Mar­tin z Feedo: “Pod­ni­ka­nie je pre mňa veľká slo­boda, napl­ne­nie, a robe­nie nie­čoho čo ma baví.”

Filip Mikschik / 8. februára 2015 / Tools a produktivita

Feedo je mladá, česko-slo­ven­ská, neus­tále sa roz­ví­ja­júca spo­loč­nosť, ktorá pre­vádz­kuje naj­väčší e-shop s det­skou výži­vou, plien­kami a doj­čen­skými potre­bami.

Na trhu pôso­bíme od roku 2010 a našim cie­ľom je byť jed­no­značne naj­väč­ším a naj­zná­mej­ším e-sho­pom zame­ra­ným na mamičky v Čes­kej a Slo­ven­skej repub­like, prí­padne v ďal­ších kra­ji­nách. Sme spo­loč­nosť, ktorá sa v posled­ných mesia­coch pre­me­nila v stredne veľkú firmu. Rýchlo, až rake­tovo sa meníme a ras­tieme, a to nie len čo do počtu objed­ná­vok alebo obratu, kde sme za posledné dva roky zazna­me­nali 300% nárast, ale aj čo do počtu zamest­nan­cov. V janu­ári 2013 nás bolo dokopy 14 ľudí, momen­tálne je počet ľudí, ktorí tvo­ria tím Feedo 60.

Aký bol váš začia­tok pod­ni­ka­nia?

Feedo sme spo­ločne s kole­gom Matú­šom Karaf­fom zalo­žili už v roku 2010. Nápad pri­šiel, keď moja man­želka prvý­krát ote­hot­nela so synom a nejako sme zis­tili, že potreby a tovar pre doj­čatá nie je nijak zastú­pený v online pre­daji. Tak sme sa roz­hodli to skú­siť.
Začiatky boli samoz­rejme náročné, ťažké, bolo to pre nás úplne nové odvet­vie, v kto­rom sme nikdy nepra­co­vali. Ale bolo to niečo veľmi zau­jí­mavé, čo nás napĺňalo a dote­raz sme veľmi namo­taní :o) na tento druh pod­ni­ka­nia.

Kto / čo vám naj­viac v začiat­koch pomohlo?

Naj­viac nám pomohlo asi to, že sme sa dohodli s kole­gom na tom, že sa pri roz­jazde feedo bude tomu na 100% veno­vať, tzn. opus­til exis­tu­júce zamest­na­nie. Ja som sa tomu zo začiatku veno­val len spo­ra­dicky pri stra­te­gic­kých dis­ku­siách a sme­ro­vaní firmy. Pri­dal som sa na plný úvä­zok až v janu­ári 2013.
Od začiatku nám pomohli všetky rodinné finan­cie, čo sme mali a neus­tály roz­voj firmy. Do dneš­nej doby sa sna­žíme, čo zaro­bíme, inves­to­vať na ďalší roz­voj a rast firmy.

Prečo ste začal pod­ni­kať?

Ako som už spo­mí­nal vyš­šie, nápad pri­šiel keď ote­hot­nela moja man­želka so synom a vtedy nás to napadlo. V online sme ešte vôbec nemali kon­ku­ren­ciu, tá sa pri­dala až postu­pom času.

Ako vyzerá váš bežný pra­covný deň?

Mys­lím si, že sa ničím nelíši od pra­cov­ných dní iných ľudí. Pra­cu­jeme z kan­ce­lá­rie, nie­kedy z domu — to moc nerie­šime, ale sna­žíme sa byť veľmi pro­ak­tívni a rýchli. Sme v pro­stredí rých­lo­ob­rát­ko­vého tovaru v online pro­stredí — čo je snáď tá naj­rých­lej­šia kom­bi­ná­cia: o)
Nech­ceme zaspať na vav­rí­noch a vždy sa sna­žíme robiť nové veci, rýchle roz­hod­nu­tia, mini­ma­li­zo­vať byrok­ra­ciu a pro­cesy, aj keď aj tie sú do urči­tej miery dôle­žité. Tak­tiež sa sna­žíme obklo­po­vať ľuďmi, ktorí nás a náš biz­nis posú­vajú ďalej.

Aké sú vaše koníčky?

Moje sú momen­tálne deti a rodina, kolega je mladší, rád ces­tuje, špor­tuje, žúruje a venuje sa pria­teľke.

Ako dobí­jate baterky?

V dneš­nej dobe je to dosť dôle­žité … V piatky rese­tu­jeme mozgy “Socia­li­zing”, nie­kedy manu­ál­nou prá­cou.

Mal ste už pred Feedo nejaké skú­se­nosti s pod­ni­ka­ním?

Boli sme pod­ni­kaví, ale nič podobné ako Feedo sme ešte nemali.

Aké vlast­nosti by mal mať pod­ni­ka­teľ?

Toto je veľmi indi­vi­du­álna otázka. Každý pod­niká inak, s iným cie­ľom, má určite iné zámery čo z toho chce mať. Pre mňa je to veľká slo­boda, napl­ne­nie, a robe­nie nie­čoho čo ma baví. Výzva, že môžeme niečo vybu­do­vať. Ale tiež mi to platí účty, samoz­rejme : o)

Ako ste zís­kali prvého zamest­nanca?

Mys­lím, že prvým kto u nás bol, bola moja man­želka. To bola prvá troj­členná zostava a potom dievča, čo sme našli cez inze­rát na pra­cov­nom webe.

Čo pre vás bola naj­lep­šia (alebo naj­hor­šia, naj­ťaž­šia) skú­se­nosť v pod­ni­kaní?

To rie­šime každý deň. Sme v štá­diu, kedy sa učíme novým a novým veciam denne. Keby sme mohli vrá­tiť čas, tak by sme asi robili veľa vecí inak, s dneš­nými vedo­mos­ťami určite aj efek­tív­nej­šie. Ale čo by sme uro­bili je, že by k nám nastú­pil finančný ria­di­teľ oveľa skôr: o)

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?

Naďa­lej kon­ti­nu­álne rásť, budo­vať silný tím ľudí a vylep­šo­vať služby pre naše zákaz­níčky — mamičky.

Máte nejakú radu / tip pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov?

Od začiatku mať jasnú stra­té­giu čo budete robiť a kto­rým sme­rom to budete tla­čiť. Vždy mať na pamäti prečo robíte to, čo robíte a nero­biť veľa pro­jek­tov naraz … .Z toho nikdy nič nebude. Sústre­diť sa na jeden a ten robiť na mini­málne 100%.

zdroj: startupjobs.blog.cz

Pridať komentár (0)