Fej­ková Wi-Fi – nebez­pe­čen­stvo, ktoré môže byť všade. Ako ochrá­niš svoje údaje?

Martin Bohunický / 29. júna 2016 / Tech a inovácie

Kde sú tie časy, keď ti vírus maxi­málne zme­nil poza­die a upo­zor­ňo­val na seba nahlas 13x denne?

Už si mnohí ani nepa­mä­táme časy, kedy si zapol svoj NOD32 a po pre­ske­no­vaní počí­tača si nara­zil na 20 víru­sov. Via­ceré boli viac-menej neškodné, no o to viac otravné. A tak sme každý pol­rok rein­šta­lo­vali Win­dows XP z napá­le­ného CD-čka.

Sko­číme do roku 2016 a na našej plo­che je podoz­rivé ticho. Člo­vek — laik by pove­dal, že doba víru­sov je defi­ni­tívne za nami, veď jeho počí­tač je už roky pokojný a nič mu neh­lási.

No hac­keri sú celý čas o krok napred. A keďže žijeme v dobe, kedy potre­bu­ješ inter­net snáď na kaž­dom kroku, chcem ti pove­dať o jed­nej obzvlášť záker­nej metóde. Nazvime ju “fej­ková wifi”.

Spo­ofed Wi-Fi” nie je v sku­toč­nosti žiadna novinka. V pro­stredí počí­ta­čov fun­guje už nie­koľko rokov, no roz­mach zažíva práve v tejto dobe. Neho­vo­riac o tom, že sa hac­keri stále viac orien­tujú na smart­fóny, ktoré mnohí z nás stále nemáme poriadne chrá­nené.

computer-hacker-hoodie-580x358

foto: v3.co.uk

Čo to teda fej­ková WiFi je?

Si na náku­poch a nie si si istý zostat­kom na účte. Chys­táš sa skon­tro­lo­vať to cez mobile ban­king a tak dáš vyhľa­dať Wi-Fi. A tu je jedna voľná – možno práve vytvo­rená nie­kým, kto by mal záu­jem vidieť tvoje údaje. Pri­po­jený sur­fu­ješ po inter­nete, zatiaľ čo “man in the middle”, teda osoba medzi tebou a Wi-Fi rou­te­rom, veselo pri­jíma všetko, čo do svojho počí­tača či smart­fónu zadá­vaš. To zna­mená, že tento člo­vek má prí­stup k tvo­jim kon­tak­tom, e-mai­lom, fot­kám, atď. Čokoľ­vek uro­bíš, nič mu neunikne. Si jeho.

Dru­hou mož­nos­ťou je metóda “evil twin”, teda dia­bol­ského dvoj­čaťa. Pri tejto metóde sa využí­vajú rov­naké názvy sietí, ako sú tie sku­točné. Pou­ží­va­teľ má potom pocit, že sa pri­pája nie­kam, kde už pred­tým sto­krát bol – W-iFi, na ktorú sa pri­pojí, ale vôbec nemusí byť bez­pečná. Keď takto sedíš s počí­ta­čom naprí­klad vo svo­jej obľú­be­nej kaviarni, môžeš veľmi ľahko poskyt­núť prí­stup k množ­stvu osob­ných úda­jov nie­komu, kto pred­tým vytvo­ril “evil twin” pre Wi-Fi kaviarne.

8074727294_6b989979d4_k

foto: flickr/Kurt Baus­chardt

Vieš, čo je na tom naj­hor­šie?

Áno, vytvo­riť fej­kovú Wi-fi, to nie je pod­vod hodný novín. Nie je to masové krad­nu­tie dát zo Sony, ale zbie­ra­nie tvo­jich úda­joch, trošku po troške. O to je to však koniec kon­cov hor­šie — takýto útok je veľmi ťažko vypát­rať. A keďže toto nie je nejaký masový pod­vod a zmienku o kon­krét­nych prí­kla­doch len tak ľahko nenáj­deš, mnohí ľudia o nej ani len netu­šia a veselo strie­dajú jednu Wi-Fi za dru­hou — však jedna pôjde určite.

Ako sa teda chrá­niť?

Áno, môžem ti pove­dať, aby si sa nepri­pá­jal na žiadnu Wi-Fi, o kto­rej bez­peč­nosti nie si pre­sved­čený. Ale som rov­naký cha­lan ako ty, čo vždy potre­buje inter­net práve tam, kde je to naj­ri­zi­ko­vej­šie. Preto stojí za zvá­že­nie dobrý anti­ví­rák.

hsnag

foto: entrepreneur.com

Nie každý anti­ví­rus dokáže proti podob­ným metó­dam bojo­vať, preto si vyber taký, ktorý je pred ostat­nými o krok vpred. Naprí­klad aj náš slo­ven­ský ESET s jeho ESET Smart Secu­rity. Ten dokáže zis­tiť, či sa jedná o fej­kovú Wi-Fi, ktorá ti počas cuc­ka­nia latečka môže v pozadí poti­chu ťahať súkromné dáta.

titulná foto­gra­fia bola vytvo­rená foto­apa­rá­tom NIKON D5500

Pridať komentár (0)