FEW MOMENTS — 35 000 foto­gra­fií, 8 mesia­cov práce. Časoz­berné video krás­nej slo­ven­skej prí­rody

Lukáš Dubovský, vedelisteze.sk / 12. septembra 2016 / Zo Slovenska

Few Moments” zo slo­ven­ského pro­stre­dia.

Majo Chudý:

Tvorba tohto videa trvala 8 mesia­cov a bolo potrebné pre­ces­to­vať viac ako 8000km po Slo­ven­sku. V rámci tvorby som nasní­mal 35000 foto­gra­fií, no do videa som pou­žil len zhruba 20000. Zapl­nil som tým viac ako 1 tera­bajt pries­toru na disku.

Nahá­ňa­nie naj­lep­ších zábe­rov bolo spre­vá­dzané prí­jem­nými ale aj nie veľmi vese­lými zážit­kami. Cez zimu dal zabrať mráz, sneh, no dokonca aj vích­rica. Spolu s oblač­nos­ťou ma toto poča­sie uväz­nilo o pol­noci na chate M.R.Štefánika.
Hlavne nočné výlety dali naj­viac zabrať.

Zo začiatku som bol na to sám, no postu­pom času sa vytvo­rila komu­nita skve­lých foto­gra­fov a noč­ných turis­tov. V noci pla­tia na horách prí­snej­šie pra­vidlá ako cez deň. Strety s divou zve­rou sú samoz­rej­mos­ťou. Dote­raz som mal iba dva nočné výjazdy, pri kto­rých som nestre­tol žiadnu zver.

Vo videu môžete zhliad­nuť Nízke Tatry, Malú Fatru, Malé Kar­paty, Západné Tatry, Strá­žov­ské vrchy a Považ­ský Ino­vec.
Často som sa vra­cal domov po celo­noč­nom záťahu a pre­ces­to­va­ných 500km s prázd­nou kar­tou, ale zážitky ostanú navždy ulo­žené v pamäti.

ďaku­jeme Majo.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ttstudio.sk

Pridať komentár (0)