Face­book uvie­dol Slings­hot!

Šandi / 18. jún 2014 / Business

Po mesiaci, kedy nám neofi­ciálne infor­má­cie pre­zra­dili, že Face­book chce kon­ku­ro­vať Snap­chatu, pri­chá­dza služba Slings­hot. Teraz už úplne ofi­ciálne, hoci nie pre širokú verej­nosť. Zatiaľ ju pova­žujme skôr za expe­ri­ment, v poradí už druhý z Face­book Cre­a­tive Labs. Úplne na rov­na­kom prin­cípe ako Snap­chat však novinka nesta­via.

Budete s ňou zdie­ľať obrázky či videá, či už s jed­ným člo­ve­kom, alebo rad­šej s via­ce­rými ľuďmi. Kľú­čová vlast­nosť spo­číva v tom, že vám služba nedo­volí na pri­chá­dza­júcu správu pozrieť, kým danému člo­veku nepoš­lete na oplátku niečo späť. Slings­hot teda priamo nabáda a moti­vuje člo­veka k tomu, aby sa do ďal­šej kon­ver­zá­cie aktívne zapo­jil.

Pre málo aktív­nych a komu­ni­ka­tív­nych use­rov teda táto apli­ká­cia vôbec nie je určená. Snímky môžete vyba­viť tex­tom, prí­padne do nich niečo nakres­líte. Nápad znie bez­po­chyby zau­jí­mavo, ale podob­ných jed­no­smerne zame­ra­ných slu­žieb už vzniklo nie­koľko. Ako sa bude dariť stajni Face­bo­oku v tomto silne kon­ku­renč­nom pro­stredí nie je jasné. Apli­ká­cia je k dis­po­zí­cii len pre iOS 7 a nov­šie + Android 4.

Podobnú službu s náz­vom Poke už Face­book pre­vádz­ko­val a po neús­pe­chu ju nedávno v tichosti zru­šil. Špe­ku­luje sa, že Face­book chcel v komu­ni­ká­cii skrz obrázky s krát­kym pol­ča­som roz­padu hrať prím a ponú­kol tvor­com Snap­chatu 3 miliardy dolá­rov, ku kúpe však nedošlo a tak musí Face­book začí­nať od začiatku. Apli­ká­cia Slings­hot je zadarmo a je k dis­po­zí­cii pre ope­račné sys­témy Android a iOS.

Zdroj: you­tube, verge, mas­hable

Pridať komentár (0)