Fir­min­side je nový slo­ven­ský pra­covný por­tál a pomôže i vám!

František Boršík / 13. januára 2015 / Zo Slovenska

Poznáte to. Meníte prácu a tak popri refe­ren­ciách od svo­jich zná­mych pre­chá­dzate všetky tie Pro­fe­sie, Jobs-y a iné stránky podob­ného zame­ra­nia či už u nás doma alebo v zahra­ničí.

Otvo­ríte pra­covnú ponuku, pre­čí­tate si niečo o požia­dav­kách zamest­ná­va­teľa na poten­ciál­neho zamest­nanca, nie­kedy tam náj­dete i bene­fity ktoré firma ponúka. Celé to zaklin­cuje dátum, do kto­rého sa môžete o danú pra­covnú pozí­ciu uchá­dzať. 
Hmm, ale čo je tá firma vlastne zač? Jasné, videli ste ich Face­book, pre­šli ste ich firemnú stránku, dokonca ste si možno pre­čí­tali i to, prečo túto firmu majú radi jej súčastní zamest­nanci, ale…! Ale, niečo tam predsa chýba.
Mini­málne mne tam určite chýba možno vidieť ako to v tých kanc­lí­koch, kde budem teore­ticky trá­viť najb­liž­šie mesiace alebo dokonca roky, vlastne vyzerá. Iste, prí­dem na poho­vor a ces­tou do kanc­líka HR slečny sa prej­dem open-spa­ceom, a tak vidím, nie?!
Nie. Ja hovo­rím o tom, že by som rád nahlia­dol pod pokrievku, videl firemnú kul­túru, viac sa k nej pri­blí­žil, zažil niečo ako keď sa z B2B stane H2H (člo­vek ku člo­veku). To je niečo, čo mi vždy chý­balo. Ale ani naj­skve­lej­šie firemné video, sia­ho­dlhý výpo­čet bene­fi­tov na firem­nej stránke alebo milý per­so­na­lista na poho­vore mi to nepos­kytne.
A rov­nakú medzeru na trhu videli aj ľudia z Fir­min­side. Pri­ná­šajú nový spô­sob pre­zen­tá­cie firem­nej kul­túry, oslo­vo­va­nia nových poten­ciál­nych zamest­nan­cov a tiež aj prahs­pros­tého PR pre firmy, pove­dzme si otvo­rene :-).
Začína sa so slo­ven­skými fir­mami, ale verím že sa myslí i na šká­lo­va­teľ­nosť a dopyt bude i mimo Slo­ven­ska. Ale pekne pomaly, po poriadku, trh za trhom. Túto jedinú roz­umnú metódu postupu naj­lep­šie defi­no­val Geoff­rey A. Moore vo svo­jej knihe Cros­sing the Chasm, a mal by ju pre­čí­tať každý “star­tu­pista”, poten­ciálny pod­ni­ka­teľ a vôbec každý kto sa v tomto smere chce vzde­lá­vať a posú­vať.
Čo nám teda Fir­min­side ponúka? Odpo­veď si poži­čiam priamo od Vik­tora Šte­fa­ňáka, spolu-zakla­da­teľa tohto zau­jí­ma­vého pro­jektu:

Aj vás vždy lákalo vidieť, čo sa skrýva za skle­ne­nými oknami štý­lo­vých budov v cen­tre mesta? Alebo ako asi pra­cujú ľudia v malých štý­lo­vých fir­mách, naprí­klad na petr­žal­skom síd­lisku? Presne toto lákalo aj nás. Chceme vidieť, ako budú vyze­rať naši budúci kole­go­via, v akom pro­stredí sedia a tvo­ria deň čo deň a čo to pre nich zna­mená. Žijeme vo svete plnom rých­lych správ, emai­lov, tele­fó­nov a často krát sa vytráca osobný kon­takt. Chý­bajú emó­cie. Nej­deme mora­li­zo­vať, to sa nebojte. Ale chceme vrá­tiť emó­cie aspoň trošku späť. A kam inam, ak nie práve do pro­stre­dia, kde trá­vime mini­málne 50 % nášho života, do práce. Keď sa tak zamys­líte, nie­kedy vidíte svo­jich kole­gov čas­tej­šie ako vašich spo­lu­bý­va­jú­cich či rodinku. Preto je veľmi, ale veľmi dôle­žité, aké tam máte vzťahy, aká je tam firemná kul­túra, kam sme­ruje firma, prečo robí, to čo robí. A tu vidíme náš pries­tor. Presne toto vám chceme uká­zať. Roz­hodne firemná kul­túra, firmu treba nasta­viť tak, aby pri­tiahla naj­lep­ších. Pre­tože už sa nestane to, že pôj­dete na poho­vor a nebu­dete vedieť, ako sa obliecť, aký pou­ží­vať „jazyk“, aký asi dosta­nete plat. Tieto otázky budete mať tak­mer 100 % zod­po­ve­dané. A to je naša úloha. Pri­pra­viť vás na vašu novú, kraj­šiu etapu života, uká­zať vám nové mož­nosti, vrá­tiť emó­cie. A presne preto poze­ráme fir­mám „inside“.…”

Fir­min­side by sa mal naplno roz­be­hnúť už v najb­liž­ších dňoch, tak ich nevá­hajte sle­do­vať na sociál­nych sie­ťach prí­padne zare­gis­tro­vať email do news­let­ter-u. A zatiaľ sa o tomto pro­jekte môžete dozve­dieť viac na ich blogu. A nako­niec, už im iba držme päste, aby sa tento nový spô­sob pre­zen­tá­cie firiem a ich pra­cov­ných ponuku na trhu u nás pre­sa­dil, expan­do­val aj do zahra­ni­čia (naprí­klad k naším západ­ným suse­dom do ČR) a umož­nil nám tak zís­kať lepší pohľad a nahliad­nu­tie pod firemné pokrievky. 
Pomôže totiž aj nám, poten­ciál­nym zamest­nan­com, roz­hod­núť sa v budúc­nosti lep­šie.

Pridať komentár (0)