FEW MOMENTS — 35 000 foto­gra­fií, 8 mesia­cov prá­ce. Časoz­ber­né video krás­nej slo­ven­skej prí­ro­dy

Lukáš Dubovský, vedelisteze.sk / 12. septembra 2016 / Zo Slovenska

Few Moments” zo slo­ven­ské­ho pro­stre­dia.

Majo Chu­dý:

Tvor­ba toh­to videa trva­la 8 mesia­cov a bolo potreb­né pre­ces­to­vať viac ako 8000km po Slo­ven­sku. V rám­ci tvor­by som nasní­mal 35000 foto­gra­fií, no do videa som pou­žil len zhru­ba 20000. Zapl­nil som tým viac ako 1 tera­bajt pries­to­ru na dis­ku.

Nahá­ňa­nie naj­lep­ších zábe­rov bolo spre­vá­dza­né prí­jem­ný­mi ale aj nie veľ­mi vese­lý­mi zážit­ka­mi. Cez zimu dal zabrať mráz, sneh, no dokon­ca aj vích­ri­ca. Spo­lu s oblač­nos­ťou ma toto poča­sie uväz­ni­lo o pol­no­ci na cha­te M.R.Štefánika.
Hlav­ne noč­né výle­ty dali naj­viac zabrať.

Zo začiat­ku som bol na to sám, no postu­pom času sa vytvo­ri­la komu­ni­ta skve­lých foto­gra­fov a noč­ných turis­tov. V noci pla­tia na horách prí­snej­šie pra­vid­lá ako cez deň. Stre­ty s divou zve­rou sú samoz­rej­mos­ťou. Dote­raz som mal iba dva noč­né výjaz­dy, pri kto­rých som nestre­tol žiad­nu zver.

Vo videu môže­te zhliad­nuť Níz­ke Tat­ry, Malú Fat­ru, Malé Kar­pa­ty, Západ­né Tat­ry, Strá­žov­ské vrchy a Považ­ský Ino­vec.
Čas­to som sa vra­cal domov po celo­noč­nom záťa­hu a pre­ces­to­va­ných 500km s prázd­nou kar­tou, ale zážit­ky osta­nú navž­dy ulo­že­né v pamä­ti.

ďaku­je­me Majo.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ttstudio.sk

Pridať komentár (0)