GOL­DEE ZAŽIA­RIL MEDZI OSTAT­NÝ­MI START-UPMI VĎA­KA SKVE­LÝM ĽUDOM V TÍME

Luky Gasparik / 23. júla 2014 / Tech a inovácie

Pred­sta­vi­teľ košic­ké­ho start-upu Gol­dee (fina­lis­ta StartUpAwards.SK 2012) Tomáš Baran, kto­rý kon­com roka 2013 úspeš­ne spus­til revo­lú­ciu v osvet­le­ní, usi­lov­ne pra­cu­je na tom, aby roz­be­hol na Slo­ven­sku výro­bu svo­jich inte­li­gent­ných vypí­na­čov na svet­lo. S odstu­pom času sa poze­rá na svo­je pod­ni­ka­teľ­ské začiat­ky a hovo­rí o fak­to­roch úspe­chu a plá­noch, kto­ré ich v tíme čaka­jú. Gol­dee je jeden z úspeš­ných prí­be­hov mla­dých šikov­ných Slo­vá­kov, kto­rým nechý­ba odva­ha a guráž pre­sa­diť sa. V rám­ci aktu­ál­ne­ho rám­co­vé­ho prog­ra­mu EÚ Hori­zont 2020 sa im dostá­va viac pozor­nos­ti a prí­le­ži­tos­tí ako pred­tým. Vhod­ný čas na nové IT a webo­vé start-upy je prá­ve dnes.

Sta­vi­li na budúc­nosť

O tom­to start-upe už médiá napí­sa­li neje­den člá­nok. Pod­ľa Iva­na Šte­fun­ka vytvá­ra­jú podob­ný prí­beh ako Sli.do, avšak z úpl­ne inej oblas­ti. Pohy­bu­jú sa na veľ­mi kom­pe­ti­tív­nom trhu, ale aj tak sú úspeš­ní a darí sa im zau­jať na celom sve­te. S pro­jek­tom Gol­dee vstú­pi­li na trh, kto­rý pred­sta­vu­je budúc­nosť. Zau­jať doká­za­li vďa­ka prá­ci ich ľudí, kto­rí doká­za­li pred­sta­viť fan­tas­tic­ké kam­pa­ne, pro­jek­ty, a vôbec dosiah­li výbor­né výsled­ky.

Fak­to­rom na úspech sú skve­lí ľudia

Start-up Gol­dee doslo­va žia­ril medzi ostat­ný­mi nový­mi pro­jekt­mi.

Našim cie­ľom a naj­ťaž­šou výzvou od samé­ho začiat­ku bolo a je nájsť tých naj­lep­ších ľudí. Je to nie­čo, na čom nám stá­le zále­ží“, uvie­dol Tomáš Baran. Pri­zná­va­jú o sebe, že sú tak tro­chu „pic­ky“ (nároč­ní). Aj to je dôvod, pre­čo je ich pro­dukt vo sve­te obľú­be­ný.

Na začiat­ku bol Tomáš Baran sám. Teraz je v tíme desať fan­tas­tic­kých ľudí, kto­rí spo­lu­pra­cu­jú s nie­koľ­ký­mi exter­nis­ta­mi. Ich tím sa neus­tá­le roz­ras­tá a stá­le hľa­da­jú skve­lých nových ľudí.

Ich aktu­ál­ny zoznam úloh nie je vôbec krát­ky. Pra­cu­jú na integ­rá­cii ďal­ších smart LED žia­ro­viek do ich apli­ká­cie (LIFX), zača­li s vývo­jom Andro­id apli­ká­cie a pri­pra­vu­jú Ligh­ting Lib­ra­ry — kniž­ni­cu dyna­mic­kých scén. Pop­ri tom všet­kom stá­le pra­cu­jú na ich ovlá­da­či, kto­rý by chce­li čím naj­skôr posu­núť do výro­by. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že ich ovlá­dač na svet­lo nebu­de Made in Chi­na, ale Gol­dee Light Con­trol­ler bude s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou Made in Heart of Euro­pe, Slo­va­kia.

Od biz­nis nápa­du k rea­li­te

Ich biz­nis nápad bol vytvo­riť dyna­mic­ké svet­lo posta­ve­né na prin­cí­pe ovlá­da­nia pro­stred­níc­tvom ges­ta a nový kon­cept svet­la, kto­ré sa sta­rá o člo­ve­ka a nie opač­ne.

Prvé skú­se­nos­ti a odoz­vu zís­ka­li vďa­ka apli­ká­cii Gol­dee for Phi­lips hue. Ten­to pro­jekt ich posu­nul, pre­to­že dovte­dy neve­de­li pred­po­ve­dať ako budú ľudia rea­go­vať na dyna­mic­ké svet­lo. Na zákla­de spät­nej väz­by vidia, že apli­ká­cia sa stá­va ich kaž­do­den­nou súčas­ťou a mení ich život.

Celo­sve­to­vý záu­jem ich veľ­mi pote­šil

Záu­jem pre­ja­vi­lo dosta­toč­né množ­stvo ľudí. Kam­paň na ich vlast­nej webo­vej strán­ke pre­ko­na­la ich oča­ká­va­nia a poda­ri­lo sa im naz­bie­rať pod­stat­ne viac než bola ich sta­no­ve­ná hra­ni­ca. Len za 25 dní dosiah­li svoj cieľ a naz­bie­ra­li cez 100 tisíc dolá­rov. Záu­jem pri­chá­dzal z trhov, kto­ré oslo­vi­li, čiže USA, Kana­da, Veľ­ká Bri­tá­nia, Holand­sko, Nemec­ko, Aus­trá­lia. Na ich prek­va­pe­nie pre­ja­vi­li veľ­ký záu­jem aj z Fran­cúz­ska a Švaj­čiar­ska. Ich pôvod­ným plá­nom bolo dodať pro­dukt už kon­com toh­to leta. Nakoľ­ko sa vyskyt­li urči­té kom­pli­ká­cie, kto­ré sa pri hard­vé­ro­vých start-upoch vyskyt­núť môžu, ich čas doda­nia sa natiah­ne.

Záu­jem o Gol­dee Con­trol­ler stá­le pre­tr­vá­va. Od začiat­ku mája však neak­cep­tu­jú objed­náv­ky vopred. Pre­daj sa chys­ta­jú spus­tiť v blíz­kej budúc­nos­ti na www.getgoldee.com.

Pridať komentár (0)