Ford skúša nemožné. Športové auto, ktoré dokáže jazdiť aj na dva valce

Redakcia / 6. januára 2019 / Auto

  • Do­káže byť auto s troj­val­com špor­tové a zá­bavné? 
  • Sami sme sa pre­sved­čili, že áno, no naj­viac nás na tomto aute zau­jal iný de­tail
zdroj: Startitup
  • Do­káže byť auto s troj­val­com špor­tové a zá­bavné? 
  • Sami sme sa pre­sved­čili, že áno, no naj­viac nás na tomto aute zau­jal iný de­tail

Nový Ford Fiesta ST svo­jou zá­bav­nou strán­kou po­teší nie jed­ného nad­šenca rých­lych áut. Tento mo­del je zrejme naj­lep­ším vy­jad­re­ním Ford tech­no­ló­gie eco-bo­ost. 1,5 lit­rový troj­va­lec s vý­ko­nom 147kw (200 koní) je to, čo tejto 1300 ki­lo­gra­mo­vej kráske do­dáva ener­giu a jazdu s ňou si na­ozaj uži­ješ.

Troj­va­lec s vy­so­kým vý­ko­nom. Je to správna cesta?

Na­priek tomu, že bol do­wn­si­zing dlho kri­ti­zo­vaný, jeho vý­sled­kom je aj nová Fiesta. Mô­žeme s po­koj­ným sve­do­mím po­ve­dať, že sme si to s týmto troj­val­com po­riadne užili. Ford v tomto nie je žia­den no­vá­čik a jeho troj­va­lec sa stal už mi­ni­málne šesť­krát mo­to­rom roka. A vie ich vy­rá­bať prav­de­po­dobne naj­lep­šie na trhu. Ale stačí mať troj­va­lec v ST-čku?

Fiesta po­núka tri re­žimy na­sta­ve­nia mo­tora, pod­vozku a ria­de­nia. V prí­pade, že si zvo­líš jazdný re­žim Nor­mal, vieš jaz­diť (po­merne) eko­lo­gicky a po­ti­chu. Av­šak ak re­žim zme­níš na Sport či Track, zmení sa kom­pletné na­sta­ve­nie auta a z Fiesty sa stane malá mest­ská ra­keta na ko­le­sách. Za prí­pla­tok ti vo Forde auto vy­ba­via sa­mos­vor­ným di­fe­ren­ciá­lom, vďaka čomu sa vý­razne zlepší sa­motná ovlá­da­teľ­nosť auta. Od­po­rú­čame ho ako po­vinnú po­ložku.

Hod­nota, ktorá zau­jíma kaž­dého

Spot­reba. Jedna zo zá­klad­ným in­for­má­cií, podľa kto­rej si v sú­čas­nosti ľu­dia ku­pujú auto. Ako si po­ra­dila nová Fiesta ST?

Prek­va­pe­ním bolo, že pri 1,5 lit­ro­vom troj­válci sa vieš hý­bať okolo pia­tich lit­rov. Aj keď bu­deš mať ťažkú nohu, ne­mu­síš sa báť, 9 lit­rov ne­prek­ro­číš, máme to od­skú­šané.

Ak by sa však na­šiel „ex­tré­mista“, kto­rému by boli 3 válce veľa, auto do­káže ešte je­den vy­pnúť. Ford sa roz­ho­dol zni­žo­vať emi­sie a spot­rebu tak, že pri eko­no­mic­kej jazde do­káže re­álne vy­pnúť je­den vá­lec. Nie je sa­moz­rejme je­diný na trhu, ktorý to do­káže. Na­po­sledy sme po­dobný sys­tém vy­skú­šali v Se­ate Arona.

Po­čas testu sme však re­álne ne­ve­deli ur­čiť na koľ­kých vál­coch auto fun­go­valo, pre­tože sa táto in­for­má­cia na pa­lub­nom disp­leji ani bu­dí­koch ne­zob­ra­zuje.

Sym­fó­nia zvuku vo vnútri aj vonku

Ak spo­me­niem značku Bang and Oluf­sen mys­lím, že kaž­dému bude jasné, že o kva­litné au­dio v tomto aute nú­dza ne­bude. Prí­jemné basy a pries­to­rové výšky ťa budú ba­viť. Na svoje si prídu aj fa­nú­ši­ko­via „os­trého zvuku“. Fiesta je vy­ba­vená klap­kou, ktorá po ot­vo­rení autu dodá po­trebnú dra­vosť a špor­tový zvuk. Prek­va­pilo nás, čo sa pá­nom z Fordu z tohto 3 valca po­da­rilo vy­tiah­nuť.  V ex­te­ri­éri by ste zrejme na sto per­cent ne­ve­deli ur­čiť, o aký typ mo­toru sa jedná, av­šak v in­te­ri­éri zvuk troj­válca ur­čite ro­zo­znáš.

Niž­šia trieda ne­zna­mená me­nej kva­litný in­te­riér

Prav­du­po­ve­diac sme sa pred tes­tom naj­viac zau­jí­mali o nový mo­tor, ktorý pre­šiel vý­raz­nou zme­nou. Na prvý do­jem nás však zau­jala a te­šila po­čas ce­lého testu iná vec.

Fiesta má jedny z naj­lep­ších se­da­diel, v akých sme mali mož­nosť se­dieť. Veľmi kva­litne vy­pra­co­vaný in­te­riér má za ná­sle­dok prí­jem­nejší po­cit z jazdy aj pri vyš­ších rých­los­tiach. Už pri pr­vom sad­nutí do auta nás prí­jemne prek­va­pili Re­caro špor­tové se­dadlá. Kom­bi­ná­cia al­can­tary a kože spolu s pre­ší­va­ným špor­to­vým vo­lan­tom umožní vo­di­čovi veľmi prí­jemne sa s au­tom „spo­jiť“. Čo je už dnes tak­mer vý­ni­močné.

Otočí sa za ňou tak­mer každý

Špor­tový vzhľad, krásne ko­lesá, špor­tové brzdy, Full LED svet­lo­mety, pré­mi­ová farba, dvo­j­itá kon­covka vý­fuku a čierny lesklý di­fú­zor. Toto je v skratke to, čo si mô­žete pred­sta­viť, ak sa po­vie Fiesta ST. Auto už na prvý po­hľad zaujme tak­mer kaž­dého.

Aby sme toto auto iba ne­vy­chvá­lili, na­šli sme aj chy­bičku. V prí­pade, že si na­sta­víš ek­va­li­zér au­dia a vy­pneš mo­tor, na­sta­ve­nia sa zre­se­tujú, a teda mô­žeš s na­sta­vo­va­ním za­čať od za­čiatku. Čo je mi­ni­málne zvláštne, keď pod­čiark­neme, že máš v aute pré­mi­ovú au­dio sú­stavu.

Na zá­ver sme si ne­chali cenu. Ford Fiesta ST sa pre­dáva od 23 990 eur (5-dve­rová ver­zia). Naša ver­zia bola pri­tom obo­ha­tená o via­cero do­pl­n­kov (od­po­rú­čame si pri­pla­tiť za di­fe­ren­ciál), a ce­novka tak po­skočí aj o pár ti­síc vyš­šie. Ne­treba to však pre­hnať, lebo sa do­sta­nete na ce­novku kon­ku­ren­cie z vyš­šej triedy.

Čo je dô­le­žité, je fakt, že Fiesta ST os­tala špor­to­vým au­tom. A za vo­lan­tom sa ur­čite nu­diť ne­bu­dete.

Pridať komentár (0)