Gmail otvára brány. Odte­raz ho pou­ži­ješ aj bez Google účtu

Rudolf Nečas / 18. februára 2016 / Tech a inovácie

Pou­ží­vaš inú mai­lovú adresu, ale chý­bajú ti vymo­že­nosti gmailu? Google myslí aj na teba.

Google ťa teraz nechá pou­ží­vať Gmail bez toho, aby si mal Gmail účet. Ak máš svoju e-mai­lovú adresu naprí­klad na Hot­maili alebo nebo­daj Yahoo, Google ti umožní využí­vať jeho služby.

1411420923370_wps_1_A_office_girl_using_gmail

foto: dailymail.co.uk, Qamar Sib­tain

Spo­loč­nosť vyme­no­vala kon­krétne Yahoo a Hotmail/Outlook, takže iné mai­lové adresy nebudú fun­go­vať s Gmai­lom. Ale budeš mať mož­nosť zís­kať všetky skvelé vymo­že­nosti, ktoré pri­chá­dzajú s ofi­ciál­nou @gmail e-mai­lo­vou adre­sou, ako fil­tro­va­nie pri­chá­dza­jú­cich správ, blo­ko­va­nie nevy­žia­da­nej pošty a dokonca karty Google Now (pre pou­ží­va­te­ľov Andro­idu).

Využi­tie týchto vlast­ností sa nazýva “Gmai­lify” a je to mož­nosť, ktorú v Gmail uvi­díš keď sa pri­hlá­siš pomo­cou alter­na­tív­neho e-mailu. Ak chceš pou­ží­vať Gmail len ako e-mai­lo­vého kli­enta pre tvoje e-maily z Yahoo alebo Hotmail/Outlooku, môžeš Gmai­lify vypnúť.

Google plá­nuje v budúc­nosti túto fun­kciu umož­niť pre viac e-mai­lo­vých účtov, takže ak nepou­ží­vaš nie­ktorý z aktu­álne pod­po­ro­va­ných, možno tam časom náj­deš aj ten svoj.

gmail-on-mobile-device

foto: coolheadtech.com

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pcadvisor.co.uk

Pridať komentár (0)