Face­book pou­žíva tak­mer štvr­tina popu­lá­cie!

Lukáš Gašparík jr. / 23. apríl 2015 / Tools a produktivita

Face­book už dávno nie je len Face­book. Tento gigant má pod pal­com aj ďal­šie svet ovlá­da­júce tech spo­loč­nosti ako naprí­klad What­sApp či Ins­ta­gram. Viete koľko ľudí na svet pou­žíva Face­book, či jemu pat­riace ďal­šie značky?

O tom, že Face­book je neza­sta­vi­teľ­ným gigan­tom, ktorý hýbe sve­tom niet pochýb a netreba o tom písať, to už vie malé dieťa. Face­book už dávno nie len o Face­bo­oku. O jeho úspe­choch sved­čia aj akvi­zí­cie, ktoré má za sebou. Spo­me­núť môžeme naprí­klad What­sApp či Ins­ta­gram, ktoré už paria Face­bo­oku. To, že komu­nita ľudí, ktorí pou­ží­vajú Face­book či jemu pat­riace značky je obrov­ská a stále sa roz­rastá. Sved­čia o tom plány Face­bo­oku, ktorý naj­nov­šie vyhla­suje, že chce pomo­cou jeho dro­nov pokryť inter­ne­tom aj menej obý­vané a odľah­lej­šie oblasti sveta. 

Ale poďme už k čís­lam. Mark Zuc­ker­berg včera na svo­jom Face­book pro­file zve­rej­nil infor­gra­fiku, v kto­rej všet­kým odha­lil veľ­kosť komu­nity Face­bo­oku. Iba samotný Face­book má viac ako 1.44 miliardy ľudí na celom svete. Na dru­hom mieste sa umiest­nil What­sApp, ktorý pou­žíva 800 mili­ó­nov ľudí. Za ním nasle­dujú appka Groups s 700 mili­ónmi pou­ží­va­te­ľov, appka Mes­sen­ger s 600 mili­ónmi pou­ží­va­te­ľov a za nimi náj­deme Ins­ta­gram, ktorý má iba 300 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov.

A teraz zopár fak­tov o samot­nom Face­bo­oku. Denne odoš­leme na Face­bo­oku viac ako 45 miliárd správ, pozrieme viac ako 4 miliardy videí, 650 mili­ó­nov ľudí si otvorí špor­tové fan­page a je zobra­ze­ných viac ako 2 mili­óny rôz­nych reklám.

zdroj: Mark Zuc­ker­berg

Pridať komentár (0)