bou Poke neroz­lú­čil pro­stred­níc­tvom inter­né­ho blo­gu, ako to má vo zvy­ku. Táto apli­ká­cia bola stá­lou pri­po­mien­kou toho, že Face­bo­ok nedo­ká­že zobrať pár talen­to­va­ných vývo­já­rov a jed­no­du­cho pora­ziť Snap­chat, jed­né­ho zo súčas­ných naj­väč­ších riva­lov. Face­bo­oku trval vývoj apli­ká­cie Poke len 12 dní. Hovo­rí sa, že Poke nebol pre Face­bo­ok nikdy jed­nou z pri­orít. Táto sku­toč­nosť však aj tak neod­ra­di­la novi­ná­rov od pub­li­ko­va­nia člán­kov o neús­pe­chu služ­by.

Poke bol spus­te­ný v decem­bri roku 2012 a tešil sa veľ­mi dob­rej fun­kci­ona­li­te s ove­ľa lep­ší­mi vychy­táv­ka­mi, než mal toho času Snap­chat. No netrva­lo to dlho a Snap­chat už zakrát­ko na to rake­to­vo vyštar­to­val.

Face­bo­ok sa spo­lie­ha na svo­je vývo­jo­vé cen­trum Cre­a­ti­ve Labs, kto­ré pred­sta­vu­je sku­pi­ny pomer­ne malých tímov pra­cu­jú­cich na samos­tat­ných apli­ká­ciách pre Face­bo­ok. Doč­ká­me sa od Cre­a­ti­ve Labs ešte nie­ke­dy obdo­by Poku? Nemys­lím si. 

Zdroj: the­ver­ge

Pridať komentár (0)