Fre­e­lance Fest – prvý fes­ti­val pre pro­fe­si­oná­lov na voľ­nej nohe

TČ: Luky Gašparík / 18. septembra 2014 / Startupy

Nový for­mát podu­ja­tia určený pre pro­fe­si­oná­lov na voľ­nej nohe s cie­ľom vyme­niť si skú­se­nosti, načer­pať inšpi­rá­ciu a dis­ku­to­vať o rie­še­niach z praxe. To je pilotný roč­ník Fre­e­lance festu, ktorý sa usku­toční 3. – 4. októbra 2014 v pries­to­roch Con­nect na Párič­ko­vej 18 v Bra­ti­slave.

Fre­e­lance Fest spojí pred­nášky, works­hopy, dis­ku­sie a biz­nis kon­zul­tá­cie do fes­ti­va­lo­vej podoby. Pre­pojí fre­e­lan­ce­rov z oblasti dizajnu, webo­vých rie­šení, copy­wri­tingu, foto & video, online mar­ke­tingu a ďal­ších, a pri­ne­sie im mož­nosť otvo­rene dis­ku­to­vať o rie­še­niach, ktoré v praxi (ne)fungujú. Vďaka množ­stvu pozva­ných hostí budú mať pod­ni­ka­te­lia pôso­biaci na voľ­nej nohe mož­nosť dozve­dieť sa nové prak­tické infor­má­cie a vypo­čuť si inšpi­ra­tívne prí­behy. Celé podu­ja­tie sa bude niesť v uvoľ­ne­nej – fes­ti­va­lo­vej – atmo­sfére so sprie­vod­nými akti­vi­tami zame­ra­nými na networ­king. Line-up Fre­e­lance Festu otvorí aj uzav­rie párty s pozva­nými hos­ťami a zau­jí­ma­vým prog­ra­mom.

O orga­ni­zá­ciu Fes­ti­valu sa stará tím cowor­kin­go­vého cen­tra Con­nect. Con­nect spája začí­na­jú­cich a zabe­hnu­tých pod­ni­ka­te­ľov – ino­vá­to­rov, posky­tuje im pries­tor na prácu a orga­ni­zuje pre nich rôzne vzde­lá­va­cie a inšpi­ra­tívne podu­ja­tia. Medzi čle­nov Con­nectu pat­ria práve fre­e­lan­ceri, ktorí postupne roz­ví­jajú svoj biz­nis, pri­čom sa vzá­jomne moti­vujú a pomá­hajú si prak­tic­kými radami. Kolek­tívna moti­vá­cia pris­pie­vajú k lep­ším výsled­kom a pris­peli tiež k myš­lienke zor­ga­ni­zo­vať Fre­e­lance Fest.

Fre­e­lance Fest začne v pia­tok 3. októbra o 18:00 warm-up párty v pries­to­roch Con­nect v Bra­ti­slav­skej Cver­novke (Stará pra­dia­reň, 3. posch) s mož­nos­ťou zakú­piť si lís­tky na fes­ti­val. V sobotu 4. októbra od 9:00 bude pre­bie­hať fes­ti­va­lový prog­ram pre všet­kých účast­ní­kov so zakú­pe­nou vstu­pen­kou až do večer­ných hodín. Vstu­penky a ďal­šie fes­ti­va­lové infor­má­cie náj­dete na www.freelancefest.sk

O Con­necte

Con­nect je pries­tor pre pod­ni­ka­te­ľov v bra­ti­slav­skej Cver­novke, fun­gu­júci od roku 2011. Jeho cie­ľom je umož­niť roz­voj pod­ni­kov, ktoré sú prí­kla­dom ino­va­tív­neho, úspeš­ného a eticky korekt­ného pod­ni­ka­nia. Svo­jim čle­nom a náv­štev­ní­kom posky­tuje pries­tor na prácu a networ­king, pora­den­stvo, vzde­lá­va­nie, men­to­ring a kom­plexnú pod­poru pod­ni­ka­nia. Spo­lu­pra­cuje s fir­mami, NGOs, vzde­lá­va­cími inšti­tú­ciami, Mes­tom Bra­ti­slava a ďal­šími medzi­ná­rod­nými inšti­tú­ciami na rôz­nych podu­ja­tiach, pod­ni­ka­teľ­ských súťa­žiach a pre­zen­tá­cii naj­zau­jí­ma­vej­ších pro­jek­tov zo Slo­ven­ska.

Viac infor­má­cií

sandra@connect-network.com

Pridať komentár (0)