Filip Jan­ko­vič: Žijem napl­no!

Ráchel Matušková / 25. júla 2015 / Rozhovory

Slo­vák z Tren­čí­na, kto­rý dobyl Lon­dýn, či Los Ange­les, kde tan­co­val so sve­to­vý­mi hviez­da­mi. Teraz pôso­bí v Pra­he. Tan­cu­je na opät­koch, hoci je chlap ako hora. Vedie vlast­nú taneč­nú sku­pi­nu, pri­pra­vu­je cho­re­o­gra­fie nie­koľ­kým spe­vá­kom, venu­je sa deťom z det­ských domov. Pri­pra­vu­je mód­nu show akú ste ešte nevi­de­li a kre­a­tív­ny ven­til otvá­ra pri navrho­va­ní mód­nej kolek­cie. Aj taký je Filip Jan­ko­vič.

Filip Jan­ko­vič sa prvý krát v médiách obja­vil pred desia­ti­mi rok­mi, keď šťas­tie skú­šal v slo­ven­skej Supers­tar. Hoci tam sa mu uspieť nepo­da­ri­lo, v sused­nom Čes­ku sa v tej­to spe­vác­kej súťa­ži dostal do prvej desiat­ky a jeho oso­ba zare­zo­no­va­la tak sil­no, že je obľú­be­nou témou bul­vá­ru aj po desia­tich rokoch.

Meno Tren­ča­na Fili­pa Jan­ko­vi­ča nie je nezná­me ani v Lon­dý­ne či Los Ange­les, no nie vďa­ka spe­vu, kto­rým v sho­wbiz­ni­se začí­nal, ale vďa­ka tan­cu. Filip tan­cu­je prvú ligu, do kto­rej sa dostal vďa­ka spo­lu­prá­ci s taký­mi hviez­da­mi ako Mariah Carey, Kylie Mino­gue či Geor­ge Micha­el.

Teraz hla­di­nu roz­ví­ril svo­jim tan­com v žen­ských lodič­kách, v kto­rých sa pohy­bu­je lep­šie ako väč­ši­na žien. Okrem toho Filip vedie vlast­nú taneč­nú sku­pi­nu, venu­je sa deťom z det­ských domo­vo, kto­ré učí tan­co­vať. Fili­po­vou váš­ňou je okrem tan­ca aj móda, kde sa tiež poma­ly pre­d­ie­ra medzi eli­tu a to spo­lu­prá­cou s mód­nym návrhá­rom Róber­tom Vrza­lom. Tiež pri­pra­vu­je mód­nu show Slo­vak & Czech fas­hi­on awards, kto­rá bude prvou svoj­ho dru­hu v našich kon­či­nách.

Pre­čo dáva­me v star­tu­po­vom por­tá­li pries­tor taneč­ní­ko­vi? Filip je totiž svo­jim zmýš­ľa­ním pra­vý star­tu­pis­ta, nero­bí mu prob­lém roz­bie­hať nové pro­jek­ty. Ako naprí­klad spo­mí­na­ný pro­jekt Slo­vak & Czech fas­hi­on awards, kto­rý je v pod­sta­te star­tu­po­vým pro­jek­tom v tej­to oblas­ti.

Filip Jan­ko­vič je kre­a­tív­ny, vše­tok čas venu­je tomu, čo ho baví a v čom vidí prí­le­ži­tosť a zmy­sel. Filip žije na plno, pria­mo­čia­ro ide za svo­ji­mi sna­mi, a nevá­ha im veno­vať vše­tok svoj čas a všet­ku ener­giu. Nebo­jí sa posú­vať hra­ni­ce, vymýš­ľať nové veci, púš­ťať sa do nových pro­jek­tov, mys­lieť out of box. A pres­ne takých­to ľudí Slo­ven­sko potre­bu­je, takých, kto­rí budú robiť dob­ré meno našej kra­ji­ne vo sve­te.

Začni­me od prí­tom­nos­ti. Čomu sa venu­ješ teraz? Kde teraz žiješ?

Momen­tál­ne som po rokoch späť v Pra­he, kde sa venu­jem tan­cu. Mám tu svo­je hodi­ny, vediem jed­nu taneč­nú sku­pi­nu a pop­ri­tom robím cho­re­o­gra­fie nie­kto­rým spe­vá­kom atď…

Neja­ký čas si pôso­bil v Lon­dý­ne a Los Ange­les. Čo Ti to dalo? Čomu si sa tam veno­val?

