Futu­ris­tic­ké hodi­ny v Hand­lo­vej, z kto­rých si čas musíš vypo­čí­tať sám

Michal Sorkovský / 9. mája 2016 / Tech a inovácie

Mož­no nie cel­kom prak­tic­ké, no o to zau­jí­ma­vej­šie – v Hand­lo­vej majú hodi­ny, kto­ré ti čas nepo­ve­dia, musíš si ho z nich vypo­čí­tať sám. 

Zaria­de­nie vyze­rá na prvý pohľad ako aká­si zvlášt­na tabu­ľa so štvor­ček­mi, ide však o binár­ne hodi­ny. V Hand­lo­vej fun­gu­jú už od novem­bra 2015. Ich prin­cíp je pri­tom jed­no­du­chý – hoci čas neuka­zu­jú, umož­ňu­jú ho člo­ve­ku vypo­čí­tať.

Nepo­chyb­ne je skve­lé vidieť, že aj men­šie slo­ven­ské mes­tá ako Hand­lo­vá držia krok s dobou. Tie­to zau­jí­ma­vé hodi­ny pri­tom v mes­te pri­bud­li počas rekon­štruk­cie celé­ho Námes­tia baní­kov, na kto­rom sa nachá­dza­jú. Sú nain­šta­lo­va­né opro­ti kos­tol­nej veži, a teda do kon­tras­tu s kla­sic­ký­mi hodi­na­mi na nej. Archi­tekt toh­to zau­jí­ma­vé­ho kús­ku, Pat­rik Jurí­ček hodi­ny ozna­čil za sym­bol tajom­na a budúc­nos­ti.

193181_1000x

foto: nasaprievidza.sk

Ako hand­lov­ské hodi­ny fun­gu­jú?

Skla­da­jú sa z troch stĺp­cov – ľavý urču­je počet hodín, stred­ný minút a pra­vý sekúnd. Hodi­ny sú zalo­že­né na binár­nej sústa­ve, kto­rú dnes pou­ží­va­jú tak­mer všet­ky počí­ta­če. Čas teda číta­me po stĺp­coch, pri­čom kaž­dý sve­tel­ný bod na hodi­nách repre­zen­tu­je kon­krét­nu váhu binár­nej sústa­vy moc­ni­ny čís­la 2. Hod­no­ta sve­tel­ných bodov sa teda zvy­šu­je zdo­la nahor (1 – 2-4 – 8-18 – 32). Sta­čí, ak si spo­čí­taš hod­no­ty z množ­stva svie­tia­cich LED bodov a zis­tíš aktu­ál­ny čas.

i_3476073

foto: handlova.sk

zdroj: handlova.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: nasaprievidza.sk

Pridať komentár (0)