Face­bo­ok ti ponú­ka kúsok tvoj­ho súkro­mia vo fun­kcii taj­ných kon­ver­zá­cií

Linda Cebrová / 11. októbra 2016 / Tech a inovácie

Face­bo­ok chce chrá­niť tvo­je infor­má­cie pomo­cou samo­deš­trukč­ných správ.

Komu­ni­kač­né nástro­je zalo­že­né na takz­va­nom end-to-end šif­ro­va­ní sú v posled­nej dobe naozaj v móde.
Ten­to typ komu­ni­ká­cie umož­ňu­je zdie­lať obsah len medzi dvo­ma vybra­ný­mi stra­na­mi. Zaria­de­nie, z kto­ré­ho je obsah odo­sla­ný ho zašif­ru­je a roz­šif­ro­vať ho doká­že len stra­na, s kto­rou si nad­via­zal zabez­pe­če­né spo­je­nie. Taký­to spô­sob komu­ni­ká­cie už využí­va naprí­klad aj What­sApp ale­bo Viber.

1a

V minu­los­ti sa obja­vi­lo hneď nie­koľ­ko pochyb­nos­tí o tom, čo všet­ko Face­bo­ok naozaj robí so všet­ký­mi dáta­mi, kto­ré mu dob­ro­voľ­ne posky­tu­je­me. Aj pre­to sa Face­bo­ok roz­ho­dol, dať nám aspoň kúsok súkro­mia v tom­to obrov­skom komu­ni­kač­nom kolo­se. Na to, aby si si uchrá­nil aspoň časť svoj­ho súkro­mia, nepot­re­bu­ješ mať hneď titul z počí­ta­čo­vé­ho inži­nier­stva. Dôle­ži­tou infor­má­ci­ou je, že šif­ro­va­nie sa nezap­ne auto­ma­tic­ky. Sta­čí ti len pár kli­kov a nasta­víš si ho manu­ál­ne. Fun­kcia bude ozna­če­ná ako Sec­ret Con­ver­sa­ti­on ale­bo „taj­ná kon­ver­zá­cia“. Pri bež­nej komu­ni­ká­cií bude šif­ro­va­nie vypnu­té, a to z jed­no­du­ché­ho dôvo­du. 1b

Aby mohol Face­bo­ok naďa­lej pra­co­vať na ume­lej inte­li­gen­cii, roz­ví­jať cha­to­va­cie boty a obo­ha­co­vať komu­ni­ká­ciu uží­va­te­ľov na zákla­de kon­tex­tu, musí mať ku kon­ver­zá­ciám uží­va­te­ľov prí­stup. Ak si však budeš vyslo­ve­ne priať, aby Face­bo­ok k tvoj­mu sprá­va­niu prí­stup nemal, tvo­je pros­by budú vypo­ču­té. Fun­kcia taj­ných kon­ver­zá­cií bude voli­teľ­ná už len pre­to, že mno­ho z nás pou­ží­va viac zaria­de­ní, čo je v roz­po­re s ich prin­cí­pom. Taj­ná kon­ver­zá­cia bude dostup­ná k pre­čí­ta­niu vždy len na jed­nom kon­krét­nom zaria­de­ní. Šif­ro­va­né sprá­vy tak­tiež nebu­dú pod­po­ro­vať boha­tý mediál­ny obsah ako sú GIF-ká, videá, mož­nosť posie­la­nia peňa­zí, tak ako je to v bež­ných sprá­vach v služ­be Mes­sen­ger.

1c1d

Uve­de­né­mu kro­ku zo stra­ny Face­bo­oku sa nie je čo čudo­vať, keď­že Face­bo­ok urči­te nech­ce v ničom zaos­tá­vať za kon­ku­ren­ci­ou. Taj­né sprá­vy už dlh­ší čas posky­tu­je iMes­sa­ges, Wickr, Tele­gram, What­sApp a ďal­ší. Vyze­rá to tak, že Face­bo­ok nie je len mediál­ny gigant túžia­ci odha­liť súkro­mie svo­jich uží­va­te­ľov, ale posky­tu­je aj alter­na­tí­vy, kto­ré uží­va­te­ľom naopak ponúk­nu sil­nú mie­ru zabez­pe­če­nia a súkro­mia, čomu sa môže­me len tešiť.

zdroj:iflscience.com zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:independent.co.uk

Pridať komentár (0)