Gala­xy S7 pre­ko­nal oča­ká­va­nia ana­ly­ti­kov: Počet pre­da­ných kusov trhá rekor­dy!

Martin Bohunický / 6. apríla 2016 / Tech a inovácie

O Gala­xy S7 toho vie­me už všet­ci dosť, no jed­na infor­má­cia dopo­siaľ zostá­va­la skry­tá — čís­la pre­daj­nos­ti.

Mesiac po tom, čo Sam­sung pred­sta­vil svo­ju vlaj­ko­vú loď to vyze­rá na gigan­tic­ký úspech. Ana­ly­ti­ci tvr­dia, že pre­daj­nosť je “ove­ľa väč­šia, ako oča­ká­va­li” a mno­hí pred­po­ve­da­jú, že po pokle­se v uply­nu­lých dvoch rokoch čaká znač­ku vzo­stup. 

Pod­ľa repor­tov pre­da­la spo­loč­nosť 10 mili­ó­nov kusov S7 (S7 Edge do tej­to šta­tis­ti­ky nie je zapo­čí­ta­ný), čím pre­ko­na­la pred­po­kla­dy ana­ly­ti­kov, kto­rí v tej­to dobe oča­ká­va­li 7 mili­ó­nov pre­da­ných kusov. Akcie Sam­sun­gu v prie­be­hu troch mesia­cov vystre­li­li o 22%.

Screen Shot 2016-04-06 at 10.21.37

foto: androidpit.com

Hoci Sam­sung oča­ká­val veľa, ana­ly­ti­ci kro­ti­li oča­ká­va­nia argu­men­tom, že pré­mi­ové mode­ly zaží­va­jú pád. Skep­tic­kí boli aj inves­to­ri, kto­rí neve­ri­li tvr­de­niam, že S7 pre­ko­ná všet­kých svo­jich pred­chod­cov. No sta­lo sa.

Sam­sung sa ten­to rok roz­ho­dol pred­sta­viť nový model o mesiac skôr, aby tak pre­ko­nal pred­sta­ve­nie App­le, v tom­to prí­pa­de iPho­ne SE. A zdá sa, že to bol veľ­mi dob­rý ťah. Navy­še Sam­sung pri S7 využil nie­kto­ré súčas­ti S6, čím zní­žil nákla­dy, vďa­ka čomu zní­žil dosť vyso­kú cenu o 8,3%. 

Sam­sung je opäť na nohách a App­le sa musí mať na pozo­re..

Zdroj: phonearena.com, titul­ná foto: ibtimes.com

Pridať komentár (0)