Fej­ko­vá Wi-Fi – nebez­pe­čen­stvo, kto­ré môže byť vša­de. Ako ochrá­niš svo­je úda­je?

Martin Bohunický / 29. júna 2016 / Tech a inovácie

Kde sú tie časy, keď ti vírus maxi­mál­ne zme­nil poza­die a upo­zor­ňo­val na seba nahlas 13x den­ne?

Už si mno­hí ani nepa­mä­tá­me časy, kedy si zapol svoj NOD32 a po pre­ske­no­va­ní počí­ta­ča si nara­zil na 20 víru­sov. Via­ce­ré boli viac-menej neškod­né, no o to viac otrav­né. A tak sme kaž­dý pol­rok rein­šta­lo­va­li Win­do­ws XP z napá­le­né­ho CD-čka.

Sko­čí­me do roku 2016 a na našej plo­che je podoz­ri­vé ticho. Člo­vek — laik by pove­dal, že doba víru­sov je defi­ni­tív­ne za nami, veď jeho počí­tač je už roky pokoj­ný a nič mu neh­lá­si.

No hac­ke­ri sú celý čas o krok napred. A keď­že žije­me v dobe, kedy potre­bu­ješ inter­net snáď na kaž­dom kro­ku, chcem ti pove­dať o jed­nej obzvlášť záker­nej metó­de. Nazvi­me ju “fej­ko­vá wifi”.

Spo­ofed Wi-Fi” nie je v sku­toč­nos­ti žiad­na novin­ka. V pro­stre­dí počí­ta­čov fun­gu­je už nie­koľ­ko rokov, no roz­mach zaží­va prá­ve v tej­to dobe. Neho­vo­riac o tom, že sa hac­ke­ri stá­le viac orien­tu­jú na smart­fó­ny, kto­ré mno­hí z nás stá­le nemá­me poriad­ne chrá­ne­né.

computer-hacker-hoodie-580x358

foto: v3.co.uk

Čo to teda fej­ko­vá WiFi je?

Si na náku­poch a nie si si istý zostat­kom na účte. Chys­táš sa skon­tro­lo­vať to cez mobi­le ban­king a tak dáš vyhľa­dať Wi-Fi. A tu je jed­na voľ­ná – mož­no prá­ve vytvo­re­ná nie­kým, kto by mal záu­jem vidieť tvo­je úda­je. Pri­po­je­ný sur­fu­ješ po inter­ne­te, zatiaľ čo “man in the midd­le”, teda oso­ba medzi tebou a Wi-Fi rou­te­rom, vese­lo pri­jí­ma všet­ko, čo do svoj­ho počí­ta­ča či smart­fó­nu zadá­vaš. To zna­me­ná, že ten­to člo­vek má prí­stup k tvo­jim kon­tak­tom, e-mai­lom, fot­kám, atď. Čokoľ­vek uro­bíš, nič mu neunik­ne. Si jeho.

Dru­hou mož­nos­ťou je metó­da “evil twin”, teda dia­bol­ské­ho dvoj­ča­ťa. Pri tej­to metó­de sa využí­va­jú rov­na­ké náz­vy sie­tí, ako sú tie sku­toč­né. Pou­ží­va­teľ má potom pocit, že sa pri­pá­ja nie­kam, kde už pred­tým sto­krát bol – W-iFi, na kto­rú sa pri­po­jí, ale vôbec nemu­sí byť bez­peč­ná. Keď tak­to sedíš s počí­ta­čom naprí­klad vo svo­jej obľú­be­nej kaviar­ni, môžeš veľ­mi ľah­ko poskyt­núť prí­stup k množ­stvu osob­ných úda­jov nie­ko­mu, kto pred­tým vytvo­ril “evil twin” pre Wi-Fi kaviar­ne.

8074727294_6b989979d4_k

foto: flickr/Kurt Baus­chardt

Vieš, čo je na tom naj­hor­šie?

Áno, vytvo­riť fej­ko­vú Wi-fi, to nie je pod­vod hod­ný novín. Nie je to maso­vé krad­nu­tie dát zo Sony, ale zbie­ra­nie tvo­jich úda­joch, troš­ku po troš­ke. O to je to však koniec kon­cov hor­šie — taký­to útok je veľ­mi ťaž­ko vypát­rať. A keď­že toto nie je neja­ký maso­vý pod­vod a zmien­ku o kon­krét­nych prí­kla­doch len tak ľah­ko nenáj­deš, mno­hí ľudia o nej ani len netu­šia a vese­lo strie­da­jú jed­nu Wi-Fi za dru­hou — však jed­na pôj­de urči­te.

Ako sa teda chrá­niť?

Áno, môžem ti pove­dať, aby si sa nepri­pá­jal na žiad­nu Wi-Fi, o kto­rej bez­peč­nos­ti nie si pre­sved­če­ný. Ale som rov­na­ký cha­lan ako ty, čo vždy potre­bu­je inter­net prá­ve tam, kde je to naj­ri­zi­ko­vej­šie. Pre­to sto­jí za zvá­že­nie dob­rý anti­ví­rák.

hsnag

foto: entrepreneur.com

Nie kaž­dý anti­ví­rus doká­že pro­ti podob­ným metó­dam bojo­vať, pre­to si vyber taký, kto­rý je pred ostat­ný­mi o krok vpred. Naprí­klad aj náš slo­ven­ský ESET s jeho ESET Smart Secu­ri­ty. Ten doká­že zis­tiť, či sa jed­ná o fej­ko­vú Wi-Fi, kto­rá ti počas cuc­ka­nia lateč­ka môže v poza­dí poti­chu ťahať súkrom­né dáta.

titul­ná foto­gra­fia bola vytvo­re­ná foto­apa­rá­tom NIKON D5500

Pridať komentár (0)