Do Lon­dý­na som odišiel spl­niť si svo­je sny a to dostať sa do taneč­né­ho tea­mu neja­ké­ho spe­vá­ka ale­bo spe­váč­ky, čo som si aj spl­nil a 5 rokov som tam napl­no fun­go­val. Potom som dostal prí­le­ži­tosť odísť do LA, kde som sa pod dohľa­dom naj­lep­ších cho­re­o­gra­fov na sve­te ešte zlep­šil a zdo­ko­na­lil svo­je taneč­né pohy­by

S kým si tan­co­val v Lon­dý­ne? Na kto­rú spo­lu­prá­cu máš naj­lep­šie spo­mien­ky?

Prvá spo­lu­prá­ca bola s Kylie Mino­gue, na tú mám asi aj naj­lep­šie spo­mien­ky, ale veľ­mi vzru­šu­jú­ca bola aj spo­lu­prá­ca s Mariah Carey, keď­že sme celý team ces­to­va­li z Lon­dý­na lie­tad­lom až do Nemec­ka, kde sa všet­ko natá­ča­lo. Naj­väč­šia poc­ta bolo účin­ko­va­nie v kli­pe Geor­ge Micha­e­la, kde som bol na pľa­ci s top­mo­del­kou Kate Moss , ďalej napr. klip s Jes­sie J ale­bo TV vystú­pe­nie s Jus­ti­nom Bie­be­rom.

S kým spo­lu­pra­cu­ješ teraz v Pra­he?

Momen­tál­ne s najp­res­tíž­nej­ší­mi taneč­ný­mi cen­tra­mi ako je Sta­ge, Cen­trum tan­ce ale­bo Yemi­ho JAD com­pa­ny. Vytvo­ril som show v opät­koch spe­váč­ke Kate­ri­ne Mat­lo­ve, kto­rá je zná­ma hlav­ne v zahra­ni­čí a bol som oslo­ve­ný jed­nou zla­tou slá­vi­cou, aby som účin­ko­val na jej obrov­skom Čes­ko-slo­ven­skom tur­né. Meno neprez­ra­dím, nakoľ­ko ešte nie je nič pod­pí­sa­né.

O Tvo­jom tan­co­va­ní na opät­koch sa veľa píše a spô­so­bi­lo to dosť roz­ru­chu. Čo Ťa k tomu pri­vied­lo?

Keď­že spo­lu­pra­cu­jem s medzi­ná­rod­nou mode­lin­go­vou súťa­žou FACE, kde učím model­ky cho­diť na opät­koch, skú­sil som to spo­jiť s tan­com a oko­liu sa to páči­lo natoľ­ko, že som tým začal vystu­po­vať. Bol som ale inšpi­ro­va­ný taneč­ní­kom z New Yor­ku Jon­tem.

Ako sa Ti na opät­koch pohy­bu­je? Odkiaľ máš topán­ky, kto­ré sú Ti dob­ré?

Nie je to také jed­no­du­ché s hľa­da­ním opät­kov, keď ste mužom, ale vždy som našťas­tie našiel neja­ké pohodl­né v mojom čís­le. Tan­cu­je sa mi v nich veľa­krát lep­šie než v tenis­kách. Cítim sa v nich sexy.

Hoci si Slo­vák, zná­mej­ší si v Čes­ku. Pre­čo je to tak? Zame­ria­vaš sa aj Ty osob­ne viac na Čes­ko?

Pred desia­ti­mi rok­mi som sa pri­hlá­sil do spe­vác­kej súťa­že Čes­ko hle­dá Supers­tar a dostal som sa do finá­lo­vej 10. Bol som natoľ­ko výraz­ný že aj po 10 rokoch si ma všet­ci pamä­ta­jú.

Ako vní­maš záu­jem o Tvo­ju oso­bu? Člán­ky, bul­vár?

Naučil som sa vní­mať bul­vár ako for­mu pro­pa­gá­cie, nie ako nepria­te­ľa. Aj nega­tív­na rekla­ma je rekla­ma a to čo sa napí­še dnes, je ire­le­vant­né zaj­tra. Záu­jem o moju oso­bu ma samoz­rej­me teší. Som exhi­bi­ci­onis­ta a súčas­ťou mojej prá­ce je byť na očiach.

A ozaj spe­vu sa ešte venu­ješ?

Áno, v spr­che. :)

Plá­nu­ješ zostať v Čes­ku ale­bo prí­deš pred­viesť svoj opät­ko­vý tanec aj domov na Slo­ven­sko? Pre­čo si vlast­ne pri­šiel späť zo zahra­ni­čia, keď si mal zjav­ne skve­lo roz­be­hnu­tú kari­é­ru v zahra­ni­čí?

