Face­book ti ponúka kúsok tvojho súkro­mia vo fun­kcii taj­ných kon­ver­zá­cií

Linda Cebrová / 11. októbra 2016 / Tech a inovácie

Face­book chce chrá­niť tvoje infor­má­cie pomo­cou samo­deš­trukč­ných správ.

Komu­ni­kačné nástroje zalo­žené na takz­va­nom end-to-end šif­ro­vaní sú v posled­nej dobe naozaj v móde.
Tento typ komu­ni­ká­cie umož­ňuje zdie­lať obsah len medzi dvoma vybra­nými stra­nami. Zaria­de­nie, z kto­rého je obsah odo­slaný ho zašif­ruje a roz­šif­ro­vať ho dokáže len strana, s kto­rou si nad­via­zal zabez­pe­čené spo­je­nie. Takýto spô­sob komu­ni­ká­cie už využíva naprí­klad aj What­sApp alebo Viber.

1a

V minu­losti sa obja­vilo hneď nie­koľko pochyb­ností o tom, čo všetko Face­book naozaj robí so všet­kými dátami, ktoré mu dob­ro­voľne posky­tu­jeme. Aj preto sa Face­book roz­ho­dol, dať nám aspoň kúsok súkro­mia v tomto obrov­skom komu­ni­kač­nom kolose. Na to, aby si si uchrá­nil aspoň časť svojho súkro­mia, nepot­re­bu­ješ mať hneď titul z počí­ta­čo­vého inži­nier­stva. Dôle­ži­tou infor­má­ciou je, že šif­ro­va­nie sa nezapne auto­ma­ticky. Stačí ti len pár kli­kov a nasta­víš si ho manu­álne. Fun­kcia bude ozna­čená ako Sec­ret Con­ver­sa­tion alebo „tajná kon­ver­zá­cia“. Pri bež­nej komu­ni­ká­cií bude šif­ro­va­nie vypnuté, a to z jed­no­du­chého dôvodu. 1b

Aby mohol Face­book naďa­lej pra­co­vať na ume­lej inte­li­gen­cii, roz­ví­jať cha­to­va­cie boty a obo­ha­co­vať komu­ni­ká­ciu uží­va­te­ľov na základe kon­textu, musí mať ku kon­ver­zá­ciám uží­va­te­ľov prí­stup. Ak si však budeš vyslo­vene priať, aby Face­book k tvojmu sprá­va­niu prí­stup nemal, tvoje prosby budú vypo­čuté. Fun­kcia taj­ných kon­ver­zá­cií bude voli­teľná už len preto, že mnoho z nás pou­žíva viac zaria­dení, čo je v roz­pore s ich prin­cí­pom. Tajná kon­ver­zá­cia bude dostupná k pre­čí­ta­niu vždy len na jed­nom kon­krét­nom zaria­dení. Šif­ro­vané správy tak­tiež nebudú pod­po­ro­vať bohatý mediálny obsah ako sú GIF-ká, videá, mož­nosť posie­la­nia peňazí, tak ako je to v bež­ných sprá­vach v službe Mes­sen­ger.

1c1d

Uve­de­nému kroku zo strany Face­bo­oku sa nie je čo čudo­vať, keďže Face­book určite nechce v ničom zaos­tá­vať za kon­ku­ren­ciou. Tajné správy už dlhší čas posky­tuje iMes­sa­ges, Wickr, Tele­gram, What­sApp a ďalší. Vyzerá to tak, že Face­book nie je len mediálny gigant túžiaci odha­liť súkro­mie svo­jich uží­va­te­ľov, ale posky­tuje aj alter­na­tívy, ktoré uží­va­te­ľom naopak ponúknu silnú mieru zabez­pe­če­nia a súkro­mia, čomu sa môžeme len tešiť.

zdroj:iflscience.com zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:independent.co.uk

Pridať komentár (0)