Ford vyro­bil pos­tieľ­ku pre deti, v kto­rej sa budú cítiť ako v aute

Simona Hanzelová / 16. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: blogmedia.dealerfire.com/icdn-2.motor1.com

Rodi­čia, zabud­ni­te na bez­sen­né noci! Spo­loč­nosť Ford pri­chá­dza s uni­kát­nou kolís­kou Max Motor Dre­ams, kto­rá vašim deťom zaru­čí pokoj­ný spá­nok.

Ste zúfa­lí zo svoj­ho novo­ro­den­ca? Nevie­te, ako ho čo naje­fek­tív­nej­šie uspať? Máte dosť pre­bde­ných nocí? Nie ste v tom sami. Ten­to prob­lém rie­šia po celé gene­rá­cie mno­hé mamy a otco­via.

V spo­loč­nos­ti Ford si však uve­do­mi­li, že naje­fek­tív­nej­ším uspá­va­cím nástro­jom pre novo­ro­den­cov je oby­čaj­ná jaz­da autom. V hla­ve im tak skr­s­la geniál­na myš­lien­ka vytvo­riť pro­dukt, kto­rý prek­va­pi­vo nepat­rí do gará­že, ale do spál­ne.

zdroj: icdn-2.motor1.com

Jaz­da v rodin­nom aute doká­že uro­biť s die­ťa­ťom divy, no bohu­žiaľ, rodi­čia musia byť pri vedo­mí a dávať pozor na ces­tu. Kolís­ka Max Motor Dre­ams by im pre­to moh­la zjed­no­du­šiť život,” pove­dal na mar­go revo­luč­nej kolís­ky dizaj­nér Ale­jan­dro López Bra­vo.

Kolís­ka Max Motor Dre­am je jedi­neč­ná v tom, že simu­lu­je jaz­du autom. Kým repro­duk­tor umiest­ne­ný pod pos­tieľ­kou vydá­va jem­né zvu­ky a vib­rá­cie moto­ra, kolís­ka napo­dob­ňu­je pohy­by idú­ce­ho auta. Nechý­ba­jú ani LED svie­tid­lá, kto­ré zasa imi­tu­jú pou­lič­né osvet­le­nie.

Hoci Ford zatiaľ vyro­bil iba jeden skú­šob­ný model, tvr­dí, že v prí­pa­de záuj­mu verej­nos­ti začne kolís­ku Max Motor Dre­ams vyrá­bať a pre­dá­vať aj vo veľ­kom. Zdá sa, že budú­cim rodi­čom tak mož­no svi­tá na lep­šie časy.

zdroj člán­ku: digitaltrends.com 

Pridať komentár (0)