Face­bo­ok v roku 1995

Marek Schwarz / 26. januára 2015 / Lifehacking

Face­bo­ok vzni­kol v roku 2004, no Brian Wein­ba­ch nato­čil video, kto­ré pri­po­mí­na, ako by asi moh­la vyze­rať rekla­ma na face­bo­ok z roku 1995. Paró­dia pomer­ne pres­ne kopí­ru­je reál­nu rekla­mu prá­ve na inter­net od AOL z roku 1995, kde boli pou­ži­té aj podob­né argu­men­ty pre ukáž­ku toho, čo všet­ko je mož­né pomo­cou inter­ne­tu zaria­diť a robiť.

zdroj: youtube

Pridať komentár (0)