Face­book Poke je mŕtvy

Šandi / 10. mája 2014 / Tech a inovácie

Poke bol pre Face­book vždy skôr “vti­pom” než čím­koľ­vek iným. Prečo ho teda nechal v App Store tak dlho — viac ako rok po svo­jom debute?

Odpo­veď na vyš­šie uve­denú otázku sa možno nikdy nedoz­vieme. Fak­tom je, že Face­book dnes dal zbo­hom svojmu Poke. Pokiaľ by ste ho aj v App Store hľa­dali, už ho nenáj­dete. Spo­loč­nosť tiež využila prí­le­ži­tosť odstrá­niť apli­ká­ciu Camera, ktorá umož­ňo­vala jed­no­duch­šie naťa­ho­va­nie foto­gra­fií na váš feed a pro­fil.

Nie je určite záha­dou, prečo sa Face­book so svo­jou služ­bou Poke neroz­lú­čil pro­stred­níc­tvom inter­ného blogu, ako to má vo zvyku. Táto apli­ká­cia bola stá­lou pri­po­mien­kou toho, že Face­book nedo­káže zobrať pár talen­to­va­ných vývo­já­rov a jed­no­du­cho pora­ziť Snap­chat, jed­ného zo súčas­ných naj­väč­ších riva­lov. Face­bo­oku trval vývoj apli­ká­cie Poke len 12 dní. Hovorí sa, že Poke nebol pre Face­book nikdy jed­nou z pri­orít. Táto sku­toč­nosť však aj tak neod­ra­dila novi­ná­rov od pub­li­ko­va­nia člán­kov o neús­pe­chu služby.

Poke bol spus­tený v decem­bri roku 2012 a tešil sa veľmi dob­rej fun­kci­ona­lite s oveľa lep­šími vychy­táv­kami, než mal toho času Snap­chat. No netrvalo to dlho a Snap­chat už zakrátko na to rake­tovo vyštar­to­val.

Face­book sa spo­lieha na svoje vývo­jové cen­trum Cre­a­tive Labs, ktoré pred­sta­vuje sku­piny pomerne malých tímov pra­cu­jú­cich na samos­tat­ných apli­ká­ciách pre Face­book. Doč­káme sa od Cre­a­tive Labs ešte nie­kedy obdoby Poku? Nemys­lím si. 

Zdroj: the­verge

Pridať komentár (0)