Fit­ness nára­mok Xia­omi Mi Band 2 s OLED disp­le­jom, kto­rý kúpiš len za 30 €

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 8. augusta 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi ten­to rok okrem dlho­oča­ká­va­nej vlaj­ko­vej lode Xia­omi Mi5 pred­sta­vi­lo aj nástup­cu najp­re­dá­va­nej­šie­ho fit­ness náram­ku na sve­te, Xia­omi Mi Band. Mi Band 2 pri­ná­ša nie­koľ­ko mino­rit­ných vylep­še­ní, kto­ré sa pod­pí­sa­li na mier­ne vyš­šej cene. Teraz si ho však môže­te kúpiť v per­fekt­nej zľa­ve.

Zná­my čín­sky inter­ne­to­vý pre­daj­ca Gearbest.com spus­til na Xia­omi Mi Band 2 per­fekt­nú výpre­da­jo­vú akciu, v kto­rej si môže­te jeden z naj­lep­ších fit­ness náram­kov na sve­te zakú­piť za skve­lých 30 €. Počet zľav­ne­ných kusov sa však rých­lo míňa, pre­to by ste nema­li dlho váhať.

xiaomi-mi-band-2-unboxing-fotky(20)

Na OLED disp­le­ji nové­ho Xia­omi Mi Band 2 sa zobra­zu­jú úda­je o srd­co­vom tepe, čas, vzdia­le­nosť, kaló­rie, zostá­va­jú­ca ener­gia baté­rie a mno­ho iné­ho. Zlep­še­ní sa doč­ka­la aj vnú­tor­ná výba­va náram­ku. Hard­vér náram­ku odte­raz pod­po­ru­je nový algo­rit­mus pre kro­ko­mer, kto­rý doká­že efek­tív­ne roz­poz­nať či krá­ča­te ale­bo nečin­ne sedí­te. Nára­mok ďalej pod­po­ru­je hovo­ry, tex­to­vé sprá­vy, budí­ky, 7 odliš­ných dru­hov pri­po­mie­nok ale­bo upo­zor­ne­nie na dlho­do­bé sede­nie. Všet­ky tie­to detai­ly môžu byť zobra­ze­né na disp­le­ji zaria­de­nia. Nára­mok tiež môže­te pou­žiť na odo­mknu­tie svoj­ho smart­fó­nu, vyh­ne­te sa tak zadá­va­niu kódov, vzo­rov, či sní­ma­niu odtlač­kov prs­tov.

xiaomi-mi-band-2-unboxing-fotky(19)

Xia­omi Mi Band 2 pri­chá­dza aj s novým gume­ným remien­kom, kto­rý je šetr­ný k pokož­ke. Vzhľa­dom na to, že súčas­ťou náram­ku sa stal ener­ge­tic­ky nároč­ný disp­lej, spo­loč­nosť zväč­ši­la kapa­ci­tu baté­rie až o 55 %, čo zna­me­ná, že výdrž zaria­de­nie bude dosa­ho­vať skve­lých 20 dní na jed­no nabi­tie. Súčas­ťou zaria­de­nia je aj cer­ti­fi­ká­cia odol­nos­ti voči pra­chu a vode IP67, tak­že nára­mok nebu­de­te musieť skla­dať ani počas spr­chy či umý­va­nia rúk.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)