Get­Taxi vytiahlo zbrane proti spo­loč­nosti UBER

Marek Šándor / 27. február 2014 / Business

Sme sved­kami ostrej vojny, kde na jed­nej strane stojí Izra­el­ská firma Get­Taxi a na dru­hej ame­rický gigant v con­cierge (taxi) služ­bách?

Spo­loč­nosť Get­Taxi minulý týž­deň pred­sta­vila na Busi­ness Tra­vel Show v Lon­dýne svoje ino­va­tívne kiosky. Sľu­buje si od nich zís­ka­nie domi­nant­ného posta­ve­nia na pomerne pre­d­i­men­zo­va­nom newy­or­skom trhu s taxi služ­bami. 

Prečo sme spo­me­nuli slovo VOJNA?

Get­Taxi obvi­nilo kon­ku­renčnú spo­loč­nosť UBER z pou­ži­tia neka­lých kon­ku­renč­ných prak­tík. UBER sa už za ne sti­hol ospra­vedl­niť. Naver­bo­vaní poten­ciálni šoféri spo­loč­nos­ťou UBER si u Get­Taxi objed­nali veľké množ­stvo taxí­kov. Túto objed­návku na poslednú chvílu zru­šili, čo malo vážne poško­diť spo­loč­nosť Get­Taxi. 

Podľa Get­Taxi sú kiosky určené pre špe­ci­fickú kli­en­telu využi­va­júcu con­cierge ser­vis. Kiosky majú umož­no­vať veľmi jed­no­du­ché objed­na­nie taxíku. Zákaz­ník zadá do kiosku svoje tele­fónne číslo a po pri­sta­vení objed­na­ného taxíku bude zákaz­ní­kovi doru­čená tex­tová správa.

Tieto zaria­de­nia budú roz­miest­nené v admi­ni­stra­tív­nych budo­vách, reštau­rá­ciách, letis­kách, kinách a na ďal­ších mies­tach. Get­Taxi pou­žíva Smart Queue tech­no­ló­giu s pre­pra­co­va­ných algo­rit­mom, ktorá mapuje celú flo­tilu auto­mo­bi­lov. Vždy vyšle ten taxík, ktorý je najb­liž­sie. To nie­len, že šetrí náklady na palivo, ale záro­veň skra­cuje aj čaka­ciu dobu. Samoz­rej­mos­ťou je mož­nosť zapla­te­nia kre­dit­nou kar­tou pro­stred­níc­tvom vášho tele­fónu.

Mnohí sa určite teraz pýtate prečo toto všetko Get­Taxi robí. Veď jed­no­du­cho stačí mať stia­hnutú apli­ká­ciu a objed­nať si taxi rov­nako cez svoj mobilný tele­fón. Pri­znám sa, odpo­veď mi tiež nie je známa, no jedno je isté. Túto vojnu vyhrá ten kto bude mať naj­väčší mar­ket share. Ten je priamo navia­zaný na mar­ke­tin­gové výdavky, ktoré sa často­krát môžu zdať nepo­cho­pi­telné

Zdroj: gettaxi.com

Pridať komentár (0)