Fit­bit pred­sta­vil nový štý­lový fit­ness nára­mok

Lukáš Timko / 8. februára 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosti Fit­bit ide karta. Tento rok už pred­sta­vili Fit­bit Blaze, 220 eurový fit­ness nára­mok, kto­rým zbú­rali hra­nice medzi smart­ho­din­kami a fit­ness náram­kami a pova­žujú sa za kon­ku­ren­ciu Apple Watch Sport. No a včera spo­loč­nosť pred­sta­vila nový fit­ness nára­mok – Fit­bit Alta.

Fit­bit Alta môžeme jed­no­značne zara­diť medzi fit­ness náramky. Spo­loč­nosť má už v ponuke nie­koľko fit­ness náram­kov, no tento krát plá­nuje merať vaše denné akti­vity viac štý­lo­vej­šie. Alta bude dis­po­no­vať ver­ti­kál­nym disp­le­jom, kde nebu­dete vidieť len svoje kroky a dennú akti­vitu, ale aj nofi­ti­ká­cie z vášho tele­fónu.

Čo Alta dokáže? Síce nemá merač tepu, ale má nasle­dovné:

  • Sle­do­va­nie celo­den­nej akti­vity
  • Auto­ma­tický merač spánku
  • Pri­po­mienky, ktoré ťa pri­nú­tia hýbať sa
  • Auto­ma­tické roz­poz­na­nie cvi­če­nia
  • Noti­fi­ká­cie o hovo­roch, sprá­vach a kalen­dár­nych uda­los­tiach
  • Vyme­ni­teľné remienky

Remienky sú na výber kovové, kožené alebo gumené. Tak­mer všetky budú dostupné v rôz­nych far­bách a ich cena bude začí­nať na 30 eurách a za naj­lu­xus­nejší (kovový) dáte až 99 eur.

Naj­väč­šou výho­dou také­hoto fit­ness náramku je výdrž baté­rie. Alta sľu­buje mini­málne 5-dňovú výdrž. Výdrž je síce men­šia, ako výdrž star­šieho brata Fit­bit Charge, ale aj tak poteší. Veď fit­ness nára­mok má byť na ruke a nie v nabí­jačke. Dole vám pri­ná­šame ofi­ciálne promo video, ktoré vyzerá veľmi sľubne.

Na webe spo­loč­nosti Fit­bit sú už spus­tené pre­dob­jed­návky. Cena nového štý­lo­vého fit­ness náramku s kla­sic­kým gume­ným remien­kom je 140 eur.

Zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)