Flubo: Odte­raz ti každé tričko sadne ako uliate!

Martin Bohunický / 11. august 2015 / Tools a produktivita

Vieš, čo sa o pod­ni­kaní hovorí? Celé je to o tom nájsť prob­lém a vyrie­šiť ho. Toto rie­še­nie potom ponúk­neš tým, ktorí ho potre­bujú tiež a biz­nis je na svete.

Par­tia slo­ven­ských a čes­kých štu­den­tov sa roz­hodla pozrieť na naj­väčší prob­lém, aký ťaží naku­pu­jú­cich a pre­daj­cov oble­če­nia online na celom svete. Kto si kedy nekú­pil online tričko, ktoré mu napriek vhodne zvo­le­nej veľ­kosti abso­lútne nese­delo? Podľa slov auto­rov sú tieto sta­rosti minu­los­ťou, pri­chá­dza totiž Flubo.

Flubo je svo­jim spô­so­bom vlastne oby­čajný inter­ne­tový bazár s oble­če­ním. Keď však nazrieš pod povrch, obja­víš fun­kcie, ktoré navždy môžu zme­niť pohľad na naku­po­va­nie oble­če­nia cez inter­net.

Jed­no­du­cho vlo­žíš kus oble­če­nia, ktorý chceš pre­dať a pod­robne zadáš jeho miery. V čom je mágia? Kupu­júci si pri regis­trá­cií pod­robne vyplní svoje miery a Flubo mu pri kaž­dom kuse oble­če­nia per­cen­tu­álne vyjadrí, ako dobre mu bude kon­krétny kus sedieť. Ak nemáš rád mate­ma­tiku a per­centá ti nahá­ňajú hrôzu, môžeš si miery porov­nať priamo.

Úprimne, čudu­jem sa, prečo takýto kon­cept nie­komu nena­pa­dol skôr. Tak jed­no­du­chý a ele­gantný nápad mal už predsa exis­to­vať dávno. Moja zbierka nad­mer­ného oble­če­nia by vám vedela roz­prá­vať. Som zve­davý, ako na tento “vyná­lez” zare­a­gujú pre­daj­co­via oble­če­nia.

Zna­mená to teda koniec veľ­kému či malému oble­če­niu? Už žiadna neis­tota pri naku­po­vaní, žiadny strach a dlhé cesty do mne nesym­pa­tic­kých obchod­ných cen­tier?

Samoz­rejme, je otázne, či sa Flubo dokáže pre­sa­diť a či bude lákavý nie­len pre jed­not­liv­cov, ktorí si chcú upra­tať obno­sený šat­ník, ale aj pre väč­ších pre­daj­cov. Je to vyni­ka­júci nápad. Zo sveta star­tu­pov však už veľmi dobre vieme, že to často nestačí. Jeho rea­li­zá­cia je tá naj­dô­le­ži­tej­šia časť práce!

Ako bolo spo­me­nuté, Flubo je momen­tálne spus­tený pre “bazá­ro­vých pre­daj­cov šiat”. Zakla­da­teľ pro­jektu Ľubo­mír Vyšin sa pýši tým, že Flubo je najp­res­nej­ším porad­com tohoto druhu a autori pro­jektu chcú so svo­jou mobil­nou apli­ká­ciou pomôcť uží­va­te­ľom využiť tento sys­tém nie­len v inter­ne­to­vých, ale aj v kamen­ných obcho­doch. Flubo je kom­pletne zdarma a vyskú­šať si ho môžeš na stránke https://www.flubo.net/share/.

Skvelá prí­le­ži­tosť pre­dať para­doxne to oble­če­nie, ktoré ti z inter­netu nesadlo, nemys­líš?

Pridať komentár (0)