Foto­gra­fie a špe­ci­fi­ká­cie Xia­omi Red­mi 4 sa uká­za­li v TENAA: FullHD disp­lej, 3 GB RAM a cena 94 €!

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 5. septembra 2016 / Tech a inovácie

Dru­há polo­vi­ca roka 2016 je v plnom prú­de a výrob­co­via pri­chá­dza­jú so svo­ji­mi ďal­ší­mi novin­ka­mi, na kto­rých pra­co­va­li počas pre­doš­lých mesia­cov. S pred­sta­vo­va­ním novi­niek nekon­čí ani Xia­omi a krát­ko po nedáv­no uve­de­nom Xia­omi Red­mi Note 4 sa doč­ká­me aj jeho men­šie­ho kole­gu.

Spo­lu s pred­sta­ve­ním Xia­omi Red­mi Note 4 sme oča­ká­va­li aj pred­sta­ve­nie základ­né­ho mode­lu Red­mi 4, no nesta­lo sa tak. Vyze­rá to ale tak, že uve­de­nie lac­né­ho Red­mi 4 mode­lu je už za dve­ra­mi a ceno­vo dostup­nej novin­ky by sme sa moh­li doč­kať už o pár dní / týž­dňov. Nasved­ču­jú tomu aj naj­nov­šie infor­má­cie pochá­dza­jú­ce pria­mo z cer­ti­fi­kač­né­ho úra­du TENAA. O Xia­omi Red­mi 4 tak vie­me o nie­čo viac.

xiaomi-redmi-4-tenaa-foto-1-225x300

Xia­omi Red­mi 4 po dizaj­no­vej strán­ke ako­by z oka vypa­dol naj­nov­šie­mu Red­mi Note 4. Všet­ky dizaj­no­vé črty zde­dil po svo­jom väč­šom „bra­to­vi“, vrá­ta­ne kovo­vej zadnej stra­ny či sní­ma­ča odtlač­kov prs­tov. Iko­nou nov­ších mode­lov rady Xia­omi Red­mi sa stal 5″ disp­lej s HD roz­lí­še­ním, kto­ré však v prí­pa­de Red­mi 4 dosta­ne o nie­koľ­ko pixe­lov naviac, kon­krét­ne 1920 x 1080. Vyš­šie roz­lí­še­nie si však vypý­ta viac ener­gie a Xia­omi našťas­tie zacho­vá baté­riu s kapa­ci­tou 4000 mAh.

xiaomi-redmi-4-tenaa-foto-2-225x300

Xia­omi Red­mi 4 po dizaj­no­vej strán­ke ako­by z oka vypa­dol naj­nov­šie­mu Red­mi Note 4. Všet­ky dizaj­no­vé črty zde­dil po svo­jom väč­šom „bra­to­vi“, vrá­ta­ne kovo­vej zadnej stra­ny či sní­ma­ča odtlač­kov prs­tov. Iko­nou nov­ších mode­lov rady Xia­omi Red­mi sa stal 5″ disp­lej s HD roz­lí­še­ním, kto­ré však v prí­pa­de Red­mi 4 dosta­ne o nie­koľ­ko pixe­lov naviac, kon­krét­ne 1920 x 1080. Vyš­šie roz­lí­še­nie si však vypý­ta viac ener­gie a Xia­omi našťas­tie zacho­vá baté­riu s kapa­ci­tou 4000 mAh.

O výkon novin­ky by sa mal posta­rať osem­jad­ro­vý Snapd­ra­gon 625 pro­ce­sor tak­to­va­ný na 1,8 GHz, no stá­le je tu aj mož­nosť pou­ži­tia menej zau­jí­ma­vé­ho Media­Tek Helio P10 čip­se­tu. Ply­nu­lý mul­ti­tas­king potom zabez­pe­čí dosta­toč­ná 3 GB RAM pamäť a pre vaše dáta bude k dis­po­zí­cii sluš­ných 32 GB vnú­tor­nej pamä­te. Zadná kovo­vá stra­na dosta­ne okrem sní­ma­ča odtlač­kov prs­tov aj 13 MPx foto­apa­rát, pri­čom vpre­du bude ope­ro­vať už kla­sic­ký 5 MPx sní­mač. Naj­nov­šie infor­má­cie pre­zrá­dza­jú aj mož­nú cenu naj­nov­šie­ho smart­fó­nu od Xia­omi, kto­rá sa má zasta­viť na 699 čín­skych juanov, čo je v pre­poč­te pri­bliž­ne 94 €. Samoz­rej­me, pre nás bude cena opäť vyš­šia, no aj tak sa máme na čo tešiť.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Tenaa

Pridať komentár (0)