Fas­ci­nu­jú­ci arche­olo­gic­ký park v čes­kom Pav­lo­ve

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autori parku: Ing. arch. Radko Květ, Ing. arch. Pavel Pijáček / 2. júla 2016 / Zaujímavosti

Objekt ako kon­tex­tu­ál­ny arte­fakt.

Pred mesia­com bol v Čes­ku otvo­re­ný pro­jekt, kto­rý ori­gi­nál­nym spô­so­bom sprí­stup­ňu­je arche­olo­gic­ké nále­zis­ko pri obci Pav­lov. Kom­plex osíd­le­nia z obdo­bia pale­oli­tu (doby lov­cov mamu­tov) posky­tol za dlhé desať­ro­čia výsku­mov obrov­ské množ­stvo nástro­jov, ume­lec­kých pred­me­tov, ale aj kos­tro­vých pozos­tat­kov člo­ve­ka súčas­né­ho typu. Vďa­ka tým­to nále­zom pat­ria obce Pav­lov a Dol­ní Věs­to­ni­ce medzi pop­red­né arche­olo­gic­ké loka­li­ty v celo­sve­to­vom merad­le.

Na začiat­ku stál ide­ový zámer, kto­rý vzni­kol v roku 2002 z ini­cia­tí­vy Arche­olo­gic­ké­ho ústa­vu AV ČR Brno, kto­rý sa stal par­tne­rom a odbor­ným garan­tom pro­jek­tu. Ten pri­pra­vi­lo Regi­onál­ne múze­um v Miku­lo­ve v spo­lu­prá­ci s archi­tek­to­nic­kou kan­ce­lá­ri­ou Rad­ka Květa.

Mapa lokalityMapa loka­li­ty

Krát­ke video pri­bli­žu­je his­tó­riu arche­olo­gic­kej loka­li­ty:

Návrh múzea vychá­dza z danos­tí loka­li­ty (pozri si 360 stup­ňo­vú pano­rá­mu). Pre­zen­to­va­né nále­zy sa nachá­dza­jú v hĺb­ke 4 — 5 m pod zemou. Z toh­to pred­po­kla­du vzi­šiel kon­cept pod­zem­nej stav­by. Dru­hým neme­nej dôle­ži­tým aspek­tom bola polo­ha v Chrá­ne­nej kra­jin­nej oblas­ti. Archi­tek­ti teda zvo­li­li for­mu pod­zem­né­ho pries­to­ru s vystu­pu­jú­ci­mi hmo­ta­mi z bie­le­ho betó­nu, evo­ku­jú­ce­ho oko­li­té vápen­co­vé ska­ly. Tým bolo dosia­hnu­té, že stav­by neza­ťa­žu­jú svo­jou mier­kou a tva­rom sce­né­riu kra­ji­ny.

Od začiat­ku bolo počí­ta­né s expo­zí­ci­ou “in situ”. Arche­olo­gic­ké nále­zy zostá­va­jú po svo­jom odkry­tí na mies­te. Expo­zí­cia náv­štev­ní­ka zozna­mu­je s his­tó­ri­ou výsku­mu, geolo­gic­ký­mi a prí­rod­ný­mi pod­mien­ka­mi, kaž­do­den­ným živo­tom našich dáv­nych pred­kov, antro­po­ló­gi­ou, lovom, ume­ním, mági­ou, ritu­ál­mi a pocho­vá­va­ním.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Vizualizácia

Vizu­ali­zá­cia

Priestorová schéma expozície

Pries­to­ro­vá sché­ma expo­zí­cie

Atrak­tív­nym spô­so­bom poňa­tá expo­zí­cia kom­bi­nu­je na plo­che viac ako 500 m2 súčas­nú audi­ovi­zu­ál­nu tech­no­ló­giu aj kla­sic­kú muze­ál­nu pre­zen­tá­ciu. Expo­zí­cia sprí­stup­ňu­je širo­kej verej­nos­ti to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo vedec­ké výsku­my pri­nies­li. Pre­zen­to­va­ná tak je nie­len his­tó­ria výsku­mov v podo­be dobo­vých foto­gra­fií a doku­men­tov, ale pre­dov­šet­kým samot­ný mate­riál­ny a duchov­ný svet vte­daj­ších ľudí. Pozor­nosť je zame­ra­ná na témy ako lov, kaž­do­den­ný život lov­cov, ume­nie a ritu­ály, pocho­vá­va­nie a ďal­šie.

Ori­gi­nál­na stav­ba skrý­va nále­zy, kto­ré arche­oló­go­via našli na rov­na­kom mies­te, kde sú teraz vysta­ve­né. A čo viac — náv­štev­ní­ci budú pri tom, keď ved­ci odkry­jú ďal­šie nále­zy. Srd­com Arche­opar­ku je totiž tak­mer trid­sať tisíc rokov sta­rá “sklád­ka” mamu­tích pozos­tat­kov. Náv­štev­ní­ci tak môžu prá­cu arche­oló­gov pohodl­ne pozo­ro­vať zo stu­pien­ku za sklom.

V rovi­ne motí­vu je stav­ba spo­je­ná s plas­tic­ky tva­ro­va­ný­mi jas­kyn­ný­mi pries­tor­mi. Prak­tic­ky celý výstav­ný pries­tor je skry­tý v terén­nej vlne. Do výš­ky sa týčia iba veže, kto­rý­mi sa do pod­ze­mia dostá­va svet­lo.

Vnút­ri sa tiež nachá­dza­jú dva prie­hľa­dy, kto­ré odkrý­va­jú prí­rod­nú sce­né­riu. Na jed­nej stra­ne je vidieť zrú­ca­ni­nu hra­du a z dru­hé­ho sa voľ­ne pre­chá­dza na tráv­na­tú tera­su s výhľa­dom na vod­nú nádrž Nové Mlý­ny.

Od počát­ku bylo naším cílem zpří­stup­nit nále­zy návš­těv­ní­ko­vi pří­mo v mís­tě — in situ. Pro­to jsme muse­li “zako­pat” celé muze­um pod zem. Pokla­dy lov­ců mamu­tů se dají obje­vo­vat totiž až v hloub­ce čty­ři až pět met­rů. Samot­ná stav­ba pro­to muse­la být vel­mi cit­li­vá, aby­chom nepoš­ko­di­li žád­ný vzác­ný pozůs­ta­tek,” hovo­rí archi­tekt Rad­ko Květ.

Vo von­kaj­ších pries­to­roch múzea sa budú orga­ni­zo­vať rôz­ne works­ho­py a zážit­ko­vé expe­ri­men­tál­ne prog­ra­my.

Moder­ná expo­zí­cia navy­še pri­bli­žu­je život pra­ve­kých ľudí aj pomo­cou video­ma­pin­gov.

Súčas­ťou expo­zí­cie je aj hrob troch pale­oli­tic­kých ľudí, kto­rí svo­jím uni­kát­nym ulo­že­ním umož­ňu­je náv­štev­ní­kom nahliad­nuť do minu­los­ti.

Srd­com Arche­opar­ku je tak­mer trid­sať tisíc rokov sta­rá “sklád­ka” mamu­tích pozos­tat­kov. Náv­štev­ní­ci tak môžu prá­cu arche­oló­gov pohodl­ne pozo­ro­vať zo stu­pien­ku za sklom.

Pridať komentár (0)