Fit­bit pred­sta­vil nový štý­lo­vý fit­ness nára­mok

Lukáš Timko / 8. februára 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nos­ti Fit­bit ide kar­ta. Ten­to rok už pred­sta­vi­li Fit­bit Bla­ze, 220 euro­vý fit­ness nára­mok, kto­rým zbú­ra­li hra­ni­ce medzi smart­ho­din­ka­mi a fit­ness náram­ka­mi a pova­žu­jú sa za kon­ku­ren­ciu App­le Watch Sport. No a vče­ra spo­loč­nosť pred­sta­vi­la nový fit­ness nára­mok – Fit­bit Alta.

Fit­bit Alta môže­me jed­no­znač­ne zara­diť medzi fit­ness náram­ky. Spo­loč­nosť má už v ponu­ke nie­koľ­ko fit­ness náram­kov, no ten­to krát plá­nu­je merať vaše den­né akti­vi­ty viac štý­lo­vej­šie. Alta bude dis­po­no­vať ver­ti­kál­nym disp­le­jom, kde nebu­de­te vidieť len svo­je kro­ky a den­nú akti­vi­tu, ale aj nofi­ti­ká­cie z váš­ho tele­fó­nu.

Čo Alta doká­že? Síce nemá merač tepu, ale má nasle­dov­né:

  • Sle­do­va­nie celo­den­nej akti­vi­ty
  • Auto­ma­tic­ký merač spán­ku
  • Pri­po­mien­ky, kto­ré ťa pri­nú­tia hýbať sa
  • Auto­ma­tic­ké roz­poz­na­nie cvi­če­nia
  • Noti­fi­ká­cie o hovo­roch, sprá­vach a kalen­dár­nych uda­los­tiach
  • Vyme­ni­teľ­né remien­ky

Remien­ky sú na výber kovo­vé, kože­né ale­bo gume­né. Tak­mer všet­ky budú dostup­né v rôz­nych far­bách a ich cena bude začí­nať na 30 eurách a za naj­lu­xus­nej­ší (kovo­vý) dáte až 99 eur.

Naj­väč­šou výho­dou také­ho­to fit­ness náram­ku je výdrž baté­rie. Alta sľu­bu­je mini­mál­ne 5-dňo­vú výdrž. Výdrž je síce men­šia, ako výdrž star­šie­ho bra­ta Fit­bit Char­ge, ale aj tak pote­ší. Veď fit­ness nára­mok má byť na ruke a nie v nabí­jač­ke. Dole vám pri­ná­ša­me ofi­ciál­ne pro­mo video, kto­ré vyze­rá veľ­mi sľub­ne.

Na webe spo­loč­nos­ti Fit­bit sú už spus­te­né pre­dob­jed­náv­ky. Cena nové­ho štý­lo­vé­ho fit­ness náram­ku s kla­sic­kým gume­ným remien­kom je 140 eur.

Zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)