Google Earth pri­chá­dza v novom šate

Marek Schwarz / 23. október 2014 / Tools a produktivita

Vir­tu­álny G Earth je u Google pomerne zaned­bá­vaný. Zatiaľ čo štan­dardné mapy hlá­sia stále nejakú novinku na webe aj v apli­ká­ciách, Earth je už viac ako rok bez aktu­ali­zá­cie. Už čoskoro ale nebude, firma ohlá­sila významný update pre Android. 

Apli­ká­cia dostane úplne nový 3D engine, bude to vraj naj­výz­nam­nej­šia zmena za celú desať­ročnú his­tó­riu. Detaily Google tají, ale sľu­buje ostrej­šiu a pres­nej­šiu 3D kra­jinu i budovy.

Google vyho­dil hornú lištu a nahra­dil ju pár tla­čid­lami a výsuv­ným menu. Zme­nou pre­šla aj gra­fika. Značky, popisky a cesty na mape nie sú tak výrazné. K tomu firma sľu­buje, že aktu­ali­zá­cie letec­kých a sate­lit­ných sní­mok už budú rov­nako rýchle ako v apli­ká­cii Maps.

Neza­budlo sa ani na pod­poru súbo­rov KML, do kto­rých si každý môže navr­hnúť vlastnú mapku výletu alebo záuj­mo­vých bodov. Earth bude tieto súbory vedieť načí­tať z úlo­žiska Gogle Drive. Nový Earth pre Android vyjde budúci týž­deň. Je sa na čo tešiť!

Zdroj: google, geek­time

Pridať komentár (0)