Galaxy S7 pre­ko­nal oča­ká­va­nia ana­ly­ti­kov: Počet pre­da­ných kusov trhá rekordy!

Martin Bohunický / 6. apríla 2016 / Tech a inovácie

O Galaxy S7 toho vieme už všetci dosť, no jedna infor­má­cia dopo­siaľ zostá­vala skrytá — čísla pre­daj­nosti.

Mesiac po tom, čo Sam­sung pred­sta­vil svoju vlaj­kovú loď to vyzerá na gigan­tický úspech. Ana­ly­tici tvr­dia, že pre­daj­nosť je “oveľa väč­šia, ako oča­ká­vali” a mnohí pred­po­ve­dajú, že po poklese v uply­nu­lých dvoch rokoch čaká značku vzo­stup. 

Podľa repor­tov pre­dala spo­loč­nosť 10 mili­ó­nov kusov S7 (S7 Edge do tejto šta­tis­tiky nie je zapo­čí­taný), čím pre­ko­nala pred­po­klady ana­ly­ti­kov, ktorí v tejto dobe oča­ká­vali 7 mili­ó­nov pre­da­ných kusov. Akcie Sam­sungu v prie­behu troch mesia­cov vystre­lili o 22%.

Screen Shot 2016-04-06 at 10.21.37

foto: androidpit.com

Hoci Sam­sung oča­ká­val veľa, ana­ly­tici kro­tili oča­ká­va­nia argu­men­tom, že pré­mi­ové modely zaží­vajú pád. Skep­tickí boli aj inves­tori, ktorí neve­rili tvr­de­niam, že S7 pre­koná všet­kých svo­jich pred­chod­cov. No stalo sa.

Sam­sung sa tento rok roz­ho­dol pred­sta­viť nový model o mesiac skôr, aby tak pre­ko­nal pred­sta­ve­nie Apple, v tomto prí­pade iPhone SE. A zdá sa, že to bol veľmi dobrý ťah. Navyše Sam­sung pri S7 využil nie­ktoré súčasti S6, čím zní­žil náklady, vďaka čomu zní­žil dosť vysokú cenu o 8,3%. 

Sam­sung je opäť na nohách a Apple sa musí mať na pozore..

Zdroj: phonearena.com, titulná foto: ibtimes.com

Pridať komentár (0)