FOSALI®: LED dizaj­nová budúc­nosť zo Slo­ven­ska

Lukáš Gašparík jr. / 30. novembra 2014 / Tech a inovácie

Desig­nové lus­tre a svie­tidlá vyro­bené iba z optic­kých vlá­kien a pomo­cou LED tech­no­ló­gie, to je FOSALI®. Ino­va­tívny design v kom­bi­ná­cii s optic­kými vlák­nami a LED tech­no­ló­giou umož­ňujú desig­né­rom navrho­vať nové a moderné svie­tidlá, ktoré zapa­dajú do archi­tek­túry inte­ri­éru.

Spo­loč­nosť tiež posky­tuje aj spo­lu­prácu pri pro­fe­si­onál­nom osvet­ľo­vaní, pre ktoré dodáva širokú škálu optic­kých vlá­kien pou­ži­teľ­ných či už v inte­ri­éry alebo exte­ri­éry. Všetky lus­tre a svie­tidlá sú vyrá­bané s dôra­zom na zís­ka­nie čo naj­lep­šieho dojmu z tech­no­ló­gie optic­kých vlá­kien. Viac o FOSALI® nám už ale pre­zra­dila v roz­ho­vore Marianna Sliv­ková.

Ahoj, na Slo­ven­sku ste ešte pomerne neznámi, môžeš nám v skratke pred­sta­viť FOSALI®?

Áno, máš pravdu, ešte nás tu nepoz­najú, no určite to plá­nu­jeme zme­niť :) FOSALI® je značka dizaj­no­vých svie­ti­diel, ktoré sú uni­kátne jed­nak ori­gi­nál­nymi dizaj­nami a jed­nak mate­riálmi, ktoré pou­ží­vame na ich výrobu. Ide o optické vlákna, ktoré nám umož­ňujú okrem návrhu tých najod­váž­nej­ších tva­rov, aj viesť svetlo, čo zna­mená že doká­žeme pri­viesť svetlo aj napr. 5m ďaleko od základne lus­tra… No, a v spo­jení s našimi vlast­nými LED zdrojmi, ktoré sme vyvi­nuli práve pre tieto účely, ponú­kame veľmi oje­di­nelý kon­cept svie­ti­diel, ktoré okrem iného aj vyze­rajú fan­tas­ticky.

Môžeš nám pred­sta­viť ľudí, ktorí spo­lu­pra­cujú na tomto pro­jekte ? 

Je nás viac, keďže tento uni­kátny brand­name vzniká za pomoci našej súčas­nej firmy, ktorá sa špe­cia­li­zuje na LED osvet­le­nie. Náš tím tvo­ria tech­nici, gra­fici, kon­zul­tanti a dizajny sú sch­va­lo­vané aj s exter­nými pro­fe­sis­tami. No a v nepo­sled­nom rade som to ja a môj brat Jozef, s kto­rým túto našu víziu pre­mie­ňame v rea­litu dňom, nocou i počas víken­dov.

Takže teraz už k pro­duktu, čomu sa vlastne venu­jete? 

Ak to mám zhr­núť do jed­nej vety, tak navrhu­jeme a vyrá­bame dizaj­nové lus­tre, ktoré sú určené najmä do veľ­ko­le­pých pries­to­rov ako sú vstupné recep­cie, pred­siene, domi­nantné scho­dište či domy s vyso­kým pod­hľa­dom. Podot­knem ešte, že sú určené na dopl­n­kové tzv. deko­račné osvet­le­nie pries­to­rov, kde je potrebné zabez­pe­čiť dosta­točné osvet­le­nie na pohyb osôb, navo­de­nie atmo­sféry alebo kde ide o ťažko dostupné a neser­vi­so­va­teľné pries­tory. Na výrobu svie­ti­diel pou­ží­vame optické vlákna a samoz­rejme LED ilu­mi­ná­tory (zdroje svetla) vlast­nej výroby. A okrem toho kom­plexne zastre­šíme aj osvet­le­nie kom­plex­ných pro­jek­tov od návrhu až po samotnú inšta­lá­ciu, ak si to inves­tor žiada.

Kedy vás napadla táto myš­lienka a kedy ste sa jej začali veno­vať? 

Myš­lienka veľ­ko­le­pých, dizaj­novo zau­jí­ma­vých a moder­ných lus­trov nás trá­pila už dlhé roky. Je to najmä tým, že trh je zahl­tený nud­nými, typi­zo­va­nými svie­tid­lami, ktoré sú väč­ši­nou prí­liš nevý­razné a prí­liš kon­zer­va­tívne do takýchto krás­nych pries­to­rov. Chceli sme pri­niesť na trh niečo úplne nové, zau­jí­mavé a niečo čo sa stane súčas­ťou inte­ri­éru. A takto vznikla v apríli tohto roku značka FOSALI®.

Aké boli vaše začiatky? 

Ťažké. Mali sme víziu, no nemali sme dosta­tok času a už vôbec nie finan­cií. Vedeli sme, že musíme s pro­duk­tom na glo­bálny trh a tak sme sa roz­hodli zúčast­niť naj­väč­šej výstavy osvet­le­nia vo Frank­furte. Roz­hod­nu­tie zúčast­niť padlo iba mesiac pred výsta­vou, čo zna­me­nalo samoz­rejme obme­dzený čas na príp­ravu ako aj finan­cie. Kom­pletný kata­lóg, webová stránka, nové dizajny svie­ti­diel, samotná príp­rava stánku ako aj pro­to­typy svie­ti­diel vznikli behom nece­lého mesiaca. Toto všetko sme jeden večer nalo­žili do nášho auta, na druhý deň vykla­dali a sta­vali vo Frank­furte. Po 2 hodi­nách spánku sme sa v deň otvo­re­nia posta­vili do stánku a vtedy sme si potvr­dili, že sme to naozaj tra­fili — naše svie­tidlá pri­ťa­ho­vali ľudí ako mag­net a hrnuli sa k nám dizaj­néri a archi­tekti z celého sveta. Bol to veľmi prí­jemný pocit.

Na čom momen­tálne pra­cu­jete? 

Na finále :) V súčas­nosti sa pri­pra­vu­jeme na výstavu v Miláne v apríli 2015, na kto­rej chceme pred­sta­viť pár nových dizaj­nov a hlavne naplno spus­tiť pro­mo­tion tejto krás­nej značky. Simul­tánne rie­šime aj nákup zaria­dení na a výrobné pries­tory na séri­ovú výrobu, aby sme boli schopní zabez­pe­čiť plá­no­vané výrobné kapa­city.

V čom si mys­líte, že ste ino­va­tívni a čo nové viete ponúk­nuť? 

No, mys­lím si, že sme ino­va­tívni snáď vo všet­kých sme­roch. Či sú to uni­kátne a moderné dizajny svie­ti­diel, alebo netra­dičné osvet­ľo­va­cie tech­no­ló­gie, ktoré pou­ží­vame, sklené ovesy vlast­ných dizaj­nov či dokonca aj také veci ako Google biz­nis pro­stre­die, ktoré nám neuve­ri­teľne zefek­tív­ňuje prácu.

Aké sú vaše plány do budúc­nosti? 

Môj okam­žitý plán je vyspať sa (alebo len moje zbožné žela­nie?:) ) Plány máme samoz­rejme dostať značku FOSALI® do pove­do­mia v čo najk­rat­šom čase a roz­be­hnúť spo­lu­prácu s glo­bál­nymi hráčmi a tým pádom aj prvé sys­te­ma­ti­zo­vané výrobné série. Tie ďal­šie plány si zatiaľ nechám pre seba, máme kopu nápa­dov, dizaj­nov a ino­vá­cií, vďaka kto­rým budeme napre­do­vať.

Kde sa vidíte o 5 rokov? 

Nemáme víziu, s bra­tom sme si istí, že sa to aj stane — FOSALI® bude glo­bál­nym líd­rom na trhu s vysoko dizaj­no­vým a zážit­ko­vým osvet­le­ním. Náš pro­dukt poznáme, máme s ním už aj reálne pre­daje a máme jasne sta­no­venú stra­té­giu. V spo­jení s naším dri­vom a chu­ťou posú­vať firmu ďalej musíme už len uspieť.

Star­tup FOSALI® sa tento víkend zučast­nil aj na oce­no­vaní naj­lep­ších slo­ven­ských star­tu­pov pre rok 2014 Star­tu­pA­wards, kde zís­kal dokonca prven­stvo vo svo­jej kate­gó­rii Design. K výhre samoz­rejme gra­tu­lu­jeme a pra­jeme ešte veľa úspe­chov do budúc­nosti :)

Foto: hnonline.sk

Pridať komentár (0)