Fre­e­lan­ce Fest – prvý fes­ti­val pre pro­fe­si­oná­lov na voľ­nej nohe

TČ: Luky Gašparík / 18. septembra 2014 / Startupy

Nový for­mát podu­ja­tia urče­ný pre pro­fe­si­oná­lov na voľ­nej nohe s cie­ľom vyme­niť si skú­se­nos­ti, načer­pať inšpi­rá­ciu a dis­ku­to­vať o rie­še­niach z pra­xe. To je pilot­ný roč­ník Fre­e­lan­ce fes­tu, kto­rý sa usku­toč­ní 3. – 4. októb­ra 2014 v pries­to­roch Con­nect na Párič­ko­vej 18 v Bra­ti­sla­ve.

Fre­e­lan­ce Fest spo­jí pred­náš­ky, works­ho­py, dis­ku­sie a biz­nis kon­zul­tá­cie do fes­ti­va­lo­vej podo­by. Pre­po­jí fre­e­lan­ce­rov z oblas­ti dizaj­nu, webo­vých rie­še­ní, copy­wri­tin­gu, foto & video, onli­ne mar­ke­tin­gu a ďal­ších, a pri­ne­sie im mož­nosť otvo­re­ne dis­ku­to­vať o rie­še­niach, kto­ré v pra­xi (ne)fungujú. Vďa­ka množ­stvu pozva­ných hos­tí budú mať pod­ni­ka­te­lia pôso­bia­ci na voľ­nej nohe mož­nosť dozve­dieť sa nové prak­tic­ké infor­má­cie a vypo­čuť si inšpi­ra­tív­ne prí­be­hy. Celé podu­ja­tie sa bude niesť v uvoľ­ne­nej – fes­ti­va­lo­vej – atmo­sfé­re so sprie­vod­ný­mi akti­vi­ta­mi zame­ra­ný­mi na networ­king. Line-up Fre­e­lan­ce Fes­tu otvo­rí aj uzav­rie pár­ty s pozva­ný­mi hos­ťa­mi a zau­jí­ma­vým prog­ra­mom.

O orga­ni­zá­ciu Fes­ti­va­lu sa sta­rá tím cowor­kin­go­vé­ho cen­tra Con­nect. Con­nect spá­ja začí­na­jú­cich a zabe­hnu­tých pod­ni­ka­te­ľov – ino­vá­to­rov, posky­tu­je im pries­tor na prá­cu a orga­ni­zu­je pre nich rôz­ne vzde­lá­va­cie a inšpi­ra­tív­ne podu­ja­tia. Medzi čle­nov Con­nec­tu pat­ria prá­ve fre­e­lan­ce­ri, kto­rí postup­ne roz­ví­ja­jú svoj biz­nis, pri­čom sa vzá­jom­ne moti­vu­jú a pomá­ha­jú si prak­tic­ký­mi rada­mi. Kolek­tív­na moti­vá­cia pris­pie­va­jú k lep­ším výsled­kom a pris­pe­li tiež k myš­lien­ke zor­ga­ni­zo­vať Fre­e­lan­ce Fest.

Fre­e­lan­ce Fest začne v pia­tok 3. októb­ra o 18:00 warm-up pár­ty v pries­to­roch Con­nect v Bra­ti­slav­skej Cver­nov­ke (Sta­rá pra­dia­reň, 3. posch) s mož­nos­ťou zakú­piť si lís­t­ky na fes­ti­val. V sobo­tu 4. októb­ra od 9:00 bude pre­bie­hať fes­ti­va­lo­vý prog­ram pre všet­kých účast­ní­kov so zakú­pe­nou vstu­pen­kou až do večer­ných hodín. Vstu­pen­ky a ďal­šie fes­ti­va­lo­vé infor­má­cie náj­de­te na www.freelancefest.sk

O Con­nec­te

Con­nect je pries­tor pre pod­ni­ka­te­ľov v bra­ti­slav­skej Cver­nov­ke, fun­gu­jú­ci od roku 2011. Jeho cie­ľom je umož­niť roz­voj pod­ni­kov, kto­ré sú prí­kla­dom ino­va­tív­ne­ho, úspeš­né­ho a etic­ky korekt­né­ho pod­ni­ka­nia. Svo­jim čle­nom a náv­štev­ní­kom posky­tu­je pries­tor na prá­cu a networ­king, pora­den­stvo, vzde­lá­va­nie, men­to­ring a kom­plex­nú pod­po­ru pod­ni­ka­nia. Spo­lu­pra­cu­je s fir­ma­mi, NGOs, vzde­lá­va­cí­mi inšti­tú­cia­mi, Mes­tom Bra­ti­sla­va a ďal­ší­mi medzi­ná­rod­ný­mi inšti­tú­cia­mi na rôz­nych podu­ja­tiach, pod­ni­ka­teľ­ských súťa­žiach a pre­zen­tá­cii naj­zau­jí­ma­vej­ších pro­jek­tov zo Slo­ven­ska.

Viac infor­má­cií

[email protected]

Pridať komentár (0)