Filip Jan­ko­vič: Žijem naplno!

Ráchel Matušková / 25. júla 2015 / Rozhovory

Slo­vák z Tren­čína, ktorý dobyl Lon­dýn, či Los Ange­les, kde tan­co­val so sve­to­vými hviez­dami. Teraz pôsobí v Prahe. Tan­cuje na opät­koch, hoci je chlap ako hora. Vedie vlastnú tanečnú sku­pinu, pri­pra­vuje cho­re­o­gra­fie nie­koľ­kým spe­vá­kom, venuje sa deťom z det­ských domov. Pri­pra­vuje módnu show akú ste ešte nevi­deli a kre­a­tívny ven­til otvára pri navrho­vaní mód­nej kolek­cie. Aj taký je Filip Jan­ko­vič.

Filip Jan­ko­vič sa prvý krát v médiách obja­vil pred desia­timi rokmi, keď šťas­tie skú­šal v slo­ven­skej Supers­tar. Hoci tam sa mu uspieť nepo­da­rilo, v sused­nom Česku sa v tejto spe­vác­kej súťaži dostal do prvej desiatky a jeho osoba zare­zo­no­vala tak silno, že je obľú­be­nou témou bul­váru aj po desia­tich rokoch.

Meno Tren­čana Filipa Jan­ko­viča nie je neznáme ani v Lon­dýne či Los Ange­les, no nie vďaka spevu, kto­rým v sho­wbiz­nise začí­nal, ale vďaka tancu. Filip tan­cuje prvú ligu, do kto­rej sa dostal vďaka spo­lu­práci s takými hviez­dami ako Mariah Carey, Kylie Mino­gue či George Michael.

Teraz hla­dinu roz­ví­ril svo­jim tan­com v žen­ských lodič­kách, v kto­rých sa pohy­buje lep­šie ako väč­šina žien. Okrem toho Filip vedie vlastnú tanečnú sku­pinu, venuje sa deťom z det­ských domovo, ktoré učí tan­co­vať. Fili­po­vou váš­ňou je okrem tanca aj móda, kde sa tiež pomaly pre­d­iera medzi elitu a to spo­lu­prá­cou s mód­nym návrhá­rom Róber­tom Vrza­lom. Tiež pri­pra­vuje módnu show Slo­vak & Czech fas­hion awards, ktorá bude prvou svojho druhu v našich kon­či­nách.

Prečo dávame v star­tu­po­vom por­táli pries­tor taneč­ní­kovi? Filip je totiž svo­jim zmýš­ľa­ním pravý star­tu­pista, nerobí mu prob­lém roz­bie­hať nové pro­jekty. Ako naprí­klad spo­mí­naný pro­jekt Slo­vak & Czech fas­hion awards, ktorý je v pod­state star­tu­po­vým pro­jek­tom v tejto oblasti.

Filip Jan­ko­vič je kre­a­tívny, vše­tok čas venuje tomu, čo ho baví a v čom vidí prí­le­ži­tosť a zmy­sel. Filip žije na plno, pria­mo­čiaro ide za svo­jimi snami, a neváha im veno­vať vše­tok svoj čas a všetku ener­giu. Nebojí sa posú­vať hra­nice, vymýš­ľať nové veci, púš­ťať sa do nových pro­jek­tov, mys­lieť out of box. A presne takýchto ľudí Slo­ven­sko potre­buje, takých, ktorí budú robiť dobré meno našej kra­jine vo svete.

Začnime od prí­tom­nosti. Čomu sa venu­ješ teraz? Kde teraz žiješ?

Momen­tálne som po rokoch späť v Prahe, kde sa venu­jem tancu. Mám tu svoje hodiny, vediem jednu tanečnú sku­pinu a pop­ri­tom robím cho­re­o­gra­fie nie­kto­rým spe­vá­kom atď…

Nejaký čas si pôso­bil v Lon­dýne a Los Ange­les. Čo Ti to dalo? Čomu si sa tam veno­val?

