Fotky z Ins­ta­gramu za pár šuš­ňov

Martin Kráľ / 25. október 2014 / Tools a produktivita

Zau­jí­mavá lokálna služba, ktorá ponúka za cca 0,3€ na kus tlač vašich fotiek z Ins­ta­gramu. Vyvolej.to má všetko, čo má moderná online služba mať. 

Pre­dov­šet­kým je to nápad. Žiadna služba nie je večná a ani fotky v cloude Ins­ta­gramu nebudú navždy. Po našich pred­koch ostali vždy kra­bice s fot­kami, po nás toho bude zúfalo málo, po nie­kom snáď nič. Cha­lani z Vyvolej.to dobre rie­šia práve túto zákaz­nícku potrebu. Navyše to môže byť pekný dar­ček pre nie­koho, kto sa pohy­buje abso­lútne mimo onli­no­vého sveta (rodi­čia, negra­motná fra­jerka, atď).

Samotné zada­nie zákazky je tak jed­no­du­ché, že sa už snáď jed­no­duch­šie ani nedá. Na webe služby povo­líte prí­stup k účtu na Ins­ta­gram, následne sa načí­tajú všetky vaše foto­gra­fie, vy len nakli­káte, ktoré áno - mini­mum je 12 kusov - a vybe­riete si pla­tobnú metódu. 

Od napí­sa­nia URL vyvolej.to k odo­sla­niu platby celý pro­ces netrval dlh­šie ako 5 minút. Pre­pravné náklady k mini­mál­nemu balíčku tvo­ria tak­mer tre­tinu kon­co­vej ceny, s tým sa ale nedá nič robiť. Vyvo­laj. to ma naozaj pote­šilo, aj keď Ins­ta­gram pou­ží­vam rela­tívne málo.

Do 28.10 je poš­tovné na Slo­ven­sko zdarma!


Pridať komentár (0)