V Čes­ku zosta­nem tak dlho, ako sa budem cíti byť uži­toč­ný a hlav­ne tak dlho, ako sa tu budem cítiť šťast­ný. Opät­ko­vý tanec budem šíriť na Slo­ven­sku po lete a to vo veľ­kom štý­le, nechaj­te sa prek­va­piť. Do zahra­ni­čia sa plá­nu­jem vrá­tiť a fun­go­vať v budúc­nos­ti aj naďa­lej, ale teraz ma moja život­ná ces­ta pri­nies­la späť do mojich kon­čín a ja sa tu cítim naozaj skve­le.

Ako vyze­rá Tvoj bež­ný deň?

Dopo­lud­nie mám väč­ši­nou pre seba ale­bo pre schôdz­ky nakoľ­ko popo­lud­nie a večer buď učím ale­bo vystu­pu­jem. Tak­to je to v jed­nom kole.

Keď­že Star­ti­tUP sa venu­je star­tu­pom, nemô­že­me obísť ani túto tému. Aký je Tvoj názor na star­tu­py?

Pokiaľ star­tu­pom berie­me novo­zni­ka­jú­ce pro­jek­ty, tak na Slo­ven­sku som dokon­ca súčas­ťou jed­né­ho pro­jek­tu, kto­rý pra­vé začí­na a má ten­den­cie byť veľ­kým pro­jek­tom s náz­vom Slo­vak & Czech Fas­hi­on awards, kde mám pozí­ciu kre­a­tív­ne­ho direk­to­ra. A názor mám na to taký, že nové a neoku­ka­né pro­jek­ty by mali dostá­vať zele­nú.

Pre­zraď nie­čo o viac o tom­to pro­jek­te, pro­sím.

Slo­vak & Czech fas­hi­on awards bude tele­víz­ne odo­vzdá­va­nie cien v rám­ci módy robe­né vo for­me veľ­ko­le­pej show, kto­rú budem mať celú na sta­ros­ti.

Venu­ješ sa móde aktív­nej­šie?

Módu milu­jem vše­obec­ne a keď­že je moja ses­tra sty­lis­t­ka, pomá­ham jej so sty­lin­gom, keď potre­bu­je. V blíz­kych mesia­coch plá­nu­jem vytvo­riť aj špe­ciál­nu kolek­ciu v kola­bo­rá­cii so slo­ven­ským návrhá­rom Róber­tom Vrza­lom. Prvú spo­lu­prá­cu máme už za sebou, ale táto ďal­šia bude viac 50/50, tak­že sa ten­to krát vybláz­ni­me kre­a­tív­ne spo­lu.

Filip, si poriad­ne čino­ro­dý člo­vek, je ešte nie­čo, čo by si chcel spo­me­núť?

Ten­to rok ma oslo­vi­la zná­ma čes­ká cvi­či­teľ­ka Han­ka Kyny­cho­va do jej bene­fič­né­ho pro­jek­tu Hej­bej­te se a zpi­vej­te, kde teraz cez leto maká­me s deť­mi z det­ských domo­vov na cho­re­o­gra­fiách, kto­ré na jeseň pred­ve­dú na hlav­nej show a naj­lep­šie pre­ve­de­ná cho­re­o­gra­fia vyhrá. Je to nie­čo, čo som ešte nikdy nero­bil a veľ­mi ma táto spo­lu­prá­ca napĺňa.

A na záver, žiješ si svoj sen?

Mojim snom je baviť ľudí ako ume­lec. Milu­jem byť na sta­gei a dávať ľuďom svo­ju ener­giu pro­stred­níc­tvom tan­ca a hud­by. Mojim snom je byť vrcho­lo­vým umel­com v tom, čo robím. Tak­že si mys­lím, že žijem svoj sen, ale nie je to zadar­mo. Neus­tá­le mys­lím na ten sen, idem si za ním, bez ohľa­du na to, čo si kto mys­lí, ako veľ­mi ma nie­kto zho­dí ale­bo ublí­ži. Sústre­dím sa na seba a na svo­jej ces­te sa k ľuďom sprá­vam s rešpek­tom. Sna­žím sa žiť napl­no!

Ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa úspe­chov so všet­ký­mi súčas­ný­mi aj budú­ci­mi pro­jekt­mi!

Pridať komentár (0)