Do Lon­dýna som odišiel spl­niť si svoje sny a to dostať sa do taneč­ného teamu neja­kého spe­váka alebo spe­váčky, čo som si aj spl­nil a 5 rokov som tam naplno fun­go­val. Potom som dostal prí­le­ži­tosť odísť do LA, kde som sa pod dohľa­dom naj­lep­ších cho­re­o­gra­fov na svete ešte zlep­šil a zdo­ko­na­lil svoje tanečné pohyby

S kým si tan­co­val v Lon­dýne? Na ktorú spo­lu­prácu máš naj­lep­šie spo­mienky?

Prvá spo­lu­práca bola s Kylie Mino­gue, na tú mám asi aj naj­lep­šie spo­mienky, ale veľmi vzru­šu­júca bola aj spo­lu­práca s Mariah Carey, keďže sme celý team ces­to­vali z Lon­dýna lie­tad­lom až do Nemecka, kde sa všetko natá­čalo. Naj­väč­šia pocta bolo účin­ko­va­nie v klipe George Micha­ela, kde som bol na pľaci s top­mo­del­kou Kate Moss , ďalej napr. klip s Jes­sie J alebo TV vystú­pe­nie s Jus­ti­nom Bie­be­rom.

S kým spo­lu­pra­cu­ješ teraz v Prahe?

Momen­tálne s najp­res­tíž­nej­šími taneč­nými cen­trami ako je Stage, Cen­trum tance alebo Yemiho JAD com­pany. Vytvo­ril som show v opät­koch spe­váčke Kate­rine Mat­love, ktorá je známa hlavne v zahra­ničí a bol som oslo­vený jed­nou zla­tou slá­vi­cou, aby som účin­ko­val na jej obrov­skom Česko-slo­ven­skom turné. Meno neprez­ra­dím, nakoľko ešte nie je nič pod­pí­sané.

O Tvo­jom tan­co­vaní na opät­koch sa veľa píše a spô­so­bilo to dosť roz­ru­chu. Čo Ťa k tomu pri­viedlo?

Keďže spo­lu­pra­cu­jem s medzi­ná­rod­nou mode­lin­go­vou súťa­žou FACE, kde učím modelky cho­diť na opät­koch, skú­sil som to spo­jiť s tan­com a oko­liu sa to páčilo natoľko, že som tým začal vystu­po­vať. Bol som ale inšpi­ro­vaný taneč­ní­kom z New Yorku Jon­tem.

Ako sa Ti na opät­koch pohy­buje? Odkiaľ máš topánky, ktoré sú Ti dobré?

Nie je to také jed­no­du­ché s hľa­da­ním opät­kov, keď ste mužom, ale vždy som našťas­tie našiel nejaké pohodlné v mojom čísle. Tan­cuje sa mi v nich veľa­krát lep­šie než v tenis­kách. Cítim sa v nich sexy.

Hoci si Slo­vák, zná­mejší si v Česku. Prečo je to tak? Zame­ria­vaš sa aj Ty osobne viac na Česko?

Pred desia­timi rokmi som sa pri­hlá­sil do spe­vác­kej súťaže Česko hledá Supers­tar a dostal som sa do finá­lo­vej 10. Bol som natoľko výrazný že aj po 10 rokoch si ma všetci pamä­tajú.

Ako vní­maš záu­jem o Tvoju osobu? Články, bul­vár?

Naučil som sa vní­mať bul­vár ako formu pro­pa­gá­cie, nie ako nepria­teľa. Aj nega­tívna reklama je reklama a to čo sa napíše dnes, je ire­le­vantné zaj­tra. Záu­jem o moju osobu ma samoz­rejme teší. Som exhi­bi­ci­onista a súčas­ťou mojej práce je byť na očiach.

A ozaj spevu sa ešte venu­ješ?

Áno, v spr­che. :)

Plá­nu­ješ zostať v Česku alebo prí­deš pred­viesť svoj opät­kový tanec aj domov na Slo­ven­sko? Prečo si vlastne pri­šiel späť zo zahra­ni­čia, keď si mal zjavne skvelo roz­be­hnutú kari­éru v zahra­ničí?

V Česku zosta­nem tak dlho, ako sa budem cíti byť uži­točný a hlavne tak dlho, ako sa tu budem cítiť šťastný. Opät­kový tanec budem šíriť na Slo­ven­sku po lete a to vo veľ­kom štýle, nechajte sa prek­va­piť. Do zahra­ni­čia sa plá­nu­jem vrá­tiť a fun­go­vať v budúc­nosti aj naďa­lej, ale teraz ma moja životná cesta pri­niesla späť do mojich kon­čín a ja sa tu cítim naozaj skvele.

Ako vyzerá Tvoj bežný deň?

Dopo­lud­nie mám väč­ši­nou pre seba alebo pre schôdzky nakoľko popo­lud­nie a večer buď učím alebo vystu­pu­jem. Takto je to v jed­nom kole.

Keďže Star­ti­tUP sa venuje star­tu­pom, nemô­žeme obísť ani túto tému. Aký je Tvoj názor na star­tupy?

Pokiaľ star­tu­pom berieme novo­zni­ka­júce pro­jekty, tak na Slo­ven­sku som dokonca súčas­ťou jed­ného pro­jektu, ktorý pravé začína a má ten­den­cie byť veľ­kým pro­jek­tom s náz­vom Slo­vak & Czech Fas­hion awards, kde mám pozí­ciu kre­a­tív­neho direk­tora. A názor mám na to taký, že nové a neoku­kané pro­jekty by mali dostá­vať zelenú.

Pre­zraď niečo o viac o tomto pro­jekte, pro­sím.

Slo­vak & Czech fas­hion awards bude tele­vízne odo­vzdá­va­nie cien v rámci módy robené vo forme veľ­ko­le­pej show, ktorú budem mať celú na sta­rosti.

Venu­ješ sa móde aktív­nej­šie?

Módu milu­jem vše­obecne a keďže je moja ses­tra sty­lis­tka, pomá­ham jej so sty­lin­gom, keď potre­buje. V blíz­kych mesia­coch plá­nu­jem vytvo­riť aj špe­ciálnu kolek­ciu v kola­bo­rá­cii so slo­ven­ským návrhá­rom Róber­tom Vrza­lom. Prvú spo­lu­prácu máme už za sebou, ale táto ďal­šia bude viac 50/50, takže sa tento krát vybláz­nime kre­a­tívne spolu.

Filip, si poriadne čino­rodý člo­vek, je ešte niečo, čo by si chcel spo­me­núť?

Tento rok ma oslo­vila známa česká cvi­či­teľka Hanka Kyny­chova do jej bene­fič­ného pro­jektu Hej­bejte se a zpi­vejte, kde teraz cez leto makáme s deťmi z det­ských domo­vov na cho­re­o­gra­fiách, ktoré na jeseň pred­vedú na hlav­nej show a naj­lep­šie pre­ve­dená cho­re­o­gra­fia vyhrá. Je to niečo, čo som ešte nikdy nero­bil a veľmi ma táto spo­lu­práca napĺňa.

A na záver, žiješ si svoj sen?

Mojim snom je baviť ľudí ako ume­lec. Milu­jem byť na sta­gei a dávať ľuďom svoju ener­giu pro­stred­níc­tvom tanca a hudby. Mojim snom je byť vrcho­lo­vým umel­com v tom, čo robím. Takže si mys­lím, že žijem svoj sen, ale nie je to zadarmo. Neus­tále mys­lím na ten sen, idem si za ním, bez ohľadu na to, čo si kto myslí, ako veľmi ma nie­kto zhodí alebo ublíži. Sústre­dím sa na seba a na svo­jej ceste sa k ľuďom sprá­vam s rešpek­tom. Sna­žím sa žiť naplno!

Ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa úspe­chov so všet­kými súčas­nými aj budú­cimi pro­jektmi!

Pridať komentár (0)