Geniálny nápad – solárne panely vysú­va­júce sa ako kobe­rec

Michal Ondro / 19. mája 2016 / Tools a produktivita

Inšta­lá­cia solár­nych pane­lov nebola nikdy taká jed­no­du­chá a rýchla. Môže za to vyná­lez s náz­vom Roll-Array, ktorý je die­lom Johna Hin­gle­yho a jeho tímu z ener­ge­tic­kej spo­loč­nosti Reno­va­gen.

Poda­rilo sa im vytvo­riť solárne panely, ktoré doko­nale pri­po­mí­najú kobe­rec. Takéto solárne panely sú vysoko fle­xi­bilné, ľahko tran­s­por­to­va­teľné a vysoko výkonné. S ich pomo­cou sa môže ener­gia zo Slnka čer­pať aj na mies­tach, kde to dovtedy nebolo možné. Na nasle­du­jú­com zau­jí­ma­vom videu sa môžeš pozrieť na to, ako tieto solárne panely Roll-Array vyze­rajú v akcii. No nevy­ze­rajú dobre?

Solárne panely Roll-Array je možné veľmi jed­no­du­cho pre­miest­ňo­vať z miesta na miesto pomo­cou štan­dard­ných vozi­diel, naj­lep­šie s náho­nom na všetky štyri kolesá, keďže je potrebný ich tran­s­port na miesta s nie práve ide­ál­nym teré­nom. Ich postupné vysú­va­nie z auta umožní pane­lom Roll-Array pokry­tie obrov­skej plo­chy len za pár minút.

Spo­loč­nosť Reno­va­gen tvrdí, že ich solárne panely vypro­du­kujú až 100 kWp, čo je 10-násobne viac v porov­naní s teraj­šími pre­nos­nými solár­nymi panelmi na trhu. Toto je cesta, kto­rou by sa ľud­stvo malo vydať.

6144

foto: tetex.com

Ich rýchla inšta­lá­cia ušetrí čas a jed­no­du­chý tran­s­port je šetrný k spot­rebe pohon­ných hmôt vozi­diel. Zro­lo­vané solárne panely sa dajú jed­no­du­cho usklad­niť do prí­vesu za štan­dard­ným auto­mo­bi­lom s poho­nom 4x4.

Podľa spo­loč­nosti Reno­va­gen si štan­dardné solárne panely vyža­dujú až 22 hodín na inšta­lá­ciu. Ich Roll-Array sú nain­šta­lo­vané už za dve minúty. Len dvaja ľudia sú potrební na to, aby boli panely pri­pra­vené na gene­ro­va­nie solár­nej ener­gie už do pia­tich minút. Baté­rie a meniče napä­tia sa nachá­dzajú na začiatku radu solár­nych pane­lov.

11162081_10153290443910923_829999844216328297_n-Copy

foto: renovagen.com

Na zemi polo­žené solárne panely môžu byť následne pri­pev­nené špe­ciál­nymi skrut­kami, aby vydr­žali silný vie­tor a nepriaz­nivé poča­sie. Mali by vraj vydr­žať vie­tor o rých­losti až 128 km/h.

Solárne panely Roll-Array sú ide­álne pre roz­siahle plo­chy rov­ného terénu, naprí­klad pre vojen­ské základne. Nápo­mocné by mohli byť v oblas­tiach, ktoré zasiahla prí­rodná kata­strofa, pre­tože sú schopné gene­ro­vať elek­trickú ener­giu behom pár minút.

rollarray2

foto: renovagen.com

Budúc­nosť ukáže, kde všade sa tieto solárne panely obja­via a komu budú nápo­mocné. Sú bez­po­chyby jed­ným z naj­lep­ších obja­vov v súvis­losti s čer­pa­ním ener­gie zo Slnka, ktoré sa za poslednú dobu na verej­nosti obja­vili.

zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: renovagen.com

Pridať komentár (0)