Fit­ness nára­mok Xia­omi Mi Band 2 s OLED disp­le­jom, ktorý kúpiš len za 30 €

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 8. augusta 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi tento rok okrem dlho­oča­ká­va­nej vlaj­ko­vej lode Xia­omi Mi5 pred­sta­vilo aj nástupcu najp­re­dá­va­nej­šieho fit­ness náramku na svete, Xia­omi Mi Band. Mi Band 2 pri­náša nie­koľko mino­rit­ných vylep­šení, ktoré sa pod­pí­sali na mierne vyš­šej cene. Teraz si ho však môžete kúpiť v per­fekt­nej zľave. 

Známy čín­sky inter­ne­tový pre­dajca Gearbest.com spus­til na Xia­omi Mi Band 2 per­fektnú výpre­da­jovú akciu, v kto­rej si môžete jeden z naj­lep­ších fit­ness náram­kov na svete zakú­piť za skve­lých 30 €. Počet zľav­ne­ných kusov sa však rýchlo míňa, preto by ste nemali dlho váhať.

xiaomi-mi-band-2-unboxing-fotky(20)

Na OLED disp­leji nového Xia­omi Mi Band 2 sa zobra­zujú údaje o srd­co­vom tepe, čas, vzdia­le­nosť, kaló­rie, zostá­va­júca ener­gia baté­rie a mnoho iného. Zlep­šení sa doč­kala aj vnú­torná výbava náramku. Hard­vér náramku odte­raz pod­po­ruje nový algo­rit­mus pre kro­ko­mer, ktorý dokáže efek­tívne roz­poz­nať či krá­čate alebo nečinne sedíte. Nára­mok ďalej pod­po­ruje hovory, tex­tové správy, budíky, 7 odliš­ných dru­hov pri­po­mie­nok alebo upo­zor­ne­nie na dlho­dobé sede­nie. Všetky tieto detaily môžu byť zobra­zené na disp­leji zaria­de­nia. Nára­mok tiež môžete pou­žiť na odo­mknu­tie svojho smart­fónu, vyh­nete sa tak zadá­va­niu kódov, vzo­rov, či sní­ma­niu odtlač­kov prs­tov.

xiaomi-mi-band-2-unboxing-fotky(19)

Xia­omi Mi Band 2 pri­chá­dza aj s novým gume­ným remien­kom, ktorý je šetrný k pokožke. Vzhľa­dom na to, že súčas­ťou náramku sa stal ener­ge­ticky náročný disp­lej, spo­loč­nosť zväč­šila kapa­citu baté­rie až o 55 %, čo zna­mená, že výdrž zaria­de­nie bude dosa­ho­vať skve­lých 20 dní na jedno nabi­tie. Súčas­ťou zaria­de­nia je aj cer­ti­fi­ká­cia odol­nosti voči pra­chu a vode IP67, takže nára­mok nebu­dete musieť skla­dať ani počas spr­chy či umý­va­nia rúk.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)