Foto­gra­fie a špe­ci­fi­ká­cie Xia­omi Redmi 4 sa uká­zali v TENAA: FullHD disp­lej, 3 GB RAM a cena 94 €!

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 5. septembra 2016 / Tech a inovácie

Druhá polo­vica roka 2016 je v plnom prúde a výrob­co­via pri­chá­dzajú so svo­jimi ďal­šími novin­kami, na kto­rých pra­co­vali počas pre­doš­lých mesia­cov. S pred­sta­vo­va­ním novi­niek nekončí ani Xia­omi a krátko po nedávno uve­de­nom Xia­omi Redmi Note 4 sa doč­káme aj jeho men­šieho kolegu.

Spolu s pred­sta­ve­ním Xia­omi Redmi Note 4 sme oča­ká­vali aj pred­sta­ve­nie základ­ného modelu Redmi 4, no nestalo sa tak. Vyzerá to ale tak, že uve­de­nie lac­ného Redmi 4 modelu je už za dve­rami a cenovo dostup­nej novinky by sme sa mohli doč­kať už o pár dní / týž­dňov. Nasved­čujú tomu aj naj­nov­šie infor­má­cie pochá­dza­júce priamo z cer­ti­fi­kač­ného úradu TENAA. O Xia­omi Redmi 4 tak vieme o niečo viac.

xiaomi-redmi-4-tenaa-foto-1-225x300

Xia­omi Redmi 4 po dizaj­no­vej stránke akoby z oka vypa­dol naj­nov­šiemu Redmi Note 4. Všetky dizaj­nové črty zde­dil po svo­jom väč­šom „bra­tovi“, vrá­tane kovo­vej zadnej strany či sní­mača odtlač­kov prs­tov. Iko­nou nov­ších mode­lov rady Xia­omi Redmi sa stal 5″ disp­lej s HD roz­lí­še­ním, ktoré však v prí­pade Redmi 4 dostane o nie­koľko pixe­lov naviac, kon­krétne 1920 x 1080. Vyš­šie roz­lí­še­nie si však vypýta viac ener­gie a Xia­omi našťas­tie zachová baté­riu s kapa­ci­tou 4000 mAh.

xiaomi-redmi-4-tenaa-foto-2-225x300

Xia­omi Redmi 4 po dizaj­no­vej stránke akoby z oka vypa­dol naj­nov­šiemu Redmi Note 4. Všetky dizaj­nové črty zde­dil po svo­jom väč­šom „bra­tovi“, vrá­tane kovo­vej zadnej strany či sní­mača odtlač­kov prs­tov. Iko­nou nov­ších mode­lov rady Xia­omi Redmi sa stal 5″ disp­lej s HD roz­lí­še­ním, ktoré však v prí­pade Redmi 4 dostane o nie­koľko pixe­lov naviac, kon­krétne 1920 x 1080. Vyš­šie roz­lí­še­nie si však vypýta viac ener­gie a Xia­omi našťas­tie zachová baté­riu s kapa­ci­tou 4000 mAh.

O výkon novinky by sa mal posta­rať osem­jad­rový Snapd­ra­gon 625 pro­ce­sor tak­to­vaný na 1,8 GHz, no stále je tu aj mož­nosť pou­ži­tia menej zau­jí­ma­vého Media­Tek Helio P10 čip­setu. Ply­nulý mul­ti­tas­king potom zabez­pečí dosta­točná 3 GB RAM pamäť a pre vaše dáta bude k dis­po­zí­cii sluš­ných 32 GB vnú­tor­nej pamäte. Zadná kovová strana dostane okrem sní­mača odtlač­kov prs­tov aj 13 MPx foto­apa­rát, pri­čom vpredu bude ope­ro­vať už kla­sický 5 MPx sní­mač. Naj­nov­šie infor­má­cie pre­zrá­dzajú aj možnú cenu naj­nov­šieho smart­fónu od Xia­omi, ktorá sa má zasta­viť na 699 čín­skych juanov, čo je v pre­počte pri­bližne 94 €. Samoz­rejme, pre nás bude cena opäť vyš­šia, no aj tak sa máme na čo tešiť.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Tenaa

Pridať komentár (0)