Futu­ris­tické hodiny v Hand­lo­vej, z kto­rých si čas musíš vypo­čí­tať sám

Michal Sorkovský / 9. mája 2016 / Tech a inovácie

Možno nie cel­kom prak­tické, no o to zau­jí­ma­vej­šie – v Hand­lo­vej majú hodiny, ktoré ti čas nepo­ve­dia, musíš si ho z nich vypo­čí­tať sám. 

Zaria­de­nie vyzerá na prvý pohľad ako akási zvláštna tabuľa so štvor­čekmi, ide však o binárne hodiny. V Hand­lo­vej fun­gujú už od novem­bra 2015. Ich prin­cíp je pri­tom jed­no­du­chý – hoci čas neuka­zujú, umož­ňujú ho člo­veku vypo­čí­tať.

Nepo­chybne je skvelé vidieť, že aj men­šie slo­ven­ské mestá ako Hand­lová držia krok s dobou. Tieto zau­jí­mavé hodiny pri­tom v meste pri­budli počas rekon­štruk­cie celého Námes­tia baní­kov, na kto­rom sa nachá­dzajú. Sú nain­šta­lo­vané oproti kos­tol­nej veži, a teda do kon­trastu s kla­sic­kými hodi­nami na nej. Archi­tekt tohto zau­jí­ma­vého kúsku, Pat­rik Jurí­ček hodiny ozna­čil za sym­bol tajomna a budúc­nosti.

193181_1000x

foto: nasaprievidza.sk

Ako hand­lov­ské hodiny fun­gujú?

Skla­dajú sa z troch stĺp­cov – ľavý určuje počet hodín, stredný minút a pravý sekúnd. Hodiny sú zalo­žené na binár­nej sústave, ktorú dnes pou­ží­vajú tak­mer všetky počí­tače. Čas teda čítame po stĺp­coch, pri­čom každý sve­telný bod na hodi­nách repre­zen­tuje kon­krétnu váhu binár­nej sústavy moc­niny čísla 2. Hod­nota sve­tel­ných bodov sa teda zvy­šuje zdola nahor (1 – 2-4 – 8-18 – 32). Stačí, ak si spo­čí­taš hod­noty z množ­stva svie­tia­cich LED bodov a zis­tíš aktu­álny čas.

i_3476073

foto: handlova.sk

zdroj: handlova.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: nasaprievidza.sk

Pridať komentár (0)