GOL­DEE ZAŽIA­RIL MEDZI OSTAT­NÝMI START-UPMI VĎAKA SKVE­LÝM ĽUDOM V TÍME

Luky Gasparik / 23. júla 2014 / Tech a inovácie

Pred­sta­vi­teľ košic­kého start-upu Gol­dee (fina­lista StartUpAwards.SK 2012) Tomáš Baran, ktorý kon­com roka 2013 úspešne spus­til revo­lú­ciu v osvet­lení, usi­lovne pra­cuje na tom, aby roz­be­hol na Slo­ven­sku výrobu svo­jich inte­li­gent­ných vypí­na­čov na svetlo. S odstu­pom času sa pozerá na svoje pod­ni­ka­teľ­ské začiatky a hovorí o fak­to­roch úspe­chu a plá­noch, ktoré ich v tíme čakajú. Gol­dee je jeden z úspeš­ných prí­be­hov mla­dých šikov­ných Slo­vá­kov, kto­rým nechýba odvaha a guráž pre­sa­diť sa. V rámci aktu­ál­neho rám­co­vého prog­ramu EÚ Hori­zont 2020 sa im dostáva viac pozor­nosti a prí­le­ži­tostí ako pred­tým. Vhodný čas na nové IT a webové start-upy je práve dnes.

Sta­vili na budúc­nosť

O tomto start-upe už médiá napí­sali neje­den člá­nok. Podľa Ivana Šte­funka vytvá­rajú podobný prí­beh ako Sli.do, avšak z úplne inej oblasti. Pohy­bujú sa na veľmi kom­pe­ti­tív­nom trhu, ale aj tak sú úspešní a darí sa im zau­jať na celom svete. S pro­jek­tom Gol­dee vstú­pili na trh, ktorý pred­sta­vuje budúc­nosť. Zau­jať doká­zali vďaka práci ich ľudí, ktorí doká­zali pred­sta­viť fan­tas­tické kam­pane, pro­jekty, a vôbec dosiahli výborné výsledky.

Fak­to­rom na úspech sú skvelí ľudia

Start-up Gol­dee doslova žia­ril medzi ostat­nými novými pro­jektmi.

Našim cie­ľom a naj­ťaž­šou výzvou od samého začiatku bolo a je nájsť tých naj­lep­ších ľudí. Je to niečo, na čom nám stále záleží“, uvie­dol Tomáš Baran. Pri­zná­vajú o sebe, že sú tak tro­chu „picky“ (nároční). Aj to je dôvod, prečo je ich pro­dukt vo svete obľú­bený.

Na začiatku bol Tomáš Baran sám. Teraz je v tíme desať fan­tas­tic­kých ľudí, ktorí spo­lu­pra­cujú s nie­koľ­kými exter­nis­tami. Ich tím sa neus­tále roz­rastá a stále hľa­dajú skve­lých nových ľudí.

Ich aktu­álny zoznam úloh nie je vôbec krátky. Pra­cujú na integ­rá­cii ďal­ších smart LED žia­ro­viek do ich apli­ká­cie (LIFX), začali s vývo­jom Android apli­ká­cie a pri­pra­vujú Ligh­ting Lib­rary — kniž­nicu dyna­mic­kých scén. Popri tom všet­kom stále pra­cujú na ich ovlá­dači, ktorý by chceli čím naj­skôr posu­núť do výroby. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že ich ovlá­dač na svetlo nebude Made in China, ale Gol­dee Light Con­trol­ler bude s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou Made in Heart of Europe, Slo­va­kia.

Od biz­nis nápadu k rea­lite

Ich biz­nis nápad bol vytvo­riť dyna­mické svetlo posta­vené na prin­cípe ovlá­da­nia pro­stred­níc­tvom gesta a nový kon­cept svetla, ktoré sa stará o člo­veka a nie opačne.

Prvé skú­se­nosti a odozvu zís­kali vďaka apli­ká­cii Gol­dee for Phi­lips hue. Tento pro­jekt ich posu­nul, pre­tože dovtedy neve­deli pred­po­ve­dať ako budú ľudia rea­go­vať na dyna­mické svetlo. Na základe spät­nej väzby vidia, že apli­ká­cia sa stáva ich kaž­do­den­nou súčas­ťou a mení ich život.

Celo­sve­tový záu­jem ich veľmi pote­šil

Záu­jem pre­ja­vilo dosta­točné množ­stvo ľudí. Kam­paň na ich vlast­nej webo­vej stránke pre­ko­nala ich oča­ká­va­nia a poda­rilo sa im naz­bie­rať pod­statne viac než bola ich sta­no­vená hra­nica. Len za 25 dní dosiahli svoj cieľ a naz­bie­rali cez 100 tisíc dolá­rov. Záu­jem pri­chá­dzal z trhov, ktoré oslo­vili, čiže USA, Kanada, Veľká Bri­tá­nia, Holand­sko, Nemecko, Aus­trá­lia. Na ich prek­va­pe­nie pre­ja­vili veľký záu­jem aj z Fran­cúz­ska a Švaj­čiar­ska. Ich pôvod­ným plá­nom bolo dodať pro­dukt už kon­com tohto leta. Nakoľko sa vyskytli určité kom­pli­ká­cie, ktoré sa pri hard­vé­ro­vých start-upoch vyskyt­núť môžu, ich čas doda­nia sa natiahne.

Záu­jem o Gol­dee Con­trol­ler stále pre­tr­váva. Od začiatku mája však neak­cep­tujú objed­návky vopred. Pre­daj sa chys­tajú spus­tiť v blíz­kej budúc­nosti na www.getgoldee.com.

Pridať komentár